Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I
NAČINU IZMIRENJA UNUTRAŠNJIH OBAVEZA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 66/04) u članu 12. stav 2. mijenja se i glasi:
«Proces verifikacije potraživanja za staru deviznu štednju počet će od 12.09.2005. godine i trajat će do 31.12.2005. godine.»
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
«Izuzetno, za vlasnike stare devizne štednje, ili njihove opunomoćnike koji su izjavili žalbu na doneseni dokument kojim se potvrđuje/nepotvrđuje da je izvršeno verifikovanje potraživanja stare devizne štednje, proces verifikacije se produžava do dana okončanja postupka po izjavljenoj žalbi.»
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDAVAJUĆI                                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić                                                                  Muhamed Ibrahimović