Z A K O N

O IZMJENI ZAKONA O REGISTRACIJI
POSLOVNIH SUBJEKATA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 27/05) u članu 86. riječi: ''istekom roka od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona'', zamjenjuju se riječima: ''kada se za to steknu tehnički uvjeti, a najkasnije do 31. 12. 2006. godine.''


Član 2.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


PREDSJEDAVAJUĆI                                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić                                                                  Muhamed Ibrahimović