Z A K O N

O IZMJENAMA ZAKONA O GOSPODARSKIM
DRUŠTVIMA


Članak 1.


U Zakonu o gospodarskim društvima (''Službene novine Federacije BiH'', br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) u članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:
''Tvrtka može sadržavati riječi ''Bosna i Hercegovina'' i njene izvedenice i kratice na temelju odobrenja nadležnog organa određenog posebnim zakonom. Tvrtka može sadržavati riječ ''Federacija'' i njene izvedenice i kratice samo na temelju odobrenja federalnog ministra nadležnog za poslove uprave i pravosuđa, a naziv kantona, grada i općine i njihove izvedenice i kratice samo na temelju odobrenja kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove uprave i pravosuđa, gradonačelnika ili općinskog načelnika na teritoriju na kojem društvo ima sjedište.''


Članak 2.


Članak 382. mijenja se i glasi:
''Sva gospodarska društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna su oblik, tvrtku, temeljni kapital i statut uskladiti sa ovim Zakonom i podnijeti prijavu za upis u registar društva, najkasnije do 31. prosinca 2005. godine.


Članak 3.


U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima (''Službene novine Federacije BiH'', broj 29/03) članak 76. briše se.


Članak 4.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

 

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović