Z A K O N
O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakonu o parničnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 53/03) u članu 13. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:
«(2) U prvostepenom postupku, u sporovima male vrijednosti, može postupati i odlučivati stručni saradnik.
(3) Stručni saradnik, u postupcima iz stava (2) ovog člana, može preduzimati sve radnje za koje je ovim Zakonom predviđeno da ih preduzima sudija pojedinac.»

Dosadašnji stav (2) postaje stav (4).


Član 2.

U članu 306. u trećem redu iza riječi «stepena» dodaju se riječi: «stručni saradnik».


Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».


PREDSJEDAVAJUĆI                                         PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                 PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                               Muhamed Ibrahimović