ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

 

 

Član 1.

 

   U Zakonu o obrtu ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/02 i 29/03) u članu 2. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

   "Obrtom se, u smislu ovog Zakona, ne smatra obavljanje trgovačke, ugostiteljske i turističke djelatnosti koje su regulirane posebnim propisima. "

   Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

 

Član 2.

 

U članu 3. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost i uvjete za njihovo obavljanje propisuje kantonalni ministar nadležan za obrtništvo."

 

Član 3.

 

   Iza člana 3. dodaje se novi član 3a. koji glasi:

   "Obrti se mogu obavljati i kao sezonski obrti najduže šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

   Obrtnici koji obavljaju obrt iz stava 1. ovog člana, u vrijeme trajanja sezonskog obavljanja obrta, uspostavljaju svojstvo osiguranika.

   Sezonsko obavljanje obrta upisuje se u obrtni registar.

   Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti i uvjeti za njihovo obavljanje propisuje kantonalni ministar nadležan za obrtništvo. "

 

Član 4.

 

   Iza člana 4. dodaje se novi član 4a. koji glasi:

   «U cilju očuvanja tradicije Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdit će popis tradicionalnih i starih zanata koji se mogu obavljati pod uvjetima određenim u stavu 3. člana 4. ovog Zakona.

   Za obavljanje djelatnosti tradicionalnih i starih zanata Vlada Federacije i vlade kantona mogu propisati odgovarajuće olakšice, svako iz svoje nadležnosti, koje će stimulisati očuvanje tradicionalnih i starih zanata i pojačati interes za njihovo obavljanje.»

 

Član 5.

 

U članu 5. u stavu 1. alineja peta mijenja se i glasi :

" - da nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima".

 

Član 6.

 

Član 6. mijenja se i glasi:

"Strani državljanin može obavljati obrt pod uvjetom da ima radnu dozvolu, da ispunjava uvjete iz člana 5. stav 1. alineja od druge do pete i člana 7. stav 1. i 2. ovog Zakona i uz primjenu načela uzajamnosti. "

 

Član 7.

 

U članu 7. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Vezani obrt može obavljati i fizičko lice - izumitelj na osnovu ostvarenog patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu, ako ispunjava uvjete iz člana 5. ovog Zakona."

 

Član 8.

 

U članu 8. stav 1. mijenja se i glasi:

"Kada je za obavljanje obrta potreban poslovni prostor obrtnik može obavljati obrt samo u poslovnom prostoru za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu."

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Obrt se obavlja pod određenim uvjetima u pogledu uređenja i opreme poslovnog prostora, kao i pod drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona (u daljnjem tekstu: minimalni uvjeti)."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3. koji se mijenja i glasi:

"Prostor i oprema za obavljanje obrta, osim uvjeta iz stava 2. ovog člana, moraju udovoljavati i propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekove okoline, zaštiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uvjetima, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene privredne djelatnosti."

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta donijet će propis o minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati poslovni prostori iz stava 2. ovog člana."

   Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 5. i 6.

 

Član 9.

 

U članu 9. stav 3. mijenja se i glasi:

"Nadležni organ utvrđen propisom kantona na teritoriju na kojem će biti sjedište obrta izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje obrtničke djelatnosti, odnosno rješenje kojim se zahtjev odbija, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, u roku od 15 dana."

Iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Po konačnosti rješenja iz stava 3. ovog člana, kojim se odobrava obavljanje obrtničke djelatnosti, nadležni organ obrtniku izdaje obrtnicu i vrši upis u obrtni registar.

   Obrtnica se izdaje u dvije veličine od kojih je veću obrtnik dužan izložiti u sjedištu obrta na vidnom mjestu."

   Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

 

Član 10.

 

Iza člana 9. dodaje se novi član 9a. koji glasi:

"Ako u roku iz člana 9. stav 3. ovog Zakona nadležni organ ne donese rješenje kojim se odobrava obavljanje obrtničke djelatnosti, odnosno rješenje kojim se zahtjev odbija, obrtnik može, ako smatra da ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, započeti obavljanje obrta o čemu je dužan prethodno pisanim putem obavijestiti nadležni organ.

   Nadležni organ iz stava 1. ovog člana, dužan je donijeti rješenje iz člana 9. stav 3. ovog Zakona u roku od 30 dana od dana primljene obavijesti iz stava 1. ovog člana.

Ako nadležni organ iz stava 1. ovog člana utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, a obrtnik je započeo rad na osnovu stava 1. ovog člana, smatrat će se da se obrt obavlja protivno odredbama ovog Zakona."

 

 

 

Član 11.

 

U članu 10. u stavu 3. iza riječi: "...za obavljanje posebnih obrta" dodaju se riječi: "te mogućnosti njihova korištenja ... ".

 

Član 12.

 

U članu 11. u prvom redu briše se dvotačka a iza riječi "obrtnice" dodaju se riječi: " tradicionalne i stare zanate".

 

Član 13.

 

U članu 12. riječi: "izdavanja obrtnice" zamjenjuju se riječima: "upisa u obrtni registar."

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Od dana upisa u obrtni registar obrtniku počinju teći prava i obaveze u skladu sa

ovim Zakonom i drugim propisima."

 

Član 14.

 

U članu 15. stav 5. mijenja se i glasi:

"Organ koji je donio rješenje o promjeni sjedišta obrta dužan je, po konačnosti tog rješenja, izdati obrtniku novu obrtnicu sa novim brojem i novim sjedištem obrta i o tome obavijestiti organ koji je prethodno izdao obrtnicu i nadležne organe iz člana 13. ovog zakona."

 

Član 15.

 

U članu 19. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pod izdvojenim prostorom, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji služi za obavljanje obrta, a nalazi se izvan sjedišta obrta."

 

Član 16.

 

U članu 21. u stavu 1. riječ "pravomoćnosti" zamjenjuje se riječju: "konačnosti".

 

Član 17.

 

Iza člana 22. dodaje se novi član 22a. koji glasi:

"Članovi zajedničkog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku.

Članovima zajedničkog domaćinstva, u smislu ovog Zakona, smatraju se: bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici, usvojitelji i pastorci."

 

Član 18.

 

U članu 32. stav 2. mijenja se i glasi:

"Strani državljanin može obavljati zajednički obrt ukoliko ispunjava uvjete iz člana 6. ovog Zakona."

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Zajedničko obavljanje obrta prestaje kada se broj osnivača svede na jednog i u tom slučaju može se izvršiti preregistracija u samostalno obavljanje obrta."

 

Član 19.

 

U članu 33. stav 4. mijenja se i glasi:

"Prestanak obavljanja obrta odjavom utvrđuje se sa danom navedenim u odjavi, uz priloženi dokaz da nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima, s tim da se obrt ne može odjaviti unatrag. "

 

Član 20.

 

U članu 34. u stavu 1. u alineji drugoj riječi: " ...izdavanja obrtnice" zamjenjuju se riječima: "upisa u obrtni registar".

 

Član 21.

 

   U članu 35. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

   "Iznimno, obrtnik može obustaviti obavljanje obrta duže od jedne godine u slučaju bolesti ili nastupa više sile."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4. u kojem se na kraju briše tačka i dodaju riječi: "i dužan je predati obrtnicu, veliku i malu, organu iz člana 9. stav 3. ovog Zakona, uz pisanu obavijest iz stava 1. ovog člana."

   Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

 

Član 22.

 

U članu 37. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti lice sa najmanje završenom osnovnom školom."

   Stav 2. postaje stav 3. koji se mijenja i glasi:

«Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se pred komisijom koju obrazuje obrtnička komora kantona u saradnji sa srednjom školom koja je verifikovana za te poslove, u skladu sa važećim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja. Komisja se sastoji od najmanje tri člana.“

   Dosadašnji st. 3., 4. i 5. postaju st. 4., 5. i 6.

 

Član 23.

 

U članu 38. u stavu 1. riječi: " ... federalni ministar obrazovanja i nauke na prijedlog Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: " ... kantonalni ministar nadležan za obrazovanje na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i nauke".

U članu 38. u stavu 2. riječ "tri" zamjenjuje se riječju "dvije".

 

Član 24.

 

U članu 39. stav 1. mijenja se i glasi:

"Majstorski ispit polaže se pred komisijom koju obrazuje obrtnička komora kantona u saradnji sa srednjom školom koja je verifikovana za te poslove, u skladu sa važećim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja. Komisija se sastoji od najmanje pet članova, a moraju biti zastupljena najmanje tri majstora iz obrta za koji se polaže majstorski ispit.“

   U stavu 3. ovog člana riječi: "Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "Obrtnička komora kantona ...".

   Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

   "Obrtnička komora kantona dužna je dostaviti Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine izvod iz evidencije o položenim majstorskim ispitima u roku od 15 dana od dana polaganja majstorskog ispita."

   Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

 

Član 25.

 

   U stavu 5. člana 40. na kraju se briše tačka i dodaju riječi: «i kantonalno ministarstvo nadležno za obrazovanje».

 

Član 26.

 

Član 41. mijenja se i glasi:

"Pravilnik o polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti i pravilnik o polaganju majstorskog ispita donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta."

 

Član 27.

 

U članu 57. u stavu 1. ispred prve alineje dodaju se nove alineje koje glase:

"- ako obavlja sezonski obrt u vremenu u kojem nije registriran za sezonsko obavljanje obrta (član 3a. stav 2.),

- ako ne izloži veću obrtnicu u sjedištu obrta na vidnom mjestu (član 9. stav 5.)".

 

Član 28.

 

U članu 58. u stavu 1. u četvrtoj alineji broj "3" zamjenjuje se brojem "4".

U osmoj alineji broj "3" zamjenjuje se brojem "4".

U devetoj alineji broj "4" zamjenjuje se brojem "5".

 

Član 29.

 

Iza člana 60. dodaje se član 60a. koji glasi:

"Obrtnici koji su po prijašnjim propisima stekli odgovarajuću stručnu spremu ili osposobljenost mogu obavljati vezane obrte utvrđene Zakonom o obrtu, ako na dan početka primjene ovog Zakona imaju registriranu radnju.

   Obrtnicima koji su majstorski ispit položili prema propisima koji su važili do dana početka primjene ovog Zakona isti se priznaje u cijelosti.

Obrtnici koji su prema prijašnjim propisima registrirali radnju putem zaposlenika odgovarajuće stručne spreme mogu nastaviti poslovati ako i dalje imaju zaposlenika sa stručnom spremom u skladu sa odredbama Zakona o obrtu."

 

Član 30.

 

Iza člana 60a. dodaje se član 60b. koji glasi:

"Prava što ih Zakon o obrtu priznaje licima koja imaju majstorski ispit, priznaju se i licima koja na dan početka primjene toga Zakona imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit.

   Priznavanjem prava u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, ne daje se i pravo na isticanje majstorskog naslova.

Kantonalni ministar nadležan za obrazovanje, po prethodno pribavljenom mišljenju obrtničke komore kantona, u spornim slučajevima određuje koja je to odgovarajuća stručna sprema iz stava 1. ovog člana."

 

Član 31.

 

Član 61. mijenja se i glasi:

"Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, nadležni organ kantona, kantonalni ministar nadležan za oblast obrtništva, kantonalni ministar nadležan za oblast obrazovanja i obrtnička komora kantona donijet će propise na osnovu ovlaštenja iz ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona."

 

Član 32.

Član 62. mijenja se i glasi:

"Danom početka primjene ovog Zakona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine prestaje primjena Zakona o samostalnom privređivanju ("Službeni list SRBiH", br. 26/89 i 29/90) i ostalih propisa koji su do dana početka primjene ovog Zakona uređivali samostalno privređivanje, s tim da ostaju na snazi odredbe članova od 28. do 36. Zakona o samostalnom privređivanju kojima se reguliraju pitanja prestanka obavljanja djelatnosti do donošenja Zakona o trgovini, Zakona o turističkoj djelatnosti i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti."

 

Član 33.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Muhamed Ibrahimović