ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) u članu 25. u stavu 2. umjesto riječi «dvije godine», treba da stoje riječi «tri godine», a ostali tekst ostaje neizmijenjen.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDAVAJUĆI                                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić                                                                  Muhamed Ibrahimović