ZAKON
O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

I. OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovim Zakonom uređuju se unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), utvrđuje organizacija, rukovođenje i nadležnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), uključujući organizaciju, rukovođenje i nadležnost Federalne uprave policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije), utvrđuju se međusobni odnosi Federalnog ministarstva i Uprave policije sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova ( u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i drugim organima u Bosni i Hercegovini, uređuje stručno osposobljavanje policijskih službenika i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Federacije u oblasti unutrašnjih poslova.

Član 2.

Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva su:
1) sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
2) osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije;
3) školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;
4) državljanstvo Federacije.
Unutrašnji poslovi iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona su provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije, o boravku i kretanju stranaca na teritoriji Federacije, o agencijama za zaštitu ljudi i imovine, kao i drugi poslovi određeni zakonima Federacije.
Kada se zakoni i drugi propisi provode od kantonalnih ministarstava u skladu sa stavom 2. ovog člana, Federalno ministarstvo može donijeti propise i upute za provođenje zakona i vršiti koordinaciju kantonalnih ministarstava u toj oblasti ukoliko drugim federalnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 3.

Međukantonalni kriminal, u smislu ovog Zakona, odnosi se na krivično djelo u kojem učinioci i žrtve žive u različitim kantonima, djelo učinjeno na području više kantona, djelo započeto na području jednog kantona i završeno na području drugog kantona, ili djelo čije su se štetne posljedice desile na području dvaju ili više kantona.
"Organizirani kriminal" se odnosi na "organizirani kriminal" kako je definiran u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 37/03, 61/04 i 30/05).
"Terorizam" se odnosi na "terorizam" i "međunarodni tero¬rizam" kako je definiran u Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 36/03, 37/03, 21/04 i 18/05).
"Stavljanje u promet opojnih droga" se odnosi na "neovla¬štenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga" kako je definirano u Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 36/03, 37/03, 21/04 i 18/05).

Član 4.

Uprava policije obavlja poslove iz člana 2. tač. 1. i 2. ovog Zakona neposredno na teritoriju Federacije.

Član 5.

Kada neposredno obavlja poslove sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma, stavljanja u promet opojnih droga, međukantonalnog i organiziranog kriminala, Federalno ministarstvo obavijestit će kantonalno ministarstvo na čijem području se preduzimaju te mjere i radnje i, ako je potrebno, odgovarajući organ za unutrašnje poslove Republike Srpske, nadležno tijelo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležno tužilaštvo i druge nadležne organe uprave.

Član 6.

Federalno ministarstvo mora obavijestiti kantonalno ministarstvo kada u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dođe do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog djela iz nadležnosti kantona, odnosno da je takvo krivično djelo izvršeno, kao i o preduzetim mjerama i radnjama radi sprečavanja i izvršenja, odnosno otkrivanja i hvatanja izvršioca tog krivičnog djela kako bi kantonalno ministarstvo neposredno preuzeo postupak u odnosu na ta djela.
Kantonalno ministarstvo mora obavijestiti Federalno ministarstvo kada u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dođe do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog djela iz nadležnosti Federacije, odnosno da je takvo krivično djelo izvršeno, kao i o preduzetim mjerama i radnjama radi sprečavanja i izvršenja, odnosno otkrivanja i hvatanja izvršioca tog krivičnog djela kako bi Federalno ministarstvo neposredno preuzelo postupak u odnosu na ta djela.

Član 7.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) propisom određuje koje ličnosti i zgrade Federacije se posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguravanja.

Član 8.

Federalno ministarstvo vrši nadzor nad radom kantonalnih ministarstava u vezi sa provođenjem federalnih zakona i propisa u slučajevima kada je to provođenje povjereno kantonalnom ministarstvu prema federalnom zakonu.
Ako Federalno ministarstvo utvrdi da kantonalno ministarstvo i pored upozorenja ne izvršava federalne zakone i/ili propise iz nadležnosti Ministarstva i ako bi odbijanje tog izvršenja moglo izazvati teže štetne posljedice po Federaciju, Federalno ministarstvo će neposredno izvršavati te zadatke u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) dok se ne uspostave uvjeti da kantonalna ministarstva vrše te zadatke.

Član 9.

U slučaju sukoba nadležnosti u obavljanju poslova iz člana 2. ovog Zakona između Federalnog ministarstva i kantonalnog minstarstva, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine riješit će to svojom odlukom. Ako je neophodno hitno postupanje radi sprečavanja nastajanja neotklonjivih štetnih posljedica, do odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine primjenjivat će se odluka koju donese federalni ministar unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).
O odluci iz prethodnog stava ministar obavještava premijera Vlade Federacije i rukovodioca kantonalnog ministarstva na kojeg se odnosi odluka iz prethodnog stava.

Član 10.

Građani, privredna društva i druga pravna lica obavezni su da postupe po naređenjima koja Federalno ministarstvo, odnosno policijski službenik izdaje na osnovu zakonskog ovlaštenja.

Član 11.

Policijski službenici dužni su u obavljanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti čuvati živote lica i ljudsko dostojanstvo i reagirati u situacijama kada su ove vrijednosti ugrožene. Oni mogu primjenjivati samo federalnim propisom predviđene mjere prinude koje su apsolutno nužne i kojima se sa najmanje štetnih posljedica postiže izvršenje posla, odnosno zadatka, a u protivnom odgovaraju krivično i disciplinski u skladu sa ovim i drugim zakonima.

Član 12.

Federalno ministarstvo i Uprava policije najmanje jedanput mjesečno obavještavat će javnost o pitanjima iz svog djelokruga kao i o mjerama preduzetim za rješavanje tih pitanja.


II. NADLEŽNOSTI I ORGANIZACIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA

Član 13.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Federalno ministar¬stvo naročito:
1) neposredno provodi federalnu politiku i izvršava federalne zakone iz okvira svoje nadležnosti i o tome obavještava premijera Vlade Federacije, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
2) rješava u upravnim stvarima o državljanstvu Federacije utvrđenim federalnim zakonom;
3) vrši nadzor nad provođenjem federalnih zakona;
4) priprema i predlaže zakone i druge propise iz nadležnosti Federalnog ministarstva;
5) vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za svoje potrebe;
6) donosi i realizira programe školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Federalnog ministarstva;
7) stara se o primjeni stručnih i naučnih metoda u svom radu;
8) organizira i neposredno ili u saradnji sa odgovarajućim ustanovama ili privrednim društvima obavlja naučno-istraživačke poslove neophodne za unapređivanje djelatnosti policije i kriminalističko-tehničkih istraživanja i vještačenja;
9) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz nadležnosti Federalnog ministarstva;
10) vrši organiziranje, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sistema veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija Federalnog ministarstva;
11) vrši organiziranje jedinstvenog sistema obavještavanja potrebnog za ispunjavanje svojih nadležnosti prema ovom Zakonu;
12) vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Član 14.

U sastavu Federalnog ministarstva nalazi se Uprava policije koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Federalnog ministarstva.

Član 15.

Vlada Federacije može, na prijedlog ministra, obrazovati podurede operativnih policijskih jedinica van sjedišta Federalnog ministarstva u vezi sa poslovima i zadacima iz nadležnosti Federalnog ministarstva koji će se bliže urediti Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva.

Član 16.

Poslove Federalnog ministarstva obavljaju policijski službenici, državni službenici i namještenici.

Član 17.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva donosi ministar, uz saglasnost Vlade Federacije.
Dio Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva, koji se odnosi na Upravu policije, ministar utvrđuje na prijedlog direktora Uprave policije.


III. UPRAVA POLICIJE

Član 18.

U obavljanju poslova iz člana 2. stav 1. tačka 1. ovog Zakona Uprava policije naročito:
1) neposredno preduzima mjere na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije, kao i na pronalaženju njihovih učinilaca;
2) vrši kriminalističko-tehnička vještačenja i na traženje drugih nadležnih organa;
3) organizira i neposredno vrši osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije u skladu sa članom 7. ovog Zakona;
4) priprema prijedlog ukupnog broja policijskih službenika u Upravi policije i kriterije za njeno popunjavanje;
5) raspisuje i objavljuje INTERPOL-ove, međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
6) sarađuje sa nadležnim tužilaštvima u vezi sa obradom krivičnih slučajeva;
7) obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.
Poslove iz stava 1. ovog člana obavlja policija u skladu sa ovim i drugim relevantnim zakonima i propisima.

Član 19.

Broj policijskih službenika u Upravi policije mora biti usklađen sa evropskim standardima i u skladu sa Sporazumom o reorganizaciji policije Federacije Bosne i Hercegovine potpisanom u Bonn-Petersbergu 25. aprila 1996. godine.

Član 20.

Pri obavljanju poslova iz člana 18. ovog Zakona Uprava policije dužna je primjenjivati sve propise koje donosi Federalno ministarstvo. Svi takvi propisi i svi postupci policijskih službenika Uprave policije moraju biti u skladu sa međunarodno prihvaćenim Principima policijskog rada u demokratskoj državi, koji su usvojeni kao Aneks Sporazuma o reorganizaciji policije Federacije Bosne i Hercegovine u Bonn-Petersbergu 25. aprila 1996. godine.

Član 21.

Policija obavlja poslove iz člana 2. stav 1. tač. 1. i 2. ovog Zakona u skladu sa ovim Zakonom i drugim relevantnim zakonima.
Rad policijskih službenika podliježe principu nediskriminacije po bilo kojem osnovu, kao što je spol, rasa, boja kože, religija, etničko ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, političko ili drugo mišljenje, imovina, rođenje ili drugi status.

Član 22.

Policijski službenici primjenjuju policijske ovlasti u skladu sa federalnim zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti policijskih službenika i postupaju kao ovlaštena službena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje krivični postupak u Bosni i Hercegovini.

Član 23.

Radi obavljanju antiterorističkih i drugih policijskih poslova iz člana 2. stav 1. tač. 1. i 2. ovog Zakona obrazuje se Specijalna policijska jedinica.
Specijalna policijska jedinica pruža potporu Kriminalističkoj policiji koja radi na policijskim poslovima iz člana 2. stav 1. tačka 1. ovog Zakona, Jedinici za osiguranje lica i zgrada, koja radi na policijskim poslovima iz člana 2. stav 1. tačka 2. ovog Zakona u izuzetnim ili visokorizičnim okolnostima kada se smatra da su nužne vještine Specijalne policijske jedinice.
Jedinica će prema potrebi pomagati kantonalnim ministarstvima i drugim organima uprave na zahtjev tih tijela.

Član 24.

Prema licima lišenim slobode postupa se u skladu sa općim aktom Federalnog ministarstva kojim je uređen postupak sa licima lišenim slobode.

Član 25.

Vlada Federacije na prijedlog ministra donosi propis o naoružanju i opremi Uprave policije.

Član 26.

Ministar na prijedlog direktora Uprave policije donosi propis kojim uređuje izgled, obilježavanje, registraciju i upotrebu vozila Federalnog ministarstva.


IV. RUKOVOĐENJE U FEDERALNOM MINISTARSTVU

1. Federalni ministar

Član 27.

Federalnim ministarstvom rukovodi ministar.
U rukovođenju Federalnim ministarstvom ministar ima ovlaštenja utvrđena Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ovim i drugim federalnim zakonima i drugim federalnim propisima.
2. Direktor Uprave policije

Član 28.

Upravom policije rukovodi direktor Uprave policije (u daljnjem tekstu: direktor policije).
Direktor policije za svoj rad odgovora Vladi Federacije i ministru.
Direktor policije i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Član 29.

U rukovođenju Upravom policije direktor policije rukovodi svim organizacionim jedinicama u sastavu Uprave policije, utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva.

Član 30.

Direktor policije obavlja sljedeće poslove:
1) nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi u skladu sa prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konsultacije sa ministrom;
2) planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije;
3) neposredno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavršavanjem rada Uprave policije;
4) nalaže upotrebu Specijalne policijske jedinice prilikom pružanja potpore iz člana 23. stav 2. ovog Zakona;
5) odobrava konačnu listu svih kandidata nominiranih za zapošljavanje policijskih službenika, potpisuje ugovore o radu i donosi rješenja o imenovanju, raspoređivanju, premještaju policijskih službenika, kao i raspoređivanju policijskih službenika na radna mjesta za koja je propisan niži čin, u skladu sa federalnim zakonom kojim su uređena prava i dužnosti policijskih službenika i obavlja druge poslove propisane tim zakonom;
6) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika u skladu sa federalnim zakonima kojima su uređena prava i dužnosti državnih službenika i namještenika;
7) sarađuje sa tužilaštvima, sudovima i drugim relevantnim pravosudnim organima u pitanjima iz nadležnosti Uprave policije;
8) priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije, donosi odluke za sve finansijske i materijalne potrebe kojima se finansira rad Uprave policije i priprema izvještaje i preporuke u vezi sa budžetom, operacijama i osobljem koje podnosi ministru;
9) uspostavlja kooperativne i zajedničke akcije sa drugim nadležnim organima vlasti na svim nivoima organiziranja vlasti u Bosni i Hercegovini;
10) priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije, ili na vlastitu inicijativu;
11) odobrava i donosi odluke o finansijskim sredstvima potrebnim za rad Uprave policije, odgovoran je za utvrđivanje obaveza u vezi sa plaćama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima za Upravu policije i računovodstvenim politikama korisnika budžeta i Trezora Federacije Bosne i Hercegovinei odobrava isplatu finansijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije;
12) redovno obavještava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije.
3. Zamjenik direktora policije

Član 31.

Direktor policije ima jednog zamjenika (u daljnjem tekstu: zamjenik direktora), koji mu pomaže u rukovođenju Upravom policije.

Član 32.

Zamjenik direktora mijenja direktora u njegovom odsustvu i obavlja zadatke koje mu je povjerio direktor policije.
U slučaju da direktor policije ne može vršiti svoja prava i dužnosti, zamjenik direktora ih vrši dok direktor ne bude u stanju da ih ponovo preuzme, ili dok se ne imenuje novi direktor.
Zamjenik direktora za svoj rad odgovoran je direktoru policije.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva, u dijelu koji se odnosi na Upravu policije, potpunije će se utvrditi prava i dužnosti zamjenika direktora.
4. Postupak izbora i imenovanja direktora policije

Član 33.

Kandidat za direktora policije ne može biti član političke stranke.
Lica koja su ili koja su bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke i lica koja su ili koja su bila članovi izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, ne mogu se imenovati na mjesto direktora policije, kao i lica protiv kojih je izdat IPTF-ov izvještaj o nesaradnji. Lica protiv kojih je pokrenut krivični postupak ili pravomoćnom presudom izrečena kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, ili kojima je izrečena disciplinska kazna za teže povrede službene dužnosti, također, ne mogu biti imenovana na to mjesto.
Kandidat za direktora policije mora imati najmanje deset godina policijskog iskustva i najmanje četiri godine iskustva na rukovodnim radnim mjestima u policiji (isključujući period od 01. marta 1992. do 14. decembra 1995. godine) i dokazanu mogućnost ruko¬vođenja složenim operacijama. Rukovodnim radnim mjestom u policiji smatra se mjesto načelnika policijske uprave ili zamjenika rukovodioca organizacijske jedinice ili viši položaji.
Pored uvjeta iz st. 1., 2. i 3. ovog člana kandidati za direktora policije moraju ispunjavati ostale opće i posebne uvjete utvrđene zakonima i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
Mandat direktora policije je četiri godine, a može se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat na preporuku Nezavisnog odbora, s tim što će se trajanje mandata naznačiti u konkursu.

Član 34.

Izbor direktora policije vrši Nezavisni odbor.
Imenovanje Nezavisnog odbora vrši Parlament Federacije u roku od dvadeset dana nakon prijedloga komisija za izbor i imenovanja.
Nezavisni odbor se bira na četiri godine i sastoji se od sedam članova koji ne pripadaju nijednoj političkoj stranci i koji ne mogu biti policijski službenici, a biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti pravnih, društvenih, kriminalističkih nauka, ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti.
Lica iz člana 33. stav 2. ovog Zakona ne mogu biti članovi Nezavisnog odbora.

Član 35.

Nezavisni odbor upravlja procesom selekcije, imenovanja i smjenjivanja direktora policije. Nezavisni odbor:
1) objavljuje javni konkurs;
2) razmatra primljene aplikacije;
3) vrši pretprovjeru i odabire podesne kandidate;
4) predlaže ministru kandidata za direktora policije;
5) razmatra sve pritužbe u vezi sa radom direktora Uprave policije, uključujući i pritužbe građana;
6) razmatra prijedloge Parlamenta Federacije, Vlade Federacije, ili ministra o smjenjivanju direktora policije;
7) predlaže smjenjivanje direktora policije ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: - dokazani kriminal, ili teža povreda službene dužnosti,
- podnesen izvještaj o nesaradnji od IPTF-a;
8) vrši opću procjenu vršenja dužnosti direktora policije u slučaju reizbora za drugi mandat.

Član 36.

Proces selekcije i imenovanje direktora policije obuhvata: oglasnu kampanju, podnošenje aplikacijskog obrasca, provjeru, potvrđivanje, pisani test, selekciju, imenovanje, uklanjanje sa dužnosti i certifikaciju.
Kandidati daju pisanu izjavu o svom imovinskom stanju koja će biti otvorena za javnost.
Model izjave o imovinskom stanju utvrđuje Nezavisni odbor.

Član 37.

Ministar je dužan da u roku od sedam dana po prijemu prijedloga predloži kandidata za direktora policije izabranog od Nezavisnog odbora Vladi Federacije radi imenovanja.
U slučaju da se prijedlog ne podnese u skladu sa stavom 1. ovog člana, Nezavisni odbor predlaže izabranog kandidata direktno Vladi Federacije.
U slučaju da se Vlada Federacije ne složi sa predloženim kandidatom u roku od šest sedmica podnijet će pisano objašnjenje ministru u kojem je dužna objasniti razloge odbijanja i zahtijevati od Nezavisnog odbora da ponovo razmotri svoj prijedlog.
Nezavisni odbor može odbiti objašnjenje Vlade Federacije iz stava 3. ovog člana i ponovno podnijeti svoj prijedlog, ili predložiti drugog kandidata.
Odluka Nezavisnog odbora iz stava 4. ovog člana konačna je i obavezujuća.

Član 38.

Ako su ispunjeni uvjeti za smjenjivanje, Nezavisni odbor putem ministra predlaže smjenu direktora policije Vladi Federacije. U slučaju da ministar ne proslijedi prijedlog Vladi Federacije u roku od sedam dana po prijemu prijedloga, Nezavisni odbor svoj prijedlog proslijedit će direktno Vladi Federacije.
U slučaju da se Vlada Federacije ne složi sa predloženom smjenom dostavit će pisano objašnjenje ministru u kojem je dužna objasniti razloge odbijanja i zahtijevati od Nezavisnog odbora da ponovo razmotri svoj prijedlog.
Nezavisni odbor može odbiti objašnjenje Vlade Federacije iz stava 2. ovog člana i potvrditi svoj prijedlog.
Odluka Nezavisnog odbora iz stava 3. ovog člana je konačna i obavezujuća.

Član 39.

Odredbe čl. od 33. do 38. shodno se primjenjuju i na radno mjesto zamjenika direktora.


V. ODNOSI FEDERALNOG MINISTARSTVA SA DRUGIM ORGANIMA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Član 40.

Odnosi između Federalnog ministarstva, uključujući Upravu policije, sa kantonalnim ministarstvima zasnivaju se na ovlaštenjima utvrđenim u čl. od 83. do 86. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), ovim Zakonom i drugim federalnim propisima.

Član 41.

Odnosi iz člana 40. ovog Zakona obuhvataju naročito staranje o izvršavanju federalne politike i federalnih zakona iz isključive nadležnosti Federacije i zajedničke nadležnosti Federacije i kantona, obavještavanje, dostavljanje traženih podataka, spisa i obavještenja, stručnu i pravnu pomoć, razmjenu iskustava i usklađivanje aktivnosti na obavljanju poslova iz isključive i zajedničke nadležnosti.
U saradnji sa kantonalnim ministarstvima Federalno ministarstvo uspostavit će jedinstveni funkcionalni informacioni i informatički sistem i svakodnevno obavještavanje i statističku obradu podataka po standardiziranoj metodologiji i uz formiranje zajedničke baze podataka iz oblasti unutrašnjih poslova zasnovane na elektronskoj obradi podataka.
Podaci u skladu sa ovim članom razmjenjivat će se samo kada je to nužno radi ispunjavanja obaveza po zakonu i osiguravaju se na način koji sprečava neovlašteni pristup i prijenos.

Član 42.

Federalno ministarstvo sa kantonalnim ministarstvima može udruživati finansijska sredstva radi zajedničke nabavke opreme, obrazovanja i obučavanja službenika.
Ugovori i drugi oblici saradnje koje zaključi ili uspostavi Federalno ministarstvo sa jednim ili više kantonalnih ministarstava moraju biti pod jednakim uvjetima otvoreni za pristupanje svakom kantonalnom ministarstvu.

Član 43.

Federalno ministarstvo će na sličan način, predviđen u članu 42. ovog Zakona, pomagati, sarađivati i koordinirati funkcije u provođenju zakona koje su u njegovoj nadležnosti na zahtjev nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, odgovarajućih organa Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, tužilaštava i drugih nadležnih organa uprave kada je to neophodno radi sigurnosti Federacije i Bosne i Hercegovine, u skladu sa primjenjivim propisima Federacije i Bosne i Hercegovine.

VI. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Član 44.

Federalno ministarstvo organizira i neposredno provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika, kao i školovanje kandidata za službu u policiji.
Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se putem osnovne obuke i drugih oblika stručnog osposobljavanja.

Član 45.

Radi obavljanja poslova iz nadležnosti policije Federalno ministarstvo organizira rad Policijske akademije (u daljnjem tekstu: Akademija).
Akademija iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica u sastavu Federalnog ministarstva.
Akademija je dužna osigurati osnovnu obuku kadeta i stručno usavršavanje policijskih službenika.
Akademija iz stava 1. ovog člana može školovati kadrove i za potrebe kantonalnih ministarstava, Državne granične službe Bosne i Hercegovine, Policije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Policije Republike Srpske, Sudske policije i drugih organa za provođenje zakona.

Član 46.

Ministar utvrđuje uvjete za smještaj u Akademiji i druga pitanja od značaja za rad Akademije.

Član 47.

Školovanje polaznika Akademije za potrebe policijskog organa iz člana 45. ovog Zakona uređuje se posebnim ugovorom koji zaključuje Federalno ministarstvo sa tim organom.

Član 48.

Polazniku Akademije za vrijeme trajanja školovanja u Akademiji osigurava se: smještaj i ishrana, uniforma, obuća i rublje, udžbenici, zdravstveno i invalidsko osiguranje ukoliko to osiguranje nemaju po drugom osnovu i mjesečna primanja za neophodne lične izdatke.


VII. URED ZA PRITUŽBE JAVNOSTI

Član 49.

U sastavu Federalnog ministarstva ima Ured za pritužbe javnosti (u daljnjem tekstu: Ured) koji je nezavisan u svom radu.

Član 50.

Ured čine predsjednik i dva člana od kojih je jedan državni službenik Federalnog ministarstva i dva predstavnika javnosti.
Federalno ministarstvo predlaže komisijama za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta Federacije po tri kandidata za svako upražnjeno mjesto u Uredu.
Komisije iz stava 2. ovog člana vrše odabir predsjedavajućeg i članova Ureda kojeg nakon toga imenuje ministar.

Član 51.

Vlada Federacije donosi propis kojim će urediti nadležnosti i organizacijski status Ureda, mandat i kriterije za odabir članova Ureda, način rada Ureda, postupak razrješenja dužnosti članova Ureda i druga pitanja od značaja za rad Ureda.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Do donošenja odgovarajućih zakona i drugih propisa o prijevozu i prometu eksplozivnih materija, Uprava policije obavljat će poslove vezane za promet i prijevoz eksplozivnih materija i to:
1) izdavanje rješenja o prijevozu eksplozivnih materija preko državne granice;
2) obavještavanje i koordinaciju poslova sa kantonalnim ministarstvima u vezi sa prijevozom i policijskom pratnjom vozila koja prevoze eksplozivne materije, te sa Državnom graničnom službom koja kontrolira vozila i količinu eksplozivne materije koja se prevozi;
3) pregled i kontrola tehničke dokumentacije, proizvodnih objekata, skladišta i stručne osposobljenosti radnika koji rade na tim poslovima u skladu sa tehničkim propisima i standardima u ovoj oblasti;
4) obavještavanje kantonalnih ministarstava o preduzećima koja se bave prometom i proizvodnjom eksplozivnih materija i stručna pomoć prilikom kontrole rada tih preduzeća;
5) pružanje stručne pomoći kantonalnom ministarstvu u vezi sa prijevozom i prometom eksplozivnih materija na teritoriji Federacije;
6) izdavanje certifikata ADR za vozače koji prevoze eksplozivne materije; (Evropska konvencija o međunarodnom prijevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju - ADR);
7) pružanje stručne pomoći u oblasti prijevoza, prometa i proizvodnje eksplozivnih materija institucijama, organi¬ma i preduzećima koja se bave ovom djelatnošću;
8) kontrola i pregled eksplozivnih materija koje se uvoze i koriste u Federaciji (dokumentacija o vrsti, kvalitetu, ispitivanju eksplozivnih materija) i izdavanje odobrenja za njihovu upotrebu na teritoriji Federacije.

Član 53.

Vlada Federacije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijet će propis iz člana 52. ovog Zakona.

Član 54.

Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, u skladu sa članom 17. ovog Zakona.

Član 55.

Do donošenja propisa za provođenje ovog Zakona ostaje na snazi Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i upotrebi vozila Federalnog ministarstva iz člana 96. stav 1. tačka 8) Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/02, 46/02 i 19/03), ukoliko nije u suprotnosti sa ovim Zakonom.

Član 56.

Plaće zaposlenika Federalnog ministarstva sa administrativnim ovlaštenjima na osnovu člana 76. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/02, 46/02 i 19/03), zadržat će se u visini kao na dan stupanja na snagu ovog Zakona dok se ne izjednače sa plaćama državnih službenika i namještenika na odgovarajućim radnim mjestima u drugim federalnim ministarstvima, ali ne duže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 57.

U skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine svakom licu kojem je odbijena certifikacija od Međunarodne policijske misije Ujedinjenih naroda (IPTF), ili mu je Međunarodne policijske misije Ujedinjenih naroda (IPTF) oduzela ovlaštenje da izvršava policijske ovlasti, bez obzira na to da li radi u svojstvu policijskog službenika, državnog službenika, ili u svojstvu bilo kojeg drugog zaposlenika, zabranjuje mu se da pod bilo kojim okolnostima bude zaposleno na bilo kojem radnom mjestu u Federalnom ministarstvu, uključujući, između ostalog, Upravu policije i bilo koju drugu organizacionu jedinicu navedenog ministarstva.

U skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, pored osnova za prekid radnog odnosa propisanog u važećim zakonima kojima se uređuju radno-pravni odnosi lica koje je na dan stupanja na snagu ovog Zakona zaposleno na bilo kojem radnom mjestu u Federalnom ministarstvu, uključujući, između ostalog, Upravu policije i bilo koju drugu organizacionu jedinicu navedenog ministarstva, radni odnos navedenog lica se prekida i neće se produžiti u bilo kojem obliku, na bilo koji način, ili pod bilo kojim okolnostima ako je tom licu IPTF odbio izvršiti certifikaciju, ili mu je oduzeo ovlaštenje za vršenje policijskih ovlasti, bez obzira na to da li to lice radi u svojstvu policijskog službenika, državnog službenika, ili zaposlenika bilo koje druge vrste.

Član 58.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/02, 46/02 i 19/03).

Član 59.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREDSJEDAVAJUĆI                                              PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                              PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                     PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić                                                             Muhamed Ibrahimović