Z A K O N
O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Zakonu o parničnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 53/03) u članku 13. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:
«(2) U prvostupanjskom postupku, u sporovima male vrijednosti, može postupati i odlučivati stručni suradnik.
(3) Stručni suradnik, u postupcima iz stavka (2) ovoga članka, može poduzimati sve radnje za koje je ovim Zakonom predviđeno da ih poduzima sudac pojedinac.»

Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (4).


Članak 2.

U članku 306. u trećem retku iza riječi «stupnja» dodaju se riječi: «stručni suradnik».


Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

 

 

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović