Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I
NAČINU IZMIRENJA UNUTARNJIH OBVEZA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

U Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 66/04) u članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Proces verifikacije potraživanja za staru deviznu štednju počet će od 12.09.2005. godine i trajat će do 31.12.2005. godine.»
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
«Izuzetno, za vlasnike stare devizne štednje, ili njihove opunomoćnike koji su izjavili žalbu na doneseni dokument kojim se potvrđuje/ne potvrđuje da je izvršeno verifikovanje potraživanja stare devizne štednje, proces verifikacije se produžava do dana okončanja postupka po izjavljenoj žalbi.»
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».


PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović