Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE


Članak 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03), u članku 4. točka 13. iza riječi “trgovine” dodaju se riječi: “i turizma”.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. riječi: “planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnja, remont, ispitivanje, verifikacija, kontrola, standardi, uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije”, zamjenjuju se riječima: “verifikacija i ispitivanje naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije, osiguranje i kontrola kvaliteta naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije, vojnu standardizaciju, klasifikaciju i tipizaciju za potrebe Vojske Federacije, planiranje i istraživanje naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije;”, a riječi: “organizacija, opremanje i obučavanje kurirsko-pozivarske službe” brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti unutarnjih poslova, i to: zaštitu ustavnog poretka i sprečavanje nasilnog ugrožavanja tog poretka i sigurnosti Federacije; zaštitu života i osobne sigurnosti građana; sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala i pronalaženje i hvatanje počinitelja tih kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim organima; osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije; kriminalističko-tehničko vještačenje; boravak i kretanje stranaca sukladno Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Službeni glasnik BiH”, br. 29/03 i 4/04); federalno državljanstvo; putne isprave; osobno ime; matične knjige; protupožarnu zaštitu; promet, prijevoz i uskladištenje opasnih materija; sigurnost prometa na putevima; nabavljanje, držanje i nošenje oružja i streljiva; organiziranje, naoružanje, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje policije; utvrđivanje i organiziranje funkcionalnih sustava veza ovoga ministarstva; školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za potrebe organa za unutarnje poslove; znanstveno-istraživačke poslove iz okvira djelatnosti policije; pružanje pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove u svezi s agencijama za zaštitu ljudi i imovine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i ostvaruje odgovarajuću suradnju s organima unutarnjih poslova kantona i s drugim policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini sukladno propisima Bosne i Hercegovine i Federacije.”.

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. u četvrtom redu, iza riječi “industrije,” dodaju se riječi: “osim prehrambene industrije,”, a u desetom redu, iza riječi “tlakom” dodaju se riječi: “i kvalitetom tečnih energenata”.

U stavku 2. riječi: “Zavod za geologiju” zamjenjuju se riječima: “Federalna direkcija za namjensku industriju”.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

“Federalna direkcija za namjensku industriju vrši stručne i druge poslove i s njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnju, remont, promet, ispitivanje, verifikaciju, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i meterologiju naoružanja i vojne opreme; praćenje stanja iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme (NVO); sudjelovanje u pripremi zakona, drugih propisa i općih akata u ovoj oblasti; sudjelovanje u upravljanju poduzećima za proizvodnju NVO na teritoriju Federacije, neovisno o krajnjem korisniku; sudjelovanje u planiranju, ugovaranju, koordinaciji i kontroli u oblasti razvoja NVO; planiranje, odobravanje odnosno vršenje poslova u svezi s prometom i transportom sredstava NVO i poluproizvodima i sirovinama za proizvodnju NVO i u suradnji s ostalim nadležnim ministarstvima izdaje potrebnu prateću dokumentaciju; organiziranje i nadziranje sistema za osiguranje kvaliteta proizvođača sredstava NVO; definiranje politike i propisa vezanih za procedure i nadležnosti u poslovima mjeriteljstva u funkciji specifičnih potreba namjenske industrije Federacije; vršenje nadzora i uspostavljanje sistema sigurnosti i zaštite i razvoja proizvodnje, prometa i remonta NVO; organiziranje i realiziranje znanstveno-tehničke suradnje s drugima zemljama u poslovima vezanim za promet, razvoj, kontrolu kvalitete, standardizaciju i proizvodnju sredstava NVO.”.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. iza riječi “avijaciju” dodaju se riječi: “i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta”.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

“Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: financijski inžinjering, pripremu, organizaciju i vođenje izgradnje cesta visoke razine služnosti (autocesta, poluautocesta i brzih cesta); koordinaciju i sprovedbu preuzetih obveza u definiranju i izgradnji cestovnog koridora (Vc i drugih koridora); pripremu dugoročnog i srednjoročnog plana razvoja autocesta u Federaciji; izradu projektnih zadataka za izgradnju autocesta u Federaciji; pripremu investicijsko-tehničke dokumentacije; pripremu, definiranje i izradu tenderske dokumentacije; pripremu uvjeta za izgradnju autocesta; izradu planova i mjera za prometnu sigurnost izgradnje autocesta; praćenje izvršenja građevinskih poslova sukladno dinamičkim planovima i vrši i druge poslove u svezi s izgradnjom autocesta, a koji se naročito odnose na: pripremu projektne dokumentacije (tehničke provjere različitih varijanti prostiranja trase u prostoru i usklađivanje među ministarstvima, općinama i vlasnicima objekata i zemljišta, izrada studija i idejnih projekata, priprema lokacijskih crteža i sl.); pribavljanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za ceste visoke razine služnosti i cestovne objekte; otkup zemljišta i objekata; plaćanje odšteta i drugih troškova u svezi pripreme gradnje; organiziranje financiranja izgradnje cesta visoke razine služnosti (kontakti s međunarodnim financijskim institucijama, priprema podloge za pripremu i dodjelu koncesije i dr.); pripremu dokumenata ponude i ustupanje radova izgradnje cesta visoke razine služnosti i cestovnih objekata; organizaciju stručnog nadzora i kontrolu izgradnje; organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje cesta visoke razine služnosti te dijelova ovih cesta na korištenje i održavanje.”


Članak 6.

U članku 16. stavak 1. riječi: “i zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa” zamjenjuju se riječima: “u oblasti zaštite i korištenja kulturno-povijesnog naslijeđa”, u sedmom redu iza riječi “umjetnosti” riječ “i” zamjenjuje se zarezom, a iza riječi “kulture” dodaje se zarez i riječi: “športa i mladih”, a u osmom redu, iza riječi “kulture” dodaje se zarez i riječi: “utvrđuje strategiju razvoja u oblasti kulture, športa i mladih”.


Članak 7.

U članku 17. u prvom redu, iza riječi “trgovine” dodaju se riječi: “i turizma”, a u šestom redu, iza riječi “inspekciju” dodaju se riječi: “i turističko-ugostiteljsku inspekciju”.

Članak 8.

U članku 19. stavak 1. u sedmom redu, iza riječi ''životinja;'' dodaju se riječi: ''prehrambenu industriju;''.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

“U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nalaze se Federalna uprava za šumarstvo i Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi.”

Članak 9.

U članku 23. u desetom redu, iza riječi “potrebe” dodaju se riječi: “vlasničko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama; pravni režim državne svojine na nekretninama;”, a u jedanaestom redu, iza riječi “nekretninama” dodaju se riječi: “i pravima na nekretnine; imovinsko-pravne poslove u svezi s nekretninama na kojima Federacija ima pravo vlasništva”.

Članak 10.

U članku 24. iza točke 5. dodaju se nove toč. 6., 7., 8. i 9. koje glase:

“6. Federalni zavod za agropedologiju,
7. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo,
8. Federalni agromediteranski zavod Mostar,
9. Federalni zavod za geologiju.”

Članak 11.

Iza članka 29. dodaju se novi čl. 29a., 29b., 29c. i 29d. koji glase:

“Članak 29a.

Federalni zavod za agropedologiju vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta; kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta; uređenje poljoprivrednog zemljišta; praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teškim kovinama); rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje; monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu); uspostavljanje zemljišnog informacijskog sustava (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu; davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima; davanje suglasnosti uporabe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za uporabu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; sudjelovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište, te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (''Službene novine Federacije BiH", broj 2/98) koji se odnose na stručne institucije iz područja poljoprivrede.


Članak 29b.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvalitete poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti kontinentalnog voćarstva, duhanske proizvodnje; educiranje farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području kontinentalne klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Članak 29c.

Federalni agromediteranski zavod Mostar vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvalitete poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, duhanske proizvodnje, mediteranskog voćarstva; educiranje farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području mediteranske klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Članak 29d.

Federalni zavod za geologiju vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju koji se odnose na izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inženjersko-geoloških, seizmotektonskih i drugih geoloških karata i vrši pripremu za njihovo tiskanje; vrši znanstveno utvrđivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori; priprema geološke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvođenje građevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja, te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; vrši izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama; uspostavlja kontakte s međunarodnim geološkim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geološkom sklopu i strukturi zemljine kore, priprema i organizira zajedničke istraživačke projekte, priprema podatke za međunarodni geološki informacijski sustav; utvrđuje i predlaže Vladi Federacije strateške mineralne sirovine s prijedlogom mjera za njihovo korištenje i predlaže politku geoloških istraživanja na prostoru Federacije; vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja; formira i vodi fond stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području Federacije; kreira i razvija jedinstven geološki informacijski sustav i pruža informacije i podatke u okviru općeg geoinformacijskog sustava korisnicima rezultata geoloških istraživanja.”

Članak 12.

U članku 30. stavak 2. iza riječi “ministarstva” dodaju se riječi: “i ustanove”, a u alineji 1. iza riječi “trgovine” zarez se briše i dodaju riječi: “i turizma,“.

Alineja 5. mijenja se i glasi:

“- Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta”.

Iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

“- Federalni agromediteranski zavod Mostar.”.


Članak 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović