Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 19/03) u članku 13. riječi: «kantonalni sud» zamjenjuju se riječima: «općinski sud».


Članak 2.

U članku 16. iza stavka (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:

«(5) Postupak u predmetima, koji se odnose na postupanja uređena ovim Zakonom u kojima je stvarna nadležnost izmijenjena, a koji je pokrenut do dana stupanja na snagu ovog Zakona, nastavit će se pred sudom nadležnim prema odredbi članka 13. ovoga Zakona.

(6) Predmeti iz stavka (5) ovoga člana dostavit će se nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.»

Članak 3.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

 

 

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović