Z A K O N

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RASELJENIM OSOBAMA-PROGNANICIMA I IZBJEGLICAMA-POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

Članak 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

   “Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu za izbjegle i raseljene osobe (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) u roku od osam dana od dana primitka rješenja.”

 

Članak 2.

  

U članku 22. iza riječi: “izrađuju se” dodati sljedeće riječi:

”pokušavajući to postići koliko je god više moguće u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine”.

 

Članak 3.

 

   Iza članka 25. dodati nove čl. od 25.a. do 25.i. koji glase:

 

“Članak 25.a.

 

   Opći kriteriji za izbor korisnika pomoći u rekonstrukciji dobivene putem Federalnog ministarstva (u daljnjem tekstu: Korisnici) uključuju, ali se ograničavaju na sljedeće:

Koliko je moguće, Federalno ministarstvo će, zajedno s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te vlastima Republike Srpske i Distrikta Brčko u okviru Komisije za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine, dogovoriti i uskladiti dodatne kriterije za izbor korisnika i pružanje pomoći za rekonstrukciju.

Federalno ministarstvo utvrđuje procedure kojima se osigurava da Federalno ministarstvo, kantoni i općine ispošutuju opće i dodatne kriterije.

 

Članak 25.b.

 

Odluka o izboru korisnika, sastavljena sukladno članku 25.a. ovoga Zakona, zajedno s kriterijima sukladno kojima su izabrani, te naputci o procedurama za podnošenje javnih žalbi, objavljuju se u dnevnim novinama i putem općinskih oglasnih ploča kako u općinama u kojima borave raseljene osobe, tako i u općinama planiranog povratka.

 

Članak 25.c.

 

U roku od 15 dana po podnošenju žalbi, sukladno članku 25.b. ovog Zakona, Federalno ministarstvo provest će postupak provjere, utemeljen na podacima koji su sadržani u žalbama i objaviti svoje zaključke o ispravnosti pružanja pomoći, uzimajući u obzir takve žalbe.

Nakon provedenog postupka provjere Federalno ministarstvo o svojim zaključcima u pisanoj formi obavješćuje podnositelje žalbi.

 

Članak 25.d.

 

Federalno ministarstvo zaključuje pojedinačne pisane ugovore koji se odnose na osobne podatke, kao i količinu i vrstu pomoći, sa svakim korisnikom, sukladno naputku koji će izdati Federalno ministarstvo u roku od 15 dana nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Korisnik potpisuje ugovor zajedno s osobom koju je Ministarstvo ovlastilo za potpisivanje ugovora u ime Ministarstva, te ovlaštenim predstavnikom općine u koju će biti dostavljena pomoć. Svaki potpisnik dobiva primjerak ugovora, a primjerak istoga se upućuje i Komisiji za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine.

Članak 25.e.

 

Federalno ministarstvo, sukladno postupcima određenim Zakonom o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94) sukladno zakonskim pravima koja proistječu iz ugovora, raskida sve ugovore s dobavljačima koji prekrše vrijedeće tenderske procedure ili koji ne provedu projekte pomoći, kako je to utvrđeno ugovorom.

 

Članak 25.f.

 

Korisnici imaju pravo podnijeti žalbu Federalnom ministarstvu, ukoliko smatraju da dobavljač s kojim je Federalno ministarstvo sklopilo ugovor za provedbu projekta pomoći ne ispunjava svoje obveze ili na neodgovarajući način ispunjava svoje obveze predviđene ugovorom.

Federalni ministar osniva povjerenstvo koje će ispitati navode o neizvršenju ili neodgovarajućem izvršenju projekta pomoći.

Federalno ministarstvo usvaja pravnilnik o radu kojim se propisuje rad povjerenstva, uključujući i poslovnik i sastav povjerenstva.

Navedeno povjerenstvo uključuje i predstavnike Udruge raseljenih osoba i izbjeglica.

Ministar poduzima odgovarajuće korektivne mjere, utemeljene na nalazima povjerenstva.

 

Članak 25.g.

 

Korisnici koji dobiju pomoć na temelju netočnih podataka ili lažnih izjava, ili u slučaju ako preusmjere pomoć u nenamijenjene svrhe, Federalnom ministarstvu će dati nadoknadu u iznosu pogrešno upotrijebljene ili pogrešno dodijeljene pomoći, ili će vratiti sav materijal koji su dobili putem Ministarstva.

 

Članak 25.h.

 

Podatke o svim ugovorima, kao i preslike svih ugovora, i potvrde o isporuci vodi Federalno ministarstvo i isti će biti dostupni javnosti, sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

 

Članak 25.i.

 

Ministarstvo osigurava transparentnost svakog odobrenog projekta putem svoga knjigovodstva i računovodstva.

Svaki projekt ima jasne proračunske stavke i uključuje sve obavijesti koje su posebno navedene u naputku ili naputcima kojima se uređuje projekt, a koje izdaje Federalno ministarstvo.

Federalno ministarstvo je obvezno da Komisiju za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine obavijesti o napretku ostvarenom u provedbi projekata svaka tri mjeseca.”

 

Članak 4.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a njime se potvrđuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama – prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je Odlukom proglasio Visoki predstavnik za BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/03) i koja je stupila na snagu osam dana nakon objave.

 

 

 

PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ

ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Muhamed Ibrahimović