ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ORGANIZACIJI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ( “ Službene novine Federacije BiH”, br. 49/00 i 32/01 ) u članku 13. u stavku 2. riječi: “u sjedištu” zamjenjuju se riječima: “na području”.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
“ Upravni odbor Federalnog zavoda, na temelju mišljenja vlade kantona, određuje sjedište kantonalne službe”.

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ

ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Muhamed Ibrahimović