ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOGA ZAKONA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» , br. 36/03, 37/03 i 21/04) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Članak 1.

U članku 123. stavak 1. riječi: «oslobođenje od kaznenoga progona ili» brišu se.

U stavku 2. riječi: « propisana kaznenim zakonodavstvom u Federaciji» , zamjenjuju se riječima: «koja spadaju u nadležnost Federacije» , a riječi: «sukladno zakonu» , zamjenjuju se riječima:» na temelju posebnoga zakona».

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje.

Predsjedatelj                                               Predsjedatelj
Doma naroda                                              Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH                       Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, v.r.                                         Muhamed Ibrahimović, v.r.