ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM
OSIGURANJU


Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», broj 29/98, 49/00 i 32/01) u članku 137. stavak 2., broj «2005» zamjenjuje se brojem «2008».


Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH», a primjenjivat će se od 01.01.2006. godine.

 PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

 

 

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović