Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 40/02, 29/03 i 18/05) u članku 17. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
''Upravni odbor Federalne odvjetničke komore utvrđuje visinu naknade za upis u Imenik odvjetnika uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da visina naknade ne može biti veća od visine osnovnog kapitala koji je propisan za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću s jednim osnivačem, a prema Zakonu o gospodarskim društvima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 23/99, 45/00, 2/02, 69/02 i 29/03).''
U stavku 2. broj ''1'' zamjenjuje se brojem ''2''.
Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 2. i 3.


Članak 2.


U članku 18. točka 4.) u prvom retku riječi: ''položenog pravosudnog ispita'' zamjenjuju se riječima: ''diplomiranja na pravnom fakultetu'', a u drugom retku riječ ''dvije'' zamjenjuje se riječju ''četiri''.


Članak 3.

U članku 20. stavak 2. briše se.


Članak 4.


U članku 50. stavak 2. riječi: ''obavlja odvjetničku djelatnost duže od pet godina'' zamjenjuju se riječima: ''ima najmanje pet godina radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita''.


Članak 5.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

 

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović