ZAKON O VJEŠTACIMA


I - TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.
Predmet Zakona

Ovim Zakonom se uređuju uvjeti i postupak izbora i imenovanja vještaka koji u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku obavljaju poslove vještačenja, prava i dužnosti vještaka, nadzor nad radom vještaka, vršenje nadzora nad poslovima vještačenja od strane pravnih osoba, vođenje imenika vještaka, kao i druga pitanja od važnosti za rad vještaka.


Članak 2.
Osoba koja se smatra vještakom

U smislu ovog Zakona vještak je osoba koja je imenovana za obavljanje poslova vještačenja sukladno odredbama ovog Zakona.


II - VJEŠTAK

Članak 3.
Uvjeti i postupak imenovanja vještaka

Za vještaka se može imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da ima odgovarajuće iskustvo i stručno znanje u određenom području;
c) da ima odgovarajuću školsku spremu;
d) da je osoba sa dokazanim profesionalnim sposobnostima koja uživa glas pažljivog, nepristranog i ekspeditivnog stručnjaka u određenom području; i
e) da je osoba koja se odlikuje integritetom i visokim moralnim kvalitetama.

Članak 4.
Objavljivanje javnog poziva

Federalni ministar pravde objavljuje javni poziv za imenovanje vještaka u “Službenim novinama Federacije BiH” i u trima najtiražnijim dnevnim novinama koje se distribuiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
Federalni ministar pravde će objaviti javni poziv za imenovanje vještaka i na prijedlog jednog ili više sudova, kada sudovi u svome radu uoče nedostatak vještaka za određenu oblast ili specijalnost.


Članak 5.
Podnošenje zahtjeva za imenovanje vještaka

Kandidat za imenovanje vještaka je u zahtjevu obvezan navesti znanstvenu oblast (medicina, financije i sl.), kao i užu specijalnost za koju podnosi zahtjev za imenovanje.

Uz zahtjev za imenovanje vještaka, kandidat je obvezan priložiti:
a) iscrpan životopis;
b) dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ovog Zakona, uključujući objavljene znanstvene radove, dokaze o sudjelovanju u organiziranim oblicima usavršavanja;
c) najmanje tri pisma preporuke predsjednika sudova, sudaca ili tužitelja pred kojima je podnositelj zahtjeva možebitno obavljao ranija vještačenja, ili rukovoditelja znanstvenih i drugih institucija i ustanova odnosno drugih pravnih osoba u kojima je podnositelj zahtjeva radio ili radi, odnosno za koje je obavljao stručne poslove; i
d) popis zadnjih deset predmeta u kojima je vršio poslove vještaka, ukoliko je te poslove već obavljao.

Članak 6.
Stručno povjerenstvo

Radi utvrđivanja prijedloga liste vještaka federalni ministar pravde imenuje Stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od stalnih članova koje čine: Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ili sudac kojeg on ovlasti, Predsjednik Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine ili odvjetnik kojeg on ovlasti, glavni federalni tužitelj ili tužitelj kojeg on ovlasti, predstavnik Federalnog ministarstva pravde, i tri privremena člana koje iz reda vodećih stručnjaka u područjima u kojima se vještačenja obavljaju većinom glasova imenuju stalni članovi.

Pored dokaza iz članka 5. stavak 2. ovog Zakona koje podnosi kandidat, Povjerenstvo nabavlja i ostale podatke i informacije, uključujući evidencije sudova, preporuke i mišljenja strukovnih udruga, udruga vještaka, mišljenje sadašnjeg odnosno bivšeg poslodavca o stručnosti kandidata koje smatra potrebnim kako bi se utvrdila stručnost kandidata.

Kandidat snosi troškove rada Povjerenstva.

Visinu naknade za rad Povjerenstva utvrđuje federalni ministar pravde.

Članak 7.
Kvalifikacijsko testiranje kandidata

Povjerenstvo vrši kvalifikacijsko testiranje kandidata. Testiranjem se provjerava sposobnost kandidata sukladno mjerilima navedenim u članku 9. ovog Zakona. Kvalifikacijsko testiranje se provodi u obliku pisanog i usmenog ispitivanja. Ako se obavlja pisano testiranje Povjerenstvo je dužno osigurati anonimnost kandidata.

Postupak kvalifikacijskog testiranja uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi federalni ministar pravde.

Članak 8.
Razgovor sa kandidatom

Povjerenstvo obavlja razgovor sa svim kandidatima koji uspješno polože kvalifikacijski test iz članka 7. ovog Zakona.

Članak 9.
Mjerila za imenovanje vještaka

Povjerenstvo provjerava je li kandidat sposoban za vršenje poslova vještaka naročito u obzir uzimajući sljedeća mjerila:
a) stručno znanje i radne rezultate;
b) dokazanu stručnu sposobnost utemeljenu na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organiziranim oblicima usavršavanja;
c) sposobnost dokazanu kroz objavljene znanstvene radove i kroz aktivnosti u strukovnim udrugama;
d) radnu sposobnost i sposobnost stručnog i jasnog obrazlaganja danog nalaza;
e) sposobnost nepristrasnog, savjesnog, revnosnog, odlučnog i odgovornog vršenja poslova vještaka;
f) ponašanje van posla, integritet i ugled.

Nakon provedenog kvalifikacijskog testiranja kandidata i ocjene dokaza iz članka 5. i članka 6. stavak 2. ovog Zakona i stečenog uvjerenja – saznanja da su određeni kandidati sposobni za obavljanje poslova vještaka, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste vještaka i dostavlja je federalnom ministru pravde.

Članak 10.
Imenovanje vještaka

Vještaka imenuje i razrješuje rješenjem federalni ministar pravde na prijedlog Povjerenstva.

Kandidat koji nije predložen od strane Povjerenstva ne može biti imenovan za vještaka.

Vještak se imenuje na razdoblje od šest godina i može biti ponovno imenovan.

Rješenje o imenovanju se dostavlja vještaku.

Članak 11.
Lista vještaka

Lista vještaka nije obvezujuća za sud ili drugi organ koji vodi postupak odnosno druge sudionike u postupku, osim ako je drukčije predviđeno propisima kojim se uređuju pravila postupka.


Članak 12.
Sadržaj i objavljivanje liste vještaka

Lista vještaka sadrži: prezime i ime imenovanog vještaka, njegovo prebivalište i adresu, uslužni telefonski broj, kao i područje, skupinu odnosno podskupinu vještačenja, uključujući užu specijalizaciju, za koju je vještak imenovan.

Lista vještaka dostavlja se svim sudovima i tužiteljstvima na području Federacije.

Lista iz stavka 1. ovog članka, kao i sve promjene te liste, objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”, kao i na oglasnoj ploči u sjedištu Federalnog ministarstva pravde i na oglasnim pločama sudova i tužiteljstava u Federaciji.


Članak 13.
Neimenovani kandidat

Kandidatu koji ne bude imenovan za vještaka federalni ministar pravde donosi rješenje kojim se odbija njegov zahtjev za imenovanje.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se kandidatu u roku od osam dana.

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Članak 14.
Imenik vještaka

Federalno ministarstvo pravde vodi evidenciju o imenovanim vještacima u obliku knjige pod nazivom “Imenik vještaka” (u daljnjem tekstu: Imenik).

U Imenik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, prezime, ime jednog od roditelja i ime vještaka, njegovo prebivalište, adresa stanovanja i uslužni telefonski broj, zanimanje, a ako je vještak uposlen i naziv poslodavca, kao i za koje područje, skupinu odnosno podskupinu, uključujući užu specijalizaciju vještačenja se imenuje za vještaka, broj i datum rješenja o imenovanju, broj i datum rješenja o izricanju mjere, broj i datum rješenja o razrješenju dužnosti vještaka, datum i mjesto davanja Svečane izjave i napomena.

Uz Imenik se prilažu rješenja i ostali bitni dokumenti o vještacima, kao i potpisani tekst svečane izjave iz članka 16. ovog Zakona.

Imenik je javna knjiga.

Članak 15.
Promjena podataka

Vještak je o promjeni podataka iz članka 14. stavak 2. ovog Zakona obvezan izvijestiti Federalno ministarstvo pravde odmah, a najkasnije u roku od osam dana.

Članak 16.
Svečana izjava

Osoba koja je imenovana za vještaka, prije početka vršenja dužnosti, daje Svečanu izjavu pred federalnim ministrom pravde.

Tekst Svečane izjave glasi: “Izjavljujem da ću dužnost vještaka vršiti časno i savjesno, po svom najboljem znanju i da ću u radu postupati sukladno zakonu, drugim propisima i pravilima struke.”.

Tekst Svečane izjave iz stavka 2. ovog članka potpisuje vještak, a čuva se u Federalnom ministarstvu pravde.


Članak 17.
Pečat

Vještak ima pečat okruglog oblika, promjera 38 milimetara, koji se može upotrebljavati samo pri vršenju dužnosti vještaka.

Troškove izrade pečata snosi vještak.

Tekst pečata je ispisan na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj uporabi u Federaciji, i sadrži: ime i prezime vještaka, oznaku “vještak” sa naznakom područja, skupine odnosno podskupine, uključujući užu specijalizaciju vještačenja za koju je vještak imenovan i mjesto prebivališta vještaka.

Otisak pečata i vlastoručni potpis vještak pohranjuje u Federalnom ministarstvu pravde.

Članak 18.
Ponovno imenovanje

Nakon isteka razdoblja od šest godina vještak je obvezan podnositi zahtjev za ponovno imenovanje i po prijedlogu Povjerenstva mandat mu se svaki put nakon isteka ovog razdoblja produžava za razdoblje od narednih šest godina, osim ako u konkretnom slučaju Povjerenstvo, uzimajući u obzir mjerila predviđena člankom 9. ovog Zakona, ne odredi drukčije.

Vještak čiji mandat nije produžen na način iz stavka 1. ovog članka briše se iz Imenika i sa Liste vještaka, što se bez odlaganja objavljuje sukladno članku 12. stavak 3. ovog Zakona.

Članak 19.
Nadzor nad radom vještaka od strane organa koji vodi postupak

Predsjednici sudova, odnosno organa koji vodi postupak, prate rad vještaka i o svojim zapažanjima odnosno primjedbama i izrečenim novčanim kaznama izvješćuju federalnog ministra pravde, te predlažu utvrđivanje odgovornosti vještaka sukladno ovom Zakonu.


Članak 20.
Primjedbe na rad vještaka

Stranke, odnosno punomoćnici stranaka, kao i strukovne udruge i udruga vještaka mogu staviti primjedbe na rad vještaka. Primjedbe se stavljaju u pisanom obliku federalnom ministru pravde.


Članak 21.
Izvješćivanje Povjerenstva

Ukoliko, sukladno članku 27. ovog Zakona, ne donese rješenje o razrješenju vještaka, federalni ministar pravde dostavlja primjedbe iz čl. 19. i 20. ovog Zakona Povjerenstvu radi njihovog razmatranja i predlaganja odnosno izricanja odgovarajućih mjera.


Članak 22.
Periodička ocjena rada vještaka

Povjerenstvo vrši periodičku ocjenu rada vještaka i predlaže odnosno izriče odgovarajuće mjere, o čemu izvješćuje federalnog ministra pravde.


Članak 23.
Prikupljanje podataka

Povjerenstvo nabavlja podatke i informacije, uključujući evidencije sudova, mišljenja strukovnih udruga, udruga vještaka, razgovor sa vještakom, razgovor sa podnositeljem primjedbi, koje smatra nužnim za obavljanje periodičke ocjene rada vještaka odnosno razmatranje primjedbi iz članka 21. ovog Zakona.

Članak 24.
Izvješćivanje bitnih institucija

Kada smatra da je to potrebno, federalni ministar pravde o primljenim primjedbama odnosno izrečenim mjerama, izvješćuje i strukovne udruge, udrugu vještaka odnosno druge institucije i ustanove.


Članak 25.
Mjere

U slučajevima kada vještak poslove vještačenja obavlja nestručno ili nesavjesno, ne poštuje rokove koji su mu utvrđeni za izvršenje poslova vještačenja, bez opravdanog razloga, kao i kada ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ili kada na njegov rad ima drugih ozbiljnih prigovora, ili kada ne postupi sukladno članku 15. ovog Zakona, Povjerenstvo može rješenjem izreći mjeru javne opomene, koja se bez odlaganja objavljuje sukladno članku 12. stavak 3. ovog Zakona.

Povjerenstvo može federalnom ministru pravde predložiti razriješenje vještaka.


Članak 26.
Prigovor na rješenje o izricanju mjere

Protiv rješenja o izricanju mjere iz članka 25. stavak 1.ovog Zakona može se uložiti prigovor federalnom ministru pravde, u roku od osam dana od dana primitka rješenja.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka ne zadržava izvršenje rješenja, a rješenje po prigovoru je konačno.

Članak 27.
Razriješenje dužnosti

Rješenjem federalnog ministra pravde vještak će se razriješiti dužnosti:
a) ako sam zahtijeva da bude razriješen;
b) ako bude osuđen na kaznu zatvora za djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje dužnosti vještaka;
c) ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Zakona;
d) ako su povrede obavljanja poslova vještačenja predviđene člankom 25. stavak 1. ovog Zakona osobito ozbiljne prirode;
e) ako izgubi radnu sposobnost za daljnje vršenje dužnosti vještaka; i
f) iz razloga predviđenih člankom 44. ovoga Zakona.

U slučajevima iz stavka 1. toč. c.) do e.) ovog članka rješenje o razriješenju federalni ministar pravde donosi na prijedlog Povjerenstva.

U postupku donošenja rješenja o razrješenju, vještaku mora biti omogućeno izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se temelji rješenje o razrješenju.

Protiv rješenja o razrješenju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Vještak koji je razriješen dužnosti briše se iz Imenika i sa Liste vještaka, što se bez odlaganja objavljuje sukladno članku 12. stavak 3. ovog Zakona.


Članak 28.
Načela izricanja mjera

Prilikom izricanja mjera, naročito se uzimaju u obzir sljedeće činjenice:
a) težina počinjene povrede obavljanja poslova vještačenja i njene posljedice;
b) stupanj odgovornosti;
c) okolnosti pod kojima je povreda počinjena;
d) dosadašnji rad i ponašanje vještaka;
e) sve druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o težini i vrsti mjere.


Članak 29.
Neovisnost u radu

Vještak je samostalan i neovisan u obavljanju vještačenja, i u radu je obvezan pridržavati se pravila struke, zakona, drugih propisa i međunarodnih standarda.

U slučajevima u kojima je sud ili drugi organ koji vodi postupak obvezan nadoknaditi troškove vještačenja, sud odnosno drugi organ namiruje troškove vještaku u najkraćem mogućem roku.

Članak 30.
Dnevnik izvršenih vještačenja

Vještak je obvezan voditi evidenciju u obliku knjige pod nazivom “Dnevnik izvršenih vještačenja” (u daljnjem tekstu: Dnevnik).

U Dnevnik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, broj i datum akta suda ili drugog organa, gospodarska društva i druge pravne osobe na čiji zahtjev se vrši vještačenje, odnosno prezime, ime i adresa osobe koja zahtijeva vještačenje i datum zahtjeva, kao i predmet vještačenja i kratka oznaka sadržaja vještačenja, iznos naplaćene naknade troškova vještaka, nagrade za vještačenje i napomena.

Članak 31.
Angažiranje vještaka druge struke

Ako se u postupku vještačenja pojavi potreba za iznimno složenim vještačenjima ili timskim vještačenjima, a vještak ocijeni da je za utvrđivanje činjenica nužno angažiranje vještaka druge struke, obvezan je odmah o tome pisano izvijestiti onoga tko je naredio vještačenje, radi angažiranja vještaka odgovarajuće struke.


Članak 32.
Pridržavanje rokova

Vještak je obvezan pridržavati se roka koji mu je utvrđen za izvršenje poslova vještačenja.

Ako vještak, iz objektivnih razloga, ne može dovršiti vještačenje u utvrđenom roku, obvezan je podnijeti organu odnosno sudu koji je odredio vještačenje, najkasnije deset dana prije isteka roka, izvješće o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti dovršiti vještačenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji, kao i navesti rok do kojeg će obaviti vještačenje, osim ako je drukčije predviđeno propisima kojim se uređuju pravila postupka.

U složenijim vještačenjima u kojima je određen duži rok za vještačenje, vještak je obvezan podnijeti organu odnosno sudu koji je odredio vještačenje, svakog mjeseca od dana povjerenog vještačenja, kratko izvješće o rezultatima do tada obavljenih radnji, osim ako je drukčije predviđeno propisima kojim se uređuju pravila postupka.

Članak 33.
Čuvanje službene tajne

Podaci koje vještak sazna prilikom vršenja dužnosti vještaka predstavljaju službenu tajnu.

Podatke iz stavka 1. ovog članka vještak može iznositi samo u okviru vršenja dužnosti vještaka.

Članak 34.
Obuka za vještake

Nakon imenovanja, vještak je obvezan završiti obuku o obavljanju poslova vještačenja, prema pravilniku koji donosi federalni ministar pravde.

Članak 35.
Dalje stručno usavršavanje

Podatke o daljem stručnom usavršavanju i specijalizaciji vještak dostavlja organu koji vodi evidenciju vještaka.

Organ koji vodi evidenciju vještaka obvezan je unijeti podatke iz stavka 1. ovog članka u sva bitna dokumenta i o svim možebitnim promjenama pravodobno izvijestiti sudove i tužiteljstva sa područja Federacije.

Članak 36.
Obvezatno osiguranje

Vještaci se obvezno osiguravaju od odgovornosti za štetu pričinjenu u tijeku vršenja poslova vještačenja. Minimalni iznos osiguranja, vrstu osigurane štete i opseg rizika koji se pokriva, određuje Federalno ministarstvo pravde.

Članak 37.
Tarifa o nagradi i naknadi troškova za rad vještaka

Za izvršeno vještačenje, vještacima pripada nagrada i naknada troškova za rad. Nagrade i naknade troškova za rad vještaka utvrđuju se Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad vještaka (u daljnjem tekstu:Tarifa).

Tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva financija. Tarifa se objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Ako nije drukčije ugovoreno, vještak ima pravo na nagradu za obavljeno vještačenje i naknadu troškova nastalih u svezi s vršenjem poslova vještaka sukladno odredbama Tarife, osim ako je drukčije predviđeno propisima kojim se uređuju pravila postupka.

Sudovi i drugi organi u odluci o troškovima postupka određuju nagradu i naknadu za izvršene poslove vještačenja prema odredbama Tarife koja je važila u trenutku obavljanja poslova vještačenja odnosno sukladno ugovorenoj nagradi i naknadi ako je ugovoreni iznos manji od onoga koji je predviđen Tarifom, osim ako je drukčije predviđeno propisima kojim se uređuju pravila postupka.

III - PRAVNA OSOBA ZA VRŠENJE POSLOVA VJEŠTAČENJA

Članak 38.
Gospodarsko društvo za obavljanje poslova vještačenja

Za obavljanje vještačenja u jednoj ili više područja, Federacija, kanton, grad ili općina, ili druga pravna ili fizička osoba mogu osnovati gospodarsko društvo za obavljanje poslova vještačenja.

Gospodarsko društvo iz stavka 1. ovog članka, kao pravna osoba, osniva se sukladno Zakonu o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) za pružanje određenih profesionalnih usluga odgovarajuće struke.


Članak 39.
Uvjeti za upis u Imenik pravnih osoba za vršenje poslova vještačenja

Gospodarsko društvo za obavljanje poslova vještačenja iz članka 38. ovog Zakona može se upisati u Imenik pravnih osoba za obavljanje poslova vještačenja iz članka 40. ovog Zakona ako za obavljanje poslova vještačenja u određenom području raspolaže timom stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovog Zakona i odgovarajućim tehničkim sredstvima za obavljanje tih poslova.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka donosi federalni ministar pravde po pribavljenom mišljenju Povjerenstva, a na zahtjev subjekta iz stavka 1. ovog članka.

Pravne osobe se upisuju u Imenik pravnih osoba za vršenje poslova vještačenja ( u daljnjem tekstu: Imenik pravnih osoba), koji vodi Federalno ministarstvo pravde.

Članak 40.
Imenik pravnih osoba

U Imenik pravnih osoba se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, naziv i sjedište gospodarskog društva za obavljanje poslova vještačenja, broj telefona, područje, skupina odnosno podskupina, uključujući užu specijalizaciju vještačenja, kao i imena stručnih osoba kojima gospodarsko društvo raspolaže za određeno područje vještačenja, broj i datum rješenja o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik pravnih osoba, broj i datum rješenja o upisu u javni upisnik, broj i datum rješenja o prestanku ispunjavanja uvjeta za upis u Imenik pravnih osoba i napomena.

Izvod iz Imenika pravnih osoba, u obliku popisa pravnih osoba za obavljanje poslova vještačenja upisanih u Imenik pravnih osoba (u daljnjem tekstu: Popis pravnih osoba), objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”, kao i na oglasnoj ploči u sjedištu Federalnog ministarstva pravde i na oglasnim pločama sudova i tužiteljstava u Federaciji.

Popis pravnih osoba sadrži: naziv i sjedište gospodarskog društva za obavljanje poslova vještačenja, broj telefona i područje, skupinu odnosno podskupinu, uključujući užu specijalizaciju vještačenja.

Članak 41.
Promjena podataka

Gospodarsko društvo za obavljanje poslova vještačenja koje je upisano u Imenik pravnih osoba je obvezno o promjeni podataka iz članka 40. stavak 1. ovog Zakona izvijestiti Federalno ministarstvo pravde.

Članak 42.
Rješenje o prestanku ispunjavanja uvjeta za upis u Imenik pravnih osoba

Ako ustvrdi da je pravna osoba koja je upisana u Imenik pravnih osoba prestala ispunjavati uvjete za upis u Imenik pravnih osoba, Federalno ministarstvo pravde, po pribavljenom mišljenju Povjerenstva donosi rješenje o prestanku ispunjavanja uvjeta za upis, a tu pravnu osobu bez odlaganja briše iz Imenika pravnih osoba i sa Popisa pravnih osoba.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se kod nadležnog suda može pokrenuti upravni spor.

Članak 43.
Dužnost obavljanja poslova vještačenja

Gospodarsko društvo za obavljanje poslova vještačenja iz članka 38. ovog Zakona koje je upisano u Imenik pravnih osoba je obvezno izvršiti vještačenje koje mu povjeri sud ili drugi organ koji vodi postupak, ako predmet vještačenja spada u njegovu djelatnost.

IV - KAZNENE ODREDBE

Članak 44.
Neopravdano odbijanje vršenja poslova vještačenja

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 38. ovog Zakona ako neopravdano odbije vještačenje, osim ako je drukčije predviđeno propisima kojim se uređuju pravila postupka.

Odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 38. ovog Zakona kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM, osim ako je drukčije predviđeno propisima kojim se uređuju pravila postupka.

V - OSTALE ODREDBE

Članak 45.
Obavljanje poslova vještačenja

Poslove vještačenja u Federaciji mogu obavljati vještaci sa teritorija cijele Bosne i Hercegovine.

Iznimno, ukoliko u Bosni i Hercegovini nema vještaka odgovarajuće struke, ili postoje drugi pravni ili stvarni razlozi zbog kojih vještaci iz Bosne i Hercegovine ne mogu obavljati poslove vještačenja u konkretnom predmetu, poslove vještačenja u Federaciji može u pojedinačnim slučajevima obavljati i vještak iz druge države koji po zakonu te države ispunjava uvjete za obavljanje poslova vještačenja.

Članak 46.
Rad Povjerenstva

Stalni članovi Povjerenstva većinom glasova donose Poslovnik o radu koji uređuje unutarnje funkcioniranje Povjerenstva, a posebice podrobno uređuje postupak izbora i imenovanja vještaka, obavljanje periodičke procjene rada vještaka, predlaganje i izricanje mjera, vođenje evidencije i druga pitanja vezana za rad Povjerenstva.

Poslovnik o radu je javni dokument i objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Administrativne poslove Povjerenstva obavlja Federalno ministarstvo pravde.

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.
Imenovanje vještaka po odredbama ovog Zakona

Imenovanje vještaka će se izvršiti u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Vještaci postavljeni po dosadašnjim propisima nastavljaju sa obavljanjem dužnosti do imenovanja vještaka po odredbama ovog Zakona, odnosno do završetka već započetog vještačenja.

Članak 48.
Primjena odredbi ovog Zakona

Odredbe članka 29., čl. 31. do 33., članka 37. i članka 44. ovog Zakona se na odgovarajući način primjenjuju i na vještake iz članka 38. ovog Zakona, te na vještake koji nisu obuhvaćeni člankom 2. ovog Zakona.

Članak 49.
Provedbeni propisi

Pravilnike iz članka 7. stavak 2. i članka 34. ovog Zakona federalni ministar pravde je obvezan donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 50.
Prestanak primjene dosadašnjih propisa

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena svih propisa kojim su uređena pitanja o vještacima, a koji su se primjenjivali na teritoriju Federacije do dana stupanja na snagu ovog Zakona.


Članak 51.
Stupanje na snagu

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović