ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM
OSIGURANJU


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 29/98, 49/00 i 32/01) u članu 137. stav 2., broj «2005» zamjenjuje se brojem «2008».

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH», a primjenjivati će se od 01.01.2006. godine.

 


PREDSJEDAVAJUĆI                                         PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                 PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                               Muhamed Ibrahimović