Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 19/03) u članu 13. riječi: «kantonalni sud» zamjenjuju se riječima: «općinski sud».

Član 2.

U članu 16. iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:

«(5) Postupak u predmetima koji se odnose na postupanja uređena ovim Zakonom u kojima je stvarna nadležnost izmijenjena, a koji je pokrenut do dana stupanja na snagu ovog Zakona, nastavit će se pred sudom nadležnim prema odredbi člana 13. ovog Zakona.

(6) Predmeti iz stava (5) ovog člana dostavit će se nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.»

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».


PREDSJEDAVAJUĆI                                         PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                 PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                               Muhamed Ibrahimović