Z A K O N

O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM
DRUŠTVIMA


Član 1.


U Zakonu o privrednim društvima (''Službene novine Federacije BiH'', br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) u članu 17. stav 1. mijenja se i glasi:
Firma može sadržavati riječi ''Bosna i Hercegovina'' i njene izvedenice i kratice na osnovu odobrenja nadležnog organa određenog posebnim zakonom. Firma može sadržavati riječ ''Federacija'' i njene izvedenice i kratice samo na osnovu odobrenja federalnog ministra nadležnog za poslove uprave i pravosuđa, a naziv kantona, grada i općine i njihove izvedenice i kratice samo na osnovu odobrenja kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove uprave i pravosuđa, gradonačelnika ili općinskog načelnika na području na kojem društvo ima sjedište.''


Član 2.


Član 382. mijenja se i glasi:
''Sva privredna društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna su oblik, firmu, osnovni kapital i statut uskladiti sa ovim Zakonom i podnijeti prijavu za upis u registar društva, najkasnije do 31. decembra 2005. godine.


Član 3.


U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (''Službene novine Federacije BiH'', broj 29/03) član 76. briše se.


Član 4.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić                                                                  Muhamed Ibrahimović