Z A K O N

O DOPUNI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU


Član 1.

U Zakonu o vanparničnom postupku («Službene novine Federacije BiH», br. 2/98 i 39/04) u članu 16. iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

«U postupcima proglašenja nestalih osoba umrlim i dokazivanja smrti, dozvole za zaključivanje braka, raspravljanja ostavštine, upravljanja i korištenja zajedničkim stvarima, uređenja međa, čuvanja isprava i sudskog depozita, kao i u drugim postupcima, ako je to propisano posebnim zakonom, može postupati i odlučivati stručni saradnik.

Stručni saradnik, u postupcima iz stava 3. ovog člana, može preduzimati sve radnje za koje je ovim Zakonom predviđeno da ih preduzima sudija pojedinac.»

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».


PREDSJEDAVAJUĆI                                         PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                 PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                               Muhamed Ibrahimović