ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» , br. 36/03, 37/03 i 21/04) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Član 1.

U članu 123. stav 1. riječi: «oslobođenje od krivičnog gonjenja ili» brišu se.

U stavu 2. riječi: « propisana krivičnim zakonodavstvom u Federaciji» , zamjenjuju se riječima: «koja spadaju u nadležnost Federacije» , a riječi: «u skladu sa zakonom» , zamjenjuju se riječima:» na osnovu posebnog zakona».

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje.

PREDSJEDAVAJUĆI         
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović