ZAKON
O  POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH  PRIZNANJA I ODLIČJA
I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

I -  TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak ostvarivanja prava dobitnika  ratnih  priznanja i odličja i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih dobitnika  ratnog    priznanja i odličja, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, za vojne zasluge u domovinskom /obrambeno-oslobodilačkom  ratu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine.

Članak 2.

             Dobitnik ratnog priznanja ili odličja u smislu ovog zakona, smatra se državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u razdoblju iz članka 1. ovog zakona, više puta iskazao osobnu hrabrost, požrtvovanost i osobni doprinos u borbi za obranu i oslobođenje Bosne i Hercegovine, odnosno koji se osobito istaknuo u oružanom suprotstavljanju agresoru ili koji je pridonio proširenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, pa mu je sukladno propisima dodijeljeno ratno priznanje ili odličje: Značka «Zlatni ljiljan»                                             Red hrvatskog trolista
Orden slobode                                                          Red bana Jelačića 
Orden heroja oslobodilačkog rata                            Red Nikole Šubića Zrinjskog
Orden oslobođenja                                                   Red kneza Domagoja s ogrlicom
Orden zlatnog grba sa mačevima                             Red hrvatskog pletera
Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem
Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem
Medalja za hrabrost
Medalja pobjede
Medalja otpora
Medalja za vojne zasluge
Policijska medalja za hrabrost
Zlatna policijska značka-zvijezda
Srebrena policijska zvijezda
Srebreni štit
Član obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika  ratnog  priznanja ili odličja je član uže obitelji osobe iz stavka 1. ovog članka, bez obzira kada je nastupila smrt dobitnika ratnog priznanja ili odličja (u daljnjem tekstu: član obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odličja).
Užu obitelj u smislu stavka 2. ovog članka čine bračni drug, djeca rođena u braku i izvan braka, posvojenici i pastorčad, kao i roditelji neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odličja koji iza sebe nije ostavio porod.

 

II - PRAVA DOBITNIKA RATNIH  PRIZNANJA ILI ODLIČJA

Članak 3.

            Osobe iz članka 2. ovog zakona imaju pravo na sva prava regulirana Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/04) i drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i pravo na:

 1. njegu i pomoć druge osobe u uvjetima propisanim u Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji;
 2. izvješćivanje o smrti putem javnih medija, organiziranje pokopa-sahrane uz državne počasti i pravo na pokopno mjesto na lokacijama zaslužnih osoba;
 3. naknadu troškova pokopa-sahrane i podizanje nadgrobnih spomenika/nišana;
 4. zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko liječenje u obujmu koji je propisan za vojne invalide;
 5. prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima;
 6. prioritet pri korištenju programa nadležnih službi za upošljavanje pod jednakim uvjetima;
 7. novčanu naknadu za vrijeme neuposlenosti;
 8. prioritet upisa u obrazovne ustanove pod jednakim uvjetima, besplatne obvezne udžbenike za redovito školovanje;
 9. prioritet pri dodjeli stipendija i smeštaj u učeničke i studentske domove za redovite učenike i studente  pod jednakim uvjetima;
 10. prioritet pri rješavanju stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
 11. prioritet pri zakupu ili otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
 12. oslobađanje od plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevnog zemljišta i obveze naknade za dodijeljeno gradsko-građevno  zemljište;
 13. povlastice u gradskom prijevozu, sukladno važećim propisima;
 14. mjesečni novčani dodatak ;
 15. povoljnije uvjete umirovljenja.        

            Prioritet pod jednakim uvjetima iz stavka 1. toč. 5, 6, 8, 9, 10 i 11. ovog članka, smatra se prednost pod jednakim uvjetima u okviru boračke kategorije kojoj pripada osoba iz članka 2. ovog Zakona (demobilizirani branitelji, ratni vojni invalidi, članovi obitelji poginulog, umrlog ili nestalog branitelja).

Članak 4.

            Prava iz članka 3. toč. 1. do 13. ovog zakona, propisat će kantoni prema zadnjem mjestu prebivališta korisnika prava po ovom zakonu, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

III - MJESEČNI NOVČANI  DODATAK

Članak 5.

            Dobitnik ratnog priznanja ili  odličja iz članka 2. stavak 1.  ovog zakona, ima pravo na: mjesečni novčani dodatak uz mirovinu, mjesečni novčani dodatak uz plaću i mjesečni novčani dodatak uz novčanu naknadu za vrijeme neuposlenosti, odnosno mjesečni novčani dodatak za vrijeme neuposlenosti (u daljnjem tekstu: mjesečni novčani dodatak).
Osnovica za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka prema ovom zakonu je prosječna mjesečna neto plaća isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podatcima nadležnog Federalnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: osnovica).
Mjesečni novčani dodatak iz stavka 1. ovog članka iznosi 50% od osnovice, za ratna priznanja ili odličja:
Značka «Zlatni ljiljan»                                             Red hrvatskog trolista
Orden slobode                                                          Red bana Jelačića 
Orden heroja oslobodilačkog rata                            Red Nikole Šubića Zrinjskog
Orden oslobođenja                                                   Red kneza Domagoja s ogrlicom
Orden zlatnog grba sa mačevima                            
Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem
Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem
Medalja za hrabrost
Medalja pobjede
Medalja otpora
Medalja za vojne zasluge
Policijska medalja za hrabrost
Zlatna policijska značka-zvijezda
Mjesečni novčani dodatak iz stavka 1. ovog članka , za ratna priznanja ili odličja: Srebrena policijska zvijezda i Srebreni štit -iznosi 25% od osnovice.
Mjesečni novčani dodatak iz stavka 1. ovog članka, za ratno priznanje Red hrvatskog pletera - iznosi 10% od osnovice.
Nositelji ratnog priznanja ili odličja, koji to priznanje ili odličje nisu dobili sukladno odredbama članka 1. i  članka 2.stavak 1. ovog zakona, ne mogu koristiti prava po ovom zakonu.

Članak 6.

            Članovi uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odličja iz članka 2. st. 2. i 3. ovog zakona, kao i članovi obitelji korisnika prava iz članka 5. ovog zakona, nakon njegove smrti imaju pravo, odnosno nasljeđuju pravo na mjesečni novčani dodatak iz članka 5. ovog Zakona. 
Bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odličja ima pravo na mjesečni novčani dodatak bez obzira na godine starosti i prihode.
Djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojenici i pastorčad poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odličja imaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 20. stavak 1. točka 2. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.
Roditeljima neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili  odličja koji iza sebe nije ostavio porod, pripada pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu propisanom za osobe iz članka 5. ovog zakona.
Ukoliko dva ili više članova uže obitelji, ispunjavaju uvjete za korištenje prava na mjesečni novčani dodatak, utvrđuje se jedan mjesečni novčani dodatak iz članka 5. ovog zakona i dijeli se na pripadajuće jednake dijelove, odnosno priznaje se u jednakim razmjernim pripadajućim iznosima.

Članak 7.

            Pravo na mjesečni novčani dodatak po ovom zakonu, može se koristiti samo po osnovi jednog  ratnog  priznanja ili  odličja, po izboru korisnika prava.

IV - POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK

Članak 8.

            Postupak za ostvarivanje prava na mjesečni novčani dodatak po ovom zakonu, pokreće se po zahtjevu stranke, koji se podnosi općinskoj službi nadležnoj za boračko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: općinska služba).
Iznimno, osobe iz članka 2. ovog zakona s prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine zahtjev podnose odjelu Vlade Brčko Distrikta nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu, osobe s prebivalištem u Republici Srpskoj koje su korisnici prava na invalidninu po Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji  zahtjev podnose kantonalnom organu nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu, a osobe s prebivalištem u Republici Srpskoj, koje nisu korisnici prava na invalidninu po Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, zahtjev podnose Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

Članak 9.

              Činjenica da je osoba nositelj ratnog priznanja ili odličja iz članka 2. stavak 1. ovog zakona, utvrđuje se temeljem uvjerenja koja izdaju tijela uprave koji o tim činjenicama vode službene evidencije i to:

 1. nadležna služba Predsjedništva Bosne i Hercegovine za  ratna odličja;
 2. Federalno ministarstvo obrane za dobitnike  ratnih priznanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane;
 3.  Federalno ministarstvo unutarnjih poslova za dobitnike ratnih priznanja

       Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 10.

             Općinska služba, nadležni odjel Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalni organ uprave nadležan za boračko-invalidsku zaštitu, dužni su u roku od 30 dana od dana prijama zahtjeva, pribaviti potrebnu dokumentaciju i uz obrazložen prijedlog dostaviti na rješavanje Fedralnom ministarstvu.
O pravu na mjesečni novčani dodatak rješava se temeljem  zahtjeva, dokumentacije i obrazloženog prijedloga.
Federalno ministarstvo odlukom utvrđuje: pravo na mjesečni novčani dodatak podnositelja zahtjeva, visinu osnovice i postotak iz članka 5. ovog zakona, na osnovi koje se donosi rješenje o novčanom iznosu mjesečnog novčanog dodatka.

Članak 11.


Na osnovi odluke Federalnog ministarstva, osobama iz članka 2. ovog zakona, rješenje o visini iznosa mjesečnog novčanog dodatka sukladno čl. 5. i 6. ovog zakona, donosi i isplatu vrši Federalno ministarstvo, za osobe koje imaju prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i za osobe s prebivalištem u Republici Srpskoj, ukoliko nisu korisnici invalidnine po Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.
Mjesečni novčani dodatak iz čl. 5. i 6. ovog zakona, ne utječe na korištenje prava na novčanu naknadu za vrijeme neuposlenosti, koju neuposlena osoba prima po Zakonu o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba, kao ni na ostala prava koja osobe iz članka 2. ovog zakona ostvaruju po drugim propisima.

Članak 12.

            U postupku za rješavanje o pravima po ovom zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako  ovim zakonom nije drugačije određeno.
Odluka iz članka 10. stavak 3. ovog zakona i rješenje iz članka 11. ovog zakona su konačni u upravnom postupku i protiv istih se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

V -  POVOLJNIJI UVJETI UMIROVLJENJA

Članak 13.

            Dobitnik ratnog priznanja ili odličja iz članka 2. stavak 1. ovog zakona, stječe pravo na punu starosnu mirovinu s navršenih 35 godina mirovinskog staža bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu mirovinu kada navrši 55 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju («Službene novine Fedracije BiH», br. 29/98, 49/00 i 32/01).

VI -  OSIGURANJE SREDSTAVA I ISPLATA

Članak 14.

            Sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na mjesečni novčani dodatak po ovom Zakonu, osiguravaju se iz Proračuna Federacije.

Članak 15.

            Kantonalni organi nadležni za boračko-invalidsku zaštitu, općinske službe i nadležni odjel Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, vode evidencije sa svim potrebnim podatcima o korisnicima prava po ovom zakonu i promjenama koje su od utjecaja na pravo, visinu i prestanak prava i o tome dostavljaju izvješća i podatke Federalnom ministarstvu, koje vodi centralnu evidenciju o korisnicima prava po ovom zakonu.
Način vođenja evidencije iz stavka 1. ovog članka, rok za dostavu i formulare izvješća propisuje federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: federalni ministar).

 

VII -  KORIŠTENJE I PRESTANAK PRAVA

Članak 16.

Prava po ovom zakonu pripadaju od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva i mogu se koristiti dok postoje uvjeti za korištenje tih prava propisani ovim zakonom.

Članak 17.

            Prava po ovom zakonu ne mogu se ostvariti i prestaju u slučajevima utvrđenim u čl. 36. i 37. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.
Prava iz čl. 5., 6. i 13. ovog zakona, ne mogu koristiti osobe koje po istoj osnovi primaju mirovinu ili drugu naknadu od druge države.
Korisnik prava dužan je, nadležnoj općinskoj službi, odnosno nadležnom odjelu Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnom kantonalnom organu uprave i Federalnom ministarstvu, prijaviti svaku promjenu, koja utječe na korištenje, obujam ili prestanak prava u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Promjena utječe na pravo od prvog dana narednog mjeseca po nastaloj promjeni.
Promjene koje utječu na korištenje, obujam ili prestanak prava po službenoj dužnosti prati općinska služba, nadležni odjel Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni organ uprave i Federalno ministarstvo, svako u okviru svoje nadležnosti.
Osoba kojoj je isplaćeno novčano primanje po ovom zakonu, na koje nije imala pravo, dužna je vratiti primljeni iznos pod uvjetima iz članka 56. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

VIII -  TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 18.

             Troškove postupka, u svezi ostvarivanja prava po ovom zakonu, snosi tijelo uprave, upravna ustanova, institucija, javno poduzeće i drugi korisnik javnih prihoda, koji vodi postupak.
U postupku za ostvarivanje prava, po ovom zakonu, ne plaća se pristojba.
Mjesečni novčani dodatak, po ovom zakonu, smatra se posebnim dodatkom koji nema karakter plaće i na njega se ne plaćaju porezi i doprinosi.

IX - KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

             Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se  institucija, javno poduzeće i drugi korisnik javnih prihoda, koji ne donese,  odnosno koji ne izvršava rješenje o pravu i visini mjesečnog novčanog dodatka sukladno  odredbom članka 11. ovog zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM i odgovorna osoba u tijelu uprave, upravnoj organizaciji, instituciji, javnom poduzeću i drugom korisniku javnih prihoda.

X - KONTROLA NAD PROVOĐENJEM OVOG ZAKONA

Članak 20.

Federalno ministarstvo vrši kontrolu nad provođenjem ovog zakona i propisa donijetih temeljem ovog zakona.
Federalni ministar će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti bliže propise i instrukcije neophodne za primjenu ovog zakona.

XI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

            Federalno ministarstvo obrane i Federalno ministarstvo unutarnjih poslova će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti  provjeru izdatih  ratnih priznanja, odnosno uvjerenja o dobitnicima  ratnih priznanja obuhvaćenih člankom 2. ovog Zakona.
Federalni ministar obrane i Federalni ministar unutarnjih poslova  donijet će propise kojima će se bliže urediti uvjeti, postupak i temelj za izdavanja uvjerenja iz članka 9. ovog Zakona.

Članak 22.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom urediti prava  nositelja «Partizanske  spomenice  1941».
Odluka iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se  počev od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 23.

            Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 01.01.2006. godine.

 

           


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

 

 

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović