ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

 

 

Članak 1.

 

   U Zakonu o obrtu ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/02. i 29/03. ) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

   "Obrtom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje trgovinske, ugostiteljske i turističke djelatnosti koje su regulirane posebnim propisima."

   Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

 

Članak 2.

 

U članku 3., iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost i uvjete za njihovo obavljanje propisuje kantonalni ministar nadležan za obrtništvo."

 

Članak 3.

 

   Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a. koji glasi:

   "Obrti se mogu obavljati i kao sezonski obrti najdulje šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

   Obrtnici koji obavljaju obrt iz stavka 1. ovoga članka tijekom obavljanja sezonskoga obrta uspostavljaju svojstvo osiguranika.

   Sezonsko obavljanje obrta upisuje se u obrtni registar.

   Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti i uvjete za njihovo obavljanje propisuje kantonalni ministar nadležan za obrtništvo."

 

Članak 4.

 

   Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a. koji glasi:

   „ U cilju očuvanja tradicije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdit će popis tradicijskih i starih zanata koji se mogu obavljati pod uvjetima određenim u stavku 3. članka 4. ovoga Zakona.

   Za obavljanje djelatnosti tradicijskih i starih zanata Vlada Federacije i vlade kantona mogu propisati odgovarajuće olakšice, svatko iz svoje nadležnosti, koje će stimulirati očuvanje tradicijskih i starih zanata i pojačati interes za njihovo obavljanje.

 

Članak 5.

 

U članku 5. u stavku 1. alineja peta mijenja se i glasi :

" - da nema neizmirenih obveza prema javnim prihodima."

 

Članak 6.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

" Inozemni državljanin može obavljati obrt pod uvjetom da ima radnu dozvolu, da ispunjava uvjete iz članka 5. stavak 1. alineje od druge do pete i članka 7. st. 1. i 2. ovoga Zakona i uz primjenu načela uzajamnosti."

 

Članak 7.

 

U članku 7. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Vezani obrt može obavljati i fizička osoba – izumitelj na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu, ako ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Zakona."

 

Članak 8.

 

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Kada je za obavljanje obrta potreban poslovni prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u poslovnom prostoru za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu. "

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Obrt se obavlja pod određenim uvjetima glede uređenja i opreme poslovnoga prostora kao i pod drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: minimalni uvjeti )."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

"Prostor i oprema za obavljanje obrta, osim uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, moraju udovoljavati i propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uvjetima te drugim propisima koji se odnose za obavljanje određene gospodarske djelatnosti."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta donijet će propis o minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati poslovni prostori iz stavka 2. ovoga članka. "

   Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 5. i 6.

 

Članak 9.

 

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Nadležno tijelo utvrđeno propisom kantona na teritoriju na kojem će biti sjedište obrta izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje obrtničke djelatnosti, odnosno rješenje kojim se zahtjev odbija, sukladno Zakonu o upravnom postupku, u roku od 15 dana."

Iza stavka 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Po konačnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka, kojim se odobrava obavljanje obrtničke djelatnosti, nadležno tijelo obrtniku izdaje obrtnicu i upisuje ga u obrtni registar.

   Obrtnica se izdaje u dvije veličine, od kojih je veću obrtnik dužan izložiti u sjedištu obrta, na vidnome mjestu. "

   Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

 

Članak 10.

 

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a. koji glasi:

"Ako u roku iz članka 9. stavak 3. ovoga Zakona nadležno tijelo ne donese rješenje kojim se odobrava obavljanje obrtničke djelatnosti, odnosno rješenje kojim se zahtjev odbija, obrtnik može, ako smatra da ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, započeti obavljati obrt, o čemu je prethodno dužan pisanim putem izvjestiti nadležno tijelo.

   Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je donijeti rješenje iz članka 9. stavak 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Ako nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka ustvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, a obrtnik je započeo rad na temelju stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da se obrt obavlja suprotno odredbama ovoga Zakona. "

 

Članak 11.

 

U članku 10. stavak 3. iza riječi: "...za obavljanje posebnih obrta, " dodaju se riječi: " te mogućnosti njihova korištenja ... ".

 

Članak 12.

 

U članku 11. u prvom redu se briše dvotočje, a iza riječi " obrtnice " dodaju se riječi: " tradicijske i stare zanate ".

 

Članak 13.

 

U članku 12. riječi: "izdavanja obrtnice" zamjenjuju se riječima: "upisa u obrtni registar."

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

" Od dana upisa u obrtni registar obrtniku počinju teći prava i obveze, sukladno

ovome Zakonu i drugim propisima."

 

Članak 14.

 

U članku 15. stavak 5. mijenja se i glasi:

"Tijelo koje je donijelo rješenje o promjeni sjedišta obrta dužno je po konačnosti toga rješenja obrtniku izdati novu obrtnicu s novim brojem i novim sjedištem obrta i o tome izvjestiti tijelo koje je prethodno izdalo obrtnicu i nadležna tijela iz članka 13. ovoga Zakona. "

 

Članak 15.

 

U članku 19. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Pod izdvojenim prostorom, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji služi za obavljanje obrta, a nalazi se izvan sjedišta obrta."

 

Članak 16.

 

U članku 21. u stavku 1. riječ "pravomoćnosti" zamjenjuje se riječju "konačnosti".

 

Članak 17.

 

Iza članka 22. dodaje se novi članak 22.a. koji glasi :

" Članovi zajedničkog kućanstva mogu pomagati obrtniku u obavljanju obrta.

Članovima zajedničkog kućanstva, u smislu ovoga Zakona, smatraju se: bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici, usvojitelji i pastorci. "

 

Članak 18.

 

U članku 32. , stavak 2. mijenja se i glasi:

" Inozemni državljanin može obavljati zajednički obrt ukoliko ispunjava uvjete iz članka 6. ovog zakona."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

" Zajedničko obavljanje obrta prestaje kada se broj osnivača svede na jednog i u tom slučaju može se izvršiti preregistracija u samostalno obavljanje obrta. "

 

Članak 19.

 

U članku 33. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Prestanak obavljanja obrta odjavom utvrđuje se danom navedenim u odjavi, uz priloženi dokaz da nema neizmirenih obveza prema javnim prihodima, s tim što se obrt ne može odjaviti unatrag."

 

Članak 20.

 

U članku 34. stavak 1. u alineji drugoj riječi: " ...izdavanja obrtnice " zamjenjuju se riječima: " upisa u obrtni registar ".

 

Članak 21.

 

   U članku 35., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

   " Iznimno, obrtnik može obustaviti obavljanje obrta dulje od jedne godine u slučaju bolesti ili nastupa više sile."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. u kojem se na kraju briše točka i dodaju riječi: " i dužan je predati obrtnicu, veliku i malu, tijelu iz članka 9. stavak 3. ovoga Zakona, uz pisanu obavijest iz stavka 1. ovoga članka. "

   Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

 

Članak 22.

 

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti osoba s najmanje završenom osnovnom školom.

   Stavak 2. postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

„Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se pred komisijom koju osniva obrtnička komora kantona, u suradnji sa srednjom školom koja je verificirana za te poslove, sukladno vrijedećim propisima iz područja odgoja i obrazovanja. Komisija se sastoji od najmanje tri člana.“

   Dosadašnji st. 3.,4. i 5. postaju st. 4., 5. i 6.

 

Članak 23.

 

U članku 38. u stavku 1. riječi: " ... federalni ministar obrazovanja i znanosti na prijedlog Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine " zamjenjuju se riječima: " ... kantonalni ministar nadležan za obrazovanje na prijedlog federalnoga ministra obrazovanja i znanosti. "

U članku 38. u stavku 2. riječ "tri" zamjenjuje se riječju "dvije".

 

Članak 24.

 

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

" Majstorski ispit polaže se pred komisijom koju osniva obrtnička komora kantona, u suradnji sa srednjom školom koja je verificirana za te poslove, sukladno vrijedećim propisima iz područja odgoja i obrazovanja. Komisija se sastoji od najmanje pet članova, a moraju biti zastupljena najmanje tri majstora iz obrta za koji se polaže majstorski ispit.“

   U stavku 3. ovoga članka riječi: "Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "Obrtnička komora kantona ... ".

   Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

   "Obrtnička komora kantona dužna je Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine dostavljati izvadak iz evidencije o položenim majstorskim ispitima u roku od 15 dana od dana polaganja majstorskog ispita."

   Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 25.

 

   U stavku 5. članka 40. na kraju se briše točka i dodaju riječi: «i kantonalno ministarstvo nadležno za obrazovanje».

 

Članak 26.

 

Članak 41. mijenja se i glasi:

"Pravilnik o polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti i pravilnik o polaganju majstorskoga ispita donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. "

 

Članak 27.

 

U članku 57. stavak 1. ispred alineje prve dodaju se nove alineje koje glase: "

- ako obavlja sezonski obrt u vremenu u kojem nije registriran za sezonsko obavljanje obrta ( članak 3.a. stavak 2. ),

- ako ne izloži veću obrtnicu u sjedištu obrta na vidnome mjestu ( članak 9. stavak 5.),"

 

Članak 28.

 

U članku 58. stavak 1. u alineji četvrtoj broj "3" zamjenjuje se brojem "4".

U alineji osmoj broj "3" zamjenjuje se brojem "4".

U alineji devetoj broj "4" zamjenjuje se brojem "5".

 

Članak 29.

 

Iza članka 60. dodaje se članak 60.a. koji glasi:

"Obrtnici koji su prema prijašnjim propisima stekli odgovarajuću stručnu spremu ili osposobljenost mogu obavljati vezane obrte utvrđene Zakonom o obrtu, ako na dan početka primjene ovoga Zakona imaju registriranu radnju.

   Obrtnicima koji su majstorski ispit položili prema propisima koji su vrijedili do dana početka primjene ovoga Zakona, isti se priznaje u cijelosti.

Obrtnici koji su prema prijašnjim propisima registrirali radnju putem uposlenika odgovarajuće stručne spreme mogu nastaviti poslovati ako i dalje imaju uposlenika sa stručnom spremom sukladnoj odredbama Zakona o obrtu. "

 

Članak 30.

 

Iza članka 60.a. dodaje se članak 60.b. koji glasi:

"Prava što ih Zakon o obrtu priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, priznaju se i osobama koje na dan početka primjene toga Zakona imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit.

   Priznavanjem prava, sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, ne daje se i pravo na isticanje majstorskoga naslova.

Kantonalni ministar nadležan za obrazovanje, po prethodno pribavljenom mišljenju obrtničke komore kantona, u spornim slučajevima određuje koja je to odgovarajuća stručna sprema iz stavka 1. ovoga članka."

 

Članak 31.

 

Članak 61. mijenja se i glasi:

"Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, nadležno tijelo kantona, kantonalni ministar nadležan za oblast obrtništva, kantonalni ministar nadležan za oblast obrazovanja i obrtnička komora kantona donijet će propise, na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

 

Članak 32.

 

Članak 62. mijenja se i glasi:

"Danom početka primjene ovoga Zakona na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine prestaje primjena Zakona o samostalnom privređivanju ("Službeni list SRBiH", br. 26/89. i 29/90.) i ostalih propisa koji su do dana početka primjene ovoga Zakona uređivali samostalno privređivanje, s tim da ostaju na snazi odredbe čl. 28. - 36. Zakona o samostalnom privređivanju kojima se reguliraju pitanja prestanka obavljanja djelatnosti do donošenja Zakona o trgovini, Zakona o turističkoj djelatnosti i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti."

 

Članak 33.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u " Službenim novinama Federacije BiH ".

 

 

 

 

PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ

ZASTUPNIČKOGA DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Muhamed Ibrahimović