ZAKON
O UNUTARNJIM POSLOVIMA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se unutarnji poslovi iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), utvrđuje se ustroj, rukovođenje i nadležnost Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), uključujući ustroj, rukovođenje i nadležnost Federalne uprave policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije), utvrđuju se međusobni odnosi Federalnog ministarstva i Uprave policije sa kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i drugim organima u Bosni i Hercegovini i uređuje stručno osposobljavanje policijskih službenika i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Federacije u području unutarnjih poslova.

Članak 2.

Unutarnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva su:
1) sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje počinitelja tih kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
2) osiguranje određenih istaknutih osoba i zgrada Federacije;
3) školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;
4) državljanstvo Federacije.
Unutarnji poslovi iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona su provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorija Federacije, o boravku i kretanju stranaca na teritoriju Federacije, o agencijama za zaštitu ljudi i imovine, kao i drugi poslovi određeni zakonima Federacije.
Kada se zakoni i drugi propisi provode od strane kantonalnih ministarstava sukladno stavku 2. ovoga članka, Federalno ministarstvo može donijeti propise i upute za provođenje zakona i vršiti usklađivanje kantonalnih ministarstava u tom području, ukoliko drugim federalnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 3.

Međukantonalni kriminal, u smislu ovoga Zakona, odnosi se na kazneno djelo u kojemu počinitelji i žrtve žive u različitim kantonima, djelo počinjeno na području više kantona, djelo započeto na području jednog kantona i završeno na području drugog kantona, ili djelo čije su se štetne posljedice desile na području dviju ili više kantona.
"Organizirani kriminal" se odnosi na "organizirani kriminal" kako je definiran u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine("Službeni glasnik BiH", br. 37/03, 61/04 i 30/05).
"Terorizam" se odnosi na "terorizam" i "međunarodni tero¬rizam" kako je definiran u Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04 i 18/05) .
"Stavljanje u promet opojnih droga" se odnosi na "neovla¬štenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga" kako je definirano u Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04 i 18/05).

Članak 4.

Uprava policije obavlja poslove iz članka 2. stavak 1. toč. 1. i 2. ovoga Zakona izravno na teritoriju Federacije.

Članak 5.

Kada izravno vrši poslove sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela terorizma, stavljanja u promet opojnih droga, međukantonalnog i organiziranog kriminala, Federalno ministarstvo će obavijestiti kantonalno ministarstvo na čijem području se poduzimaju te mjere i radnje i, ako je potrebno, odgovarajući organ za unutarnje poslove Republike Srpske, nadležno tijelo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležno tužiteljstvo i druge nadležne organe uprave.

Članak 6.

Federalno ministarstvo mora obavijestiti kantonalno ministarstvo kada u vršenju poslova iz svoje nadležnosti dođe do saznanja da se priprema počinjenje kaznenog djela iz nadležnosti kantona, odnosno da je takvo kazneno djelo počinjeno, kao i o poduzetim mjerama i radnjama radi sprečavanja i izvršenja, odnosno otkrivanja i hvatanja počinitelja tog kaznenog djela kako bi kantonalno ministarstvo izravno preuzelo postupak glede tih djela.
Kantonalno ministarstvo mora obavijestiti Federalno ministarstvo kada u vršenju poslova iz svoje nadležnosti dođe do saznanja da se priprema počinjenje kaznenog djela iz nadležnosti Federacije, odnosno da je takvo kazneno djelo počinjeno, kao i o poduzetim mjerama i radnjama radi sprečavanja i izvršenja, odnosno otkrivanja i hvatanja počinitelja tog kaznenog djela kako bi Federalno ministarstvo izravno preuzelo postupak glede tih djela.

Članak 7.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine(u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) propisom određuje koje istaknute osobe i zgrade Federacije se posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguravanja.

Članak 8.

Federalno ministarstvo vrši nadzor nad radom kantonalnih ministarstava u svezi sa provođenjem federalnih zakona i propisa u slučajevima kad je to provođenje povjereno kantonalnom ministarstvu po federalnom zakonu.
Ako Federalno ministarstvo ustvrdi da kantonalno ministarstvo i pored upozorenja ne izvršava federalne zakone i/ili propise iz nadležnosti Ministarstva i ako bi odbijanje tog izvršenja moglo prouzročiti teže štetne posljedice po Federaciju, Federalno ministarstvo će izravno izvršavati te zadatke sukladno Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) dok se ne ispune uvjeti da kantonalna ministarstva vrše te zadatke.

Članak 9.

U slučaju sukoba nadležnosti u vršenju poslova iz članka 2. ovoga Zakona, između Federalnog ministarstva i kantonalnog ministarstva, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine će to riješiti svojom odlukom. Ako je nužno žurno postupanje, radi sprečavanja nastajanja neotklonjivih štetnih posljedica, do odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine primjenjivat će se odluka koju donese federalni ministar unutarnjih poslova (u daljem tekstu: ministar).
O odluci iz prethodnog stavka ministar obavještava premijera Vlade Federacije i rukovoditelja kantonalnog ministarstva na kojeg se odnosi odluka iz prethodnog stavka.

Članak 10.

Građani, gospodarska društva i druge pravne osobe obvezni su postupiti po naređenjima koja izdaje Federalno ministarstvo, odnosno policijski službenik na osnovi zakonskog ovlaštenja.

Članak 11.

Policijski službenici su obvezni u vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti čuvati živote osoba i ljudsko dostojanstvo i reagirati u situacijama kada su ove vrijednosti ugrožene. Oni mogu primjenjivati samo federalnim propisom predviđene mjere prinude koje su apsolutno nužne i kojima se sa najmanje štetnih posljedica postiže izvršenje posla, odnosno zadatka, a u protivnom odgovaraju kazneno i stegovno, sukladno ovom i drugim zakonima.

Članak 12.

Federalno ministarstvo i Uprava policije će najmanje jedanput mjesečno obavještavati javnost o pitanjima iz svog djelokruga, kao i o mjerama poduzetim za rješavanje tih pitanja.

II - NADLEŽNOSTI I USTROJ FEDERALNOG MINISTARSTVA

Članak 13.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, Federalno ministar¬stvo osobito:
1) izravno provodi federalnu politiku i izvršava federalne zakone iz okvira svoje nadležnosti i o tome izvješćuje premijera Vlade Federacije, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine(u daljnjem tekstu: Parlament Federacije), obvezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
2) rješava u upravnim stvarima o državljanstvu Federacije utvrđenim federalnim zakonom;
3) vrši nadzor nad provođenjem federalnih zakona;
4) priprema i predlaže zakone i druge propise iz nadležnosti Federalnog ministarstva;
5) vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za svoje potrebe;
6) donosi i realizira programe školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Federalnog ministarstva;
7) stara se o primjeni stručnih i znanstvenih metoda u svome radu;
8) organizira i izravno ili u suradnji s odgovarajućim ustanovama ili gospodarskim društvima vrši znanstveno-istraživačke poslove nužne za unapređivanje djelatnosti policije i kriminalističko-tehničkih istraživanja i vještačenja;
9) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz nadležnosti Federalnog ministarstva;
10) vrši ustroj, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sustava veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija Federalnog ministarstva;
11) vrši ustroj jedinstvenog sustava izvješćivanja potrebnog za ispunjavanje svojih nadležnosti po ovome Zakonu;
12) vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Članak 14.

U sastavu Federalnog ministarstva nalazi se Uprava policije koja vrši operativne poslove policije iz nadležnosti Federalnog ministarstva.

Članak 15.

Vlada Federacije može, na prijedlog ministra, obrazovati područne urede operativnih policijskih jedinica izvan sjedišta Federalnog ministarstva u svezi s poslovima i zadacima iz nadležnosti Federalnog ministarstva, koji će se bliže urediti Pravilnikom o unutarnjem ustroju Federalnog ministarstva.

Članak 16.

Poslove Federalnog ministarstva vrše policijski službenici, državni službenici i namještenici.

Članak 17.

Pravilnik o unutarnjem ustroju Federalnog ministarstva donosi ministar uz suglasnost Vlade Federacije.
Dio Pravilnika o unutarnjem ustroju Federalnog ministarstva, koji se odnosi na Upravu policije, ministar utvrđuje na prijedlog ravnatelja Uprave policije.

III - UPRAVA POLICIJE

Članak 18.

U vršenju poslova iz članka 2. stavak 1. točka 1. ovoga Zakona Uprava policije,osobito:
1) izravno poduzima mjere sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala i drugih kaznenih djela iz nadležnosti Federacije, kao i mjere pronalaženja njihovih počinitelja;
2) vrši kriminalističko-tehnička vještačenja i na traženje drugih nadležnih organa;
3) organizira i izravno vrši osiguranje određenih istaknutih osoba i zgrada Federacije sukladno članku 7. ovoga Zakona;
4) priprema prijedlog ukupnog broja policijskih službenika u Upravi policije i mjerila za njezino popunjavanje;
5) raspisuje i objavljuje INTERPOL-ove, međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
6) surađuje sa nadležnim tužiteljstvima u svezi s obradom kaznenih slučajeva;
7) vrši druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.
Poslove iz stavka 1. ovog članka vrši policija, sukladno ovom i drugim bitnim zakonima i propisima.

Članak 19.

Broj policijskih službenika u Upravi policije mora biti usklađen s europskim standardima i sukladan Sporazumu o preustroju policije Federacije Bosne i Hercegovine potpisanom u Bonn-Petersbergu 25. travnja 1996. godine.

Članak 20.

Pri obavljanju poslova iz članka 18. ovoga Zakona Uprava policije je obvezna primjenjivati sve propise koje donosi Federalno ministarstvo. Svi takvi propisi i svi postupci policijskih službenika Uprave policije moraju biti sukladni međunarodno prihvaćenim Načelima policijskog rada u demokratskoj državi koji su usvojeni kao Aneks Sporazuma o preustroju policije Federacije Bosne i Hercegovine u Bonn-Petersbergu 25. travnja 1996. godine.

Članak 21.

Policija vrši poslove iz članka 2. stavak 1. toč. 1. i 2. ovoga Zakona sukladno ovom Zakonu i drugim bitnim zakonima.
Rad policijskih službenika podliježe načelu nediskriminiranja po bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, religija, etničko ili socijalno podrijetlo, povezanost sa nacionalnom manjinom, političko ili drugo mišljenje, imovina, rođenje ili drugi status.

Članak 22.

Policijski službenici primjenjuju policijske ovlasti sukladno federalnom zakonu kojim se uređuju prava i dužnosti policijskih službenika i postupaju kao ovlaštene službene osobe sukladno zakonima kojima se uređuje kazneni postupak u Bosni i Hercegovini.

Članak 23.

Radi vršenja protuterorističkih i drugih policijskih poslova iz članka 2. stavak 1. toč. 1. i 2. ovoga Zakona obrazuje se Specijalna policijska postrojba.
Specijalna policijska postrojba pruža potporu kriminalističkoj policiji koja radi na policijskim poslovima iz članka 2. stavak 1. točka 1. ovoga Zakona, Postrojbi za osiguranje osoba i zgrada, koja radi na policijskim poslovima iz članka 2. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona u izuzetnim ili visokoriskantnim okolnostima kada se smatra da su nužne vještine Specijalne policijske postrojbe.
Postrojba će prema potrebi pomagati kantonalnim ministarstvima i drugim organima uprave na zahtjev tih tijela.

Članak 24.

Prema osobama lišenim slobode postupa se sukladno općem aktu Federalnog ministarstva kojim je uređen postupak sa osobama lišenim slobode.

Članak 25.

Vlada Federacije, na prijedlog ministra, donosi propis o naoružanju i opremi Uprave policije.

Članak 26.

Ministar na prijedlog ravnatelja Uprave policije donosi propis kojim uređuje izgled, obilježavanje, registraciju i uporabu vozila Federalnog ministarstva.

IV - RUKOVOĐENJE U FEDERALNOM MINISTARSTVU
1. Federalni ministar

Članak 27.

Federalnim ministarstvom rukovodi ministar.
U rukovođenju Federalnim ministarstvom, ministar ima ovlaštenja utvrđena Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ovim i drugim federalnim zakonima i drugim federalnim propisima.
2. Ravnatelj Uprave policije

Članak 28.

Upravom policije rukovodi ravnatelj Uprave policije (u daljnjem tekstu: ravnatelj policije).
Ravnatelj policije za svoj rad odgovora Vladi Federacije i ministru.
Ravnatelj policije i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Članak 29.

U rukovođenju Upravom policije, ravnatelj policije rukovodi svim organizacijskim jedinicama u sastavu Uprave policije, utvrđenim Pravilnikom o unutarnjem ustroju Federalnog ministarstva.

Članak 30.

Ravnatelj policije vrši sljedeće poslove:
1) nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi, sukladno prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konzultacije sa ministrom;
2) planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije;
3) izravno rukovodi policijom, ustrojavanjem, objedinjavanjem i usavršavanjem rada Uprave policije;
4) nalaže uporabu Specijalne policijske postrojbe prilikom pružanja potpore iz članka 23. stavak 2. ovog? Zakona;
5) odobrava konačan popis svih kandidata predloženih za zapošljavanje policijskih službenika, potpisuje ugovore o radu i donosi rješenja o postavljenjima, raspoređivanju, premještaju policijskih službenika, kao i raspoređivanju policijskih službenika na radna mjesta za koja je propisan niži čin, sukladno federalnom zakonu kojim su uređena prava i dužnosti policijskih službenika i obavlja druge poslove propisane tim zakonom;
6) odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika sukladno federalnim zakonima kojima su uređena prava i dužnosti državnih službenika i namještenika;
7) surađuje sa tužiteljstvima, sudovima i drugim bitnim pravosudnim organima u pitanjima iz nadležnosti Uprave policije;
8) priprema prijedloge potrebnih financijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije, donosi odluke za sve financijske i materijalne potrebe kojima se financira rad Uprave policije, i priprema izvješća i preporuke u svezi s proračunom, operacijama i osobljem koje podnosi ministru;
9) uspostavlja združene i zajedničke akcije sa drugim nadležnim organima vlasti na svim razinama organiziranja vlasti u Bosni i Hercegovini;
10) priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije ili na vlastitu inicijativu;
11) odobrava i donosi odluke o financijskim sredstvima potrebnim za rad Uprave policije, odgovoran je za utvrđivanje obveza u svezi sa plaćama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad sukladno odobrenim proračunskim sredstvima za Upravu policije i računovodstvenim politikama korisnika proračuna i Riznice Federacije Bosne i Hercegovine i odobrava isplatu financijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije;
12) redovito izvješćuje ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije.
3. Zamjenik ravnatelja policije

Članak 31.

Ravnatelj policije ima jednog zamjenika (u daljnjem tekstu: zamjenik ravnatelja), koji mu pomaže u rukovođenju Upravom policije.

Članak 32.

Zamjenik ravnatelja mijenja ravnatelja u njegovom odsustvu i obavlja zadatke koje mu je povjerio ravnatelj policije.
U slučaju da ravnatelj policije ne može vršiti svoja prava i dužnosti, zamjenik ravnatelja ih vrši dok ravnatelj ne bude u stanju ih ponovno preuzeti ili dok se ne imenuje novi ravnatelj.
Zamjenik ravnatelja je za svoj rad odgovoran ravnatelju policije.
Pravilnikom o unutarnjem ustroju Federalnog ministarstva, u dijelu koji se odnosi na Upravu policije, potpunije će se utvrditi prava i dužnosti zamjenika ravnatelja.
4. Postupak izbora i imenovanja ravnatelja policije

Članak 33.

Kandidat za ravnatelja policije ne može biti član političke stranke.
Osobe koje su ili koje su bile na bilo kojem položaju u političkoj stranci na bilo kojoj razini, ili su postavljene na bilo koju poziciju od strane političke stranke i osobe koje su ili koje su bile članovi izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini,se ne mogu imenovati na mjesto ravnatelja policije kao i osobe protiv kojih je izdat IPTF-ovo izvješće o nesuradnji. Osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak ili pravomoćnom presudom izrečena kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini ili kojima je izrečena stegovna kazna za teže povrede službene dužnosti, također ne mogu biti imenovane na to mjesto.
Kandidat za ravnatelja policije mora imati najmanje deset godina policijskog iskustva i najmanje četiri godine iskustva na rukovodnim radnim mjestima u policiji (izuzimajući razdoblje od 1. ožujka 1992. do 14. prosinca 1995. godine), i dokazanu sposobnost ruko¬vođenja složenim operacijama. Rukovodnim radnim mjestom u policiji smatra se mjesto načelnika policijske uprave ili zamjenika rukovoditelja organizacijske jedinice ili viši položaji.
Pored uvjeta iz st. 1., 2. i 3. ovoga članka, kandidati za ravnatelja policije moraju ispunjavati ostale opće i posebne uvjete utvrđene zakonima i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Federalnog ministarstva, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
Mandat ravnatelja policije je četiri godine, a može se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat na preporuku Neovisnog odbora, s tim što će se trajanje mandata naznačiti u natječaju.

Članak 34.

Izbor ravnatelja policije vrši Neovisni odbor.
Imenovanje Neovisnog odbora vrši Parlament Federacije u roku od dvadeset dana nakon prijedloga povjerenstava za izbor i imenovanja.
Neovisni odbor se bira na četiri godine i sastojat će se od sedam članova, koji ne pripadaju nijednoj političkoj stranci i koji ne mogu biti policijski službenici, a biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz područja pravnih, društvenih, kriminalističkih znanosti, ljudskih prava ili drugih srodnih područja.
Osobe iz članka 33. stavak 2. ovoga Zakona ne mogu biti članovi Neovisnog odbora.

Članak 35.

Neovisni odbor upravlja procesom odabira, imenovanja i smjenjivanja ravnatelja policije. Neovisni odbor:
1) objavljuje javni natječaj;
2) razmatra primljene aplikacije;
3) pretprovjerava i odabira podobne kandidate;
4) predlaže ministru kandidata za ravnatelja policije;
5) razmatra sve pritužbe u svezi s radom ravnatelja Uprave policije, uključujući i pritužbe građana;
6) razmatra prijedloge Parlamenta Federacije, Vlade Federacije ili ministra o smjenjivanju ravnatelja policije;
7) predlaže smjenjivanje ravnatelja policije ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- dokazani kriminal ili teža povreda službene dužnosti,
- izdavanje Izvješća o nesuradnji od strane IPTF-a;
8) vrši opću procjenu obavljanja dužnosti ravnatelja policije u slučaju reizbora za drugi mandat.

Članak 36.

Proces odabira i imenovanje ravnatelja policije obuhvaća oglasnu kampanju, podnošenje aplikacijskog obrasca, provjeru, potvrđivanje, pisani test, odabir , imenovanje, uklanjanje s dužnosti i certifikaciju.
Kandidati daju pisanu izjavu o svom imovinskom stanju koja će biti otvorena za javnost.
Uzorak izjave o imovinskom stanju utvrđuje Neovisni odbor.

Članak 37.

Ministar je obvezan u roku od sedam dana po primitku prijedloga predložiti kandidata za ravnatelja policije izabranog od strane Neovisnog odbora, Vladi Federacije radi imenovanja.
U slučaju da se prijedlog ne podnese sukladno stavku 1. ovog članka, Neovisni odbor predlaže izabranog kandidata, izravno, Vladi Federacije.
U slučaju da se Vlada Federacije ne složi sa izborom predloženog kandidata, u roku od šest tjedana će podnijeti pisano objašnjenje ministru, u kojem je obvezna objasniti razloge odbijanja i zahtijevati od Neovisnog odbora ponovno razmatranje svoga prijedloga.
Neovisni odbor može odbiti objašnjenje Vlade Federacije iz stavka 3. ovoga članka i ponovno podnijeti svoj prijedlog, ili predložiti drugog kandidata.
Odluka Neovisnog odbora, iz stavka 4. ovoga članka, konačna je i obvezujuća.

Članak 38.

Ako su ispunjeni uvjeti za smjenjivanje, Neovisni odbor, putem ministra, predlaže smjenu ravnatelja policije Vladi Federacije. U slučaju da ministar ne proslijedi prijedlog Vladi Federacije u roku od sedam dana po primitku prijedloga, Neovisni odbor će svoj prijedlog proslijediti izravno Vladi Federacije.
U slučaju da se Vlada Federacije ne složi sa predloženom smjenom, dostavit će pisano objašnjenje ministru, u kojem je obvezna objasniti razloge odbijanja i zahtijevati od Neovisnog odbora ponovno razmatranje svoga prijedloga.
Neovisni odbor može odbiti objašnjenje Vlade Federacije iz stavka 2. ovoga članka i potvrditi svoj prijedlog.
Odluka Neovisnog odbora iz stavka 3. ovoga članka je konačna i obvezujuća.

Članak 39.

Odredbe čl. 33. - 38. shodno se primjenjuju i na radno mjesto zamjenika ravnatelja.

V - ODNOSI FEDERALNOG MINISTARSTVA SA DRUGIM ORGANIMA ZA PROVEDBU ZAKONA

Članak 40.

Odnosi između Federalnog ministarstva, uključujući Upravu policije, sa kantonalnim ministarstvima zasnivaju se na ovlaštenjima utvrđenim u čl. 83. do 86. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), ovim Zakonom i drugim federalnim propisima.

Članak 41.

Odnosi iz članka 40. ovoga Zakona naročito obuhvaćaju brigu o izvršavanju federalne politike i federalnih zakona iz isključive nadležnosti Federacije i zajedničke nadležnosti Federacije i kantona, izvješćivanje, dostavljanje traženih podataka, spisa i priopćenja, stručnu i pravnu pomoć, razmjenu iskustava i usklađivanje aktivnosti na obavljanju poslova iz isključive i zajedničke nadležnosti.
U suradnji sa kantonalnim ministarstvima, Federalno ministarstvo će uspostaviti jedinstveni funkcionalni informacijski i informatički sustav i svakodnevno izvješćivanje i statističku obradu podataka po standardiziranoj metodologiji i uz utemeljenje zajedničke baze podataka iz područja unutarnjih poslova utemeljene na elektronskoj obradi podataka.
Podaci će se, sukladno ovom članku, razmjenjivati samo kada je to nužno radi ispunjavanja obveza po zakonu i osiguravaju se na način koji sprečava neovlašteni pristup i prijenos.

Članak 42.

Federalno ministarstvo može sa kantonalnim ministarstvima udruživati financijska sredstva radi zajedničke nabave opreme, obrazovanja i obučavanja službenika.
Ugovori i drugi oblici suradnje koje zaključi ili uspostavi Federalno ministarstvo sa jednim ili više kantonalnih ministarstava moraju biti pod jednakim uvjetima otvoreni za pristup svakom kantonalnom ministarstvu.

Članak 43.

Federalno ministarstvo će na sličan način predviđen u članku 42. ovoga Zakona pomagati, surađivati i usklađivati funkcije u provođenju zakona koje su u njegovoj nadležnosti na zahtjev nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, odgovarajućih organa Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, tužiteljstava i drugih nadležnih organa uprave kada je to nužno radi sigurnosti Federacije i Bosne i Hercegovine, sukladno primjenjivim propisima Federacije i Bosne i Hercegovine.

VI - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 44.

Federalno ministarstvo organizira i izravno provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika, kao i školovanje kandidata za službu u policiji.
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se putem osnovne obuke i drugih oblika stručnog osposobljavanja.

Članak 45.

Radi obavljanja poslova iz nadležnosti policije, Federalno ministarstvo organizira rad Policijske akademije (u daljnjem tekstu: Akademija).
Akademija iz stavka 1. ovoga članka je organizacijska jedinica u sastavu Federalnog ministarstva.
Akademija je obvezna osigurati osnovnu obuku kadeta i stručno usavršavanje policijskih službenika.
Akademija iz stavka 1. ovoga članka može školovati kadrove i za potrebe kantonalnih ministarstava, Državne granične službe Bosne i Hercegovine, Policije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Policije Republike Srpske, Sudbene policije i drugih organa za provođenje zakona.

Članak 46.

Ministar utvrđuje uvjete za smještaj u Akademiji i druga pitanja od važnosti za rad Akademije.

Članak 47.

Školovanje polaznika Akademije za potrebe policijskog organa iz članka 45. ovoga Zakona uređuje se posebnim ugovorom koji zaključuje Federalno ministarstvo sa tim organom.

Članak 48.

Polazniku Akademije za vrijeme trajanja školovanja u Akademiji osigurava se: smještaj i ishrana, odora, obuća i rublje, udžbenici, zdravstveno i invalidsko osiguranje ukoliko to osiguranje nemaju po drugoj osnovi i mjesečna primanja za nužne osobne izdatke.

VII – URED ZA PRITUŽBE JAVNOSTI

Članak 49.

U sastavu Federalnog Ministarstva ima Ured za pritužbe javnosti (u daljnjem tekstu: Ured) koji je neovisan u svom radu.

Članak 50.

Ured čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan državni službenik Federalnog ministarstva i dva predstavnika javnosti.
Federalno ministarstvo predlaže povjerenstvima za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta Federacije po tri kandidata za svako upražnjeno mjesto u Uredu.
Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka vrše odabir predsjedatelja i članova Ureda, koje nakon toga imenuje ministar.

Članak 51.

Vlada Federacije donosi propis kojim će urediti nadležnosti i organizacijski status Ureda, mandat i mjerila za odabir članova Ureda, način rada Ureda, postupak razrješenja dužnosti članova Ureda i druga pitanja od važnosti za rad Ureda.

VIII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Do donošenja odgovarajućih zakona i drugih propisa o prijevozu i prometu eksplozivnih tvari, Uprava policije će vršiti poslove vezane za promet i prijevoz eksplozivnih tvari i to:
1) izdavanje rješenja o prijevozu eksplozivnih tvari preko državne granice;
2) priopćavanje i usklađivanje poslova sa kantonalnim ministarstvima u svezi sa prijevozom i policijskom pratnjom vozila koja prevoze eksplozivne tvari, te sa Državnom graničnom službom koja kontrolira vozila i količinu eksplozivne tvari koja se prevozi;
3) pregled i kontrola tehničke dokumentacije, proizvodnih objekata, skladišta i stručne osposobljenosti radnika koji rade na tim poslovima sukladno tehničkim propisima i standardima u ovom području;
4) priopćavanje kantonalnim ministarstvima o poduzećima koja se bave prometom i proizvodnjom eksplozivnih tvari i stručna pomoć prilikom kontrole rada tih poduzeća;
5) pružanje stručne pomoći kantonalnom ministarstvu u svezi sa prijevozom i prometom eksplozivnih tvari na teritoriju Federacije;
6) izdavanje certifikata ADR za vozače koji prevoze eksplozivne tvari (Europska konvencija o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu - ADR);
7) pružanje stručne pomoći u području prijevoza, prometa i proizvodnje eksplozivnih tvari institucijama, organi¬ma i poduzećima koja se bave ovom djelatnošću;
8) kontrola i pregled eksplozivnih tvari koje se uvoze i koriste u Federaciji (dokumentacija o vrsti, kakvoći, ispitivanju eksplozivnih tvari) i izdavanje odobrenja za njihovu uporabu na teritoriju Federacije.

Članak 53.

Vlada Federacije će u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propis iz članka 52. ovoga Zakona.

Članak 54.

Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik o unutarnjem ustroju Ministarstva, sukladno članku 17. ovoga Zakona.

Članak 55.

Do donošenja propisa za provedbu ovog Zakona ostaje na snazi Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i uporabi vozila Federalnog ministarstva iz članka 96. stavak 1. točke 8) Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/02, 46/02 i 19/03), ukoliko nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 56.

Plaće zaposlenika Federalnog ministarstva s administrativnim ovlaštenjima po osnovi članka 76. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/02, 46/02 i 19/03) zadržat će se u visini kao na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dok se ne izjednače sa plaćama državnih službenika i namještenika na odgovarajućim radnim mjestima u drugim federalnim ministarstvima, ali ne duže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 57.

Sukladno međunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine, svakoj osobi kojoj je odbijena certifikacija od strane Međunarodne policijske misije Ujedinjenih naroda (IPTF) ili mu je Međunarodna policijska misija Ujedinjenih naroda (IPTF) oduzela ovlaštenje izvršavanja policijske ovlasti, bez obzira je li radi u svojstvu policijskog službenika, državnog službenika ili u svojstvu bilo kojeg drugog zaposlenika, zabranjuje se da pod bilo kojim okolnostima bude zaposlena na bilo kojem radnom mjestu u Federalnom ministarstvu, uključujući, između ostalog, Upravu policije i bilo koju drugu organizacijsku jedinicu navedenog ministarstva.


Sukladno međunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine, pored osnove za prekid radnog odnosa propisane u važećim zakonima kojima se uređuju radnopravni odnosi osobe koja je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zaposlena na bilo kojem radnom mjestu u Federalnom ministarstvu, uključujući, između ostalog, Upravu policije i bilo koju drugu organizacijsku jedinicu navedenog ministarstva, radni odnos navedene osobe se prekida i neće se produžiti u bilo kojem obliku, na bilo koji način, ili pod bilo kojim okolnostima, ako je toj osobi Međunarodna policijska misija Ujedinjenih naroda (IPTF) odbila izvršiti certifikaciju ili joj je oduzela ovlaštenje za vršenje policijskih ovlasti, bez obzira je li ta osoba radi u svojstvu policijskog službenika, državnog službenika ili zaposlenika bilo koje druge vrste.

Članak 58.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/02, 46/02 i 19/03).

Članak 59.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović