Z A K O N

O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH
MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH
MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA


Članak 1.


U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama – Pročišćeni tekst (''Službeni list SR BiH'', br. 24/86, 33/90 i 32/91 i ''Službene novine Federacije BiH'', br. 14/04 i 59/05) u članku 2. iza točke 63. dodaje se nova točka 64. koja glasi:
''64. U Općini Posušje:
a) utvrđuje se novi naziv naseljenog mjesta: Masna Luka.''


Članak 2.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

 

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović