Z A K O N

O IZMJENI ZAKONA O REGISTRACIJI
POSLOVNIH SUBJEKATA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 27/05) u članku 86. riječi: ''istekom roka od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona'', zamjenjuju se riječima: ''kada se za to steknu tehnički uvjeti, a najkasnije do 31. 12. 2006. godine.''


Članak 2.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

 

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović