Z A K O N

O DOPUNI ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU


Članak 1.

U Zakonu o izvanparničnom postupku («Službene novine Federacije BiH», br. 2/98 i 39/04) u članku 16. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

«U postupcima proglašenja nestalih osoba umrlim i dokazivanja smrti, dozvole za zaključivanje braka, raspravljanja zaostavštine, upravljanja i korištenja zajedničkim stvarima, uređenja međa, čuvanja isprava i sudskoga depozita, kao i u drugim postupcima, ako je to propisano posebnim zakonom, može postupati i odlučivati stručni suradnik.

Stručni suradnik, u postupcima iz stavka 3. ovoga članka, može poduzimati sve radnje za koje je ovim Zakonom predviđeno da ih poduzima sudac pojedinac.»

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

 

 

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović