ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ORGANIZACIJI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ( “ Službene novine Federacije BiH”, br. 49/00 i 32/01 ) u članku 13. u stavku 2. riječi: “u sjedištu” zamjenjuju se riječima: “na području”.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
“ Upravni odbor Federalnog zavoda, na temelju mišljenja vlade kantona, određuje sjedište kantonalne službe”.

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

PREDSJEDATELJ PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić Muhamed Ibrahimović


 

PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ

ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Muhamed Ibrahimović