Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADVOKATURI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 40/02, 29/03 i 18/05) u članu 17. dodaje se novi stav 1. koji glasi:
''Upravni odbor Federalne advokatske komore utvrđuje visinu naknade za upis u Imenik advokata uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da visina naknade ne može biti veća od visine osnovnog kapitala koji je propisan za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću sa jednim osnivačem, a prema Zakonu o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 23/99, 45/00, 2/02, 69/02 i 29/03).''
U stavu 2. broj ''1'' zamjenjuje se brojem ''2''.
Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 2. i 3.


Član 2.


U članu 18. tačka 4.) u prvom retku riječi: ''položenog pravosudnog ispita'' zamjenjuju se riječima: ''diplomiranja na pravnom fakultetu'', a u drugom redu riječ ''dvije'' zamjenjuje se riječju ''četiri''.


Član 3.

U članu 20. stav 2. briše se.


Član 4.


U članu 50. stav 2. riječi: ''obavlja advokatsku djelatnost duže od pet godina'' zamjenjuju se riječima: ''ima najmanje pet godina radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita''.


Član 5.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


PREDSJEDAVAJUĆI                                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić                                                                  Muhamed Ibrahimović