Z A K O N

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RASELJENIM LICIMA-PROGNANICIMA I IZBJEGLICAMA-POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

 

U članu 7. stav 2. mijenja se i glasi:

   “Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) u roku od osam dana od dana prijema rješenja.”

 

Član 2.

  

U članu 22. poslije riječi: “izrađuju se” dodaju se sljedeće riječi:

”pokušavajući to postići koliko je god moguće više u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine”.

 

Član 3.

 

   Poslije člana 25. dodaju se novi čl. od 25.a do 25.i i glase:

 

“Član 25.a

 

   Opći kriteriji za izbor korisnika pomoći u rekonstrukciji dobijene putem Federalnog ministarstva (u daljnjem tekstu: korisnici) uključuju, ali se ograničavaju na sljedeće:

Koliko je moguće, Federalno ministarstvo će zajednički dogovoriti i uskladiti sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te vlastima Republike Srpske i Distrikta Brčko u okviru Komisije za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine dodatne kriterije za izbor korisnika i pružanje pomoći za rekonstrukciju.

Federalno ministarstvo utvrđuje procedure kojima se osigurava da Federalno ministarstvo, kantoni i općine ispošutuju opće i dodatne kriterije.

 

Član 25.b

 

Odluka o odabiru korisnika, sastavljena u skladu sa članom 25.a ovog Zakona, zajedno sa kriterijima u skladu sa kojima su izabrani, te uputstva o mehanizmu za podnošenje javnih žalbi, objavljuje se u dnevnim novinama i putem općinskih oglasnih ploča kako u općinama gdje boravi raseljeno lice, tako i u općinama planiranog povratka.

 

Član 25.c

 

U roku od 15 dana po podnošenju žalbi, u skladu sa članom 25.b ovog Zakona, Federalno ministarstvo provest će postupak provjere zasnovan na podacima koji su sadržani u žalbama i objaviti svoje zaključke o ispravnosti pružanja pomoći uzimajući u obzir takve žalbe.

Nakon provedenog postupka provjere Federalno ministarstvo o svojim zaključcima u pisanoj formi obavještava podnosioce žalbi.

 

Član 25.d

 

Federalno ministarstvo zaključuje pojedinačne pisane ugovore koji se odnose na lične podatke, kao i količinu i vrstu pomoći sa svakim korisnikom u skladu sa uputstvom koje će izdati Federalno ministarstvo u roku od 15 dana nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

Korisnik potpisuje ugovor zajedno sa licem koje je Ministarstvo ovlastilo za potpisivanje ugovora u ime Ministarstva, te ovlaštenim predstavnikom općine gdje će biti dostavljena pomoć. Svaki potpisnik dobija primjerak ugovora koji se upućuje i Komisiji za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine.

 

Član 25.e

 

Federalno ministarstvo, u skladu sa postupcima određenim Zakonom o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94) i u skladu sa zakonskim pravima koja proističu iz ugovora, raskida sve ugovore sa dobavljačima koji prekrše važeće tenderske procedure ili koji ne provedu projekte pomoći kako je to utvrđeno ugovorom.

 

Član 25.f

 

Korisnici imaju pravo da podnesu žalbu Federalnom ministarstvu ukoliko smatraju da dobavljač sa kojim je Federalno ministarstvo sklopilo ugovor za provedbu projekta pomoći ne ispunjava svoje obaveze ili na neadekvatan način ispunjava svoje obaveze predviđene ugovorom.

Federalni ministar formira komisiju koja će ispitati navode o neizvršavanju ili neodgovarajućem izvršavanju u provedbi projekta pomoći.

Federalno ministarstvo usvaja pravnilnik o radu kojim se regulira rad komisije, uključujući i poslovnik i sastav komisije.

Spomenuta komisija uključuje i predstavnike Udruženja raseljenih lica i izbjeglica.

Ministar poduzima odgovarajuće korektivne mjere zasnovane na nalazima komisije.

 

Član 25.g

 

Korisnici koji dobiju pomoć na osnovu netačnih podataka ili lažnih izjava, ili u slučaju ako preusmjere pomoć u nenamijenjene svrhe, Federalnom ministarstvu dat će nadoknadu u iznosu pogrešno upotrijebljene ili pogrešno dodijeljene pomoći, ili će vratiti sav materijal koji su dobili putem Ministarstva.

 

Član 25.h

 

Podatke o svim ugovorima, kao i kopije svih ugovora i potvrde o isporuci vodi Federalno ministarstvo a bit će dostupni javnosti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

 

Član 25.i

 

Ministarstvo osigurava transparentnost svakog odobrenog projekta putem svog knjigovodstva i računovodstva.

Svaki projekt ima jasne budžetske stavke i uključuje sve informacije koje su posebno navedene u uputstvu ili uputstvima kojima se uređuje projekt a koji izdaje Federalno ministarstvo.

Federalno ministarstvo obavezno je da Komisiju za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine obavijesti o napretku ostvarenom u provedbi projekata svaka tri mjeseca.”

 

Član 4.

 

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i njime se potvrđuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim licima – prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji je Odlukom proglasio Visoki predstavnik za BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/03) i koja je stupila na snagu osam dana nakon objavljivanja.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Muhamed Ibrahimović