Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE


Član 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03), u članu 4. tačka 13. iza riječi “trgovine” dodaju se riječi: “i turizma”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. riječi: “planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnja, remont, ispitivanje, verifikacija, kontrola, standardi, uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije”, zamjenjuju se riječima: “verifikacija i ispitivanje naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije, osiguranje i kontrola kvaliteta naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije, vojnu standardizaciju, klasifikaciju i tipizaciju za potrebe Vojske Federacije, planiranje i istraživanje naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije;”, a riječi: “organizacija, opremanje i obučavanje kurirsko-pozivarske službe” brišu se.

Član 3.

U članu 6. stav 1. mijenja se i glasi:

“Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti unutrašnjih poslova, i to: zaštitu ustavnog poretka i sprečavanje nasilnog ugrožavanja tog poretka i sigurnosti Federacije; zaštitu života i lične sigurnosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala i pronalaženje i hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima; osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije; kriminalističko-tehničko vještačenje; boravak i kretanje stranaca u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Službeni glasnik BiH”, br. 29/03 i 4/04); federalno državljanstvo; putne isprave; lično ime; matične knjige; protivpožarnu zaštitu; promet, prijevoz i uskladištenje opasnih materija; sigurnost saobraćaja na putevima; nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije; organiziranje, naoružanje, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje policije; utvrđivanje i organiziranje funkcionalnih sistema veza ovog ministarstva; školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za potrebe organa za unutrašnje poslove; naučno-istraživačke poslove iz okvira djelatnosti policije; pružanje pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove u vezi sa agencijama za zaštitu ljudi i imovine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i ostvaruje odgovarajuću saradnju sa organima unutrašnjih poslova kantona i sa drugim policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine i Federacije.”.

Član 4.

U članu 9. stav 1. u četvrtom redu, iza riječi “industrije,” dodaju se riječi: “osim prehrambene industrije,”, a u desetom redu, iza riječi “pritiskom” dodaju se riječi: “i kvalitetom tečnih energenata”.

U stavu 2. riječi: “Zavod za geologiju” zamjenjuju se riječima: “Federalna direkcija za namjensku industriju”.

Stav 4. mijenja se i glasi:

“Federalna direkcija za namjensku industriju vrši stručne i druge poslove i sa njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnju, remont, promet, ispitivanje, verifikaciju, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i meterologiju naoružanja i vojne opreme; praćenje stanja iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme (NVO); učestvovanje u pripremi zakona, drugih propisa i općih akata u ovoj oblasti; učestvovanje u upravljanju preduzećima za proizvodnju NVO na teritoriji Federacije, nezavisno o krajnjem korisniku; učestvovanje u planiranju, ugovaranju, koordinaciji i kontroli u oblasti razvoja NVO; planiranje, odobravanje odnosno vršenje poslova u vezi sa prometom i transportom sredstava NVO i poluproizvodima i sirovinama za proizvodnju NVO i u saradnji sa ostalim nadležnim ministarstvima izdaje potrebnu prateću dokumentaciju; organiziranje i nadziranje sistema za osiguranje kvaliteta proizvođača sredstava NVO; definiranje politike i propisa vezanih za procedure i nadležnosti u poslovima mjeriteljstva u funkciji specifičnih potreba namjenske industrije Federacije; vršenje nadzora i uspostavljanje sistema sigurnosti i zaštite i razvoja proizvodnje, prometa i remonta NVO; organiziranje i realiziranje naučno-tehničke saradnje sa drugima zemljama u poslovima vezanim za promet, razvoj, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i proizvodnju sredstava NVO.”.

Član 5.

U članu 10. stav 2. iza riječi “avijaciju” tačka se briše i dodaju riječi: “i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta”.

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:

“Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: finansijski inžinjering, pripremu, organizaciju i vođenje izgradnje cesta visokog nivoa služnosti (autocesta, poluautocesta i brzih cesta); koordinaciju i sprovođenje preuzetih obaveza u definiranju i izgradnji cestovnog koridora (Vc i drugih koridora); pripremu dugoročnog i srednjoročnog plana razvoja autocesta u Federaciji; izradu projektnih zadataka za izgradnju autocesta u Federaciji; pripremu investiciono-tehničke dokumentacije; pripremu, definiranje i izradu tenderske dokumentacije; pripremu uvjeta za izgradnju autocesta; izradu planova i mjera za saobraćajnu sigurnost izgradnje autocesta; praćenje izvršenja građevinskih poslova u skladu sa dinamičkim planovima i vrši i druge poslove u vezi sa izgradnjom autocesta, a koji se naročito odnose na: pripremu projektne dokumentacije (tehničke provjere različitih varijanti prostiranja trase u prostoru i usklađivanje među ministarstvima, općinama i vlasnicima objekata i zemljišta, izrada studija i idejnih projekata, priprema lokacijskih crteža i sl.); pribavljanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za ceste visokog nivoa služnosti i cestovne objekte; otkup zemljišta i objekata; plaćanje odšteta i drugih troškova u vezi pripreme gradnje; organiziranje finansiranja izgradnje cesta visokog nivoa služnosti (kontakti sa međunarodnim finansijskim institucijama, priprema podloge za pripremu i dodjelu koncesije i dr.); pripremu dokumenata ponude i ustupanje radova izgradnje cesta visokog nivoa služnosti i cestovnih objekata; organizaciju stručnog nadzora i kontrolu izgradnje; organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje cesta visokog nivoa služnosti te dijelova ovih cesta na korištenje i održavanje.”

Član 6.

U članu 16. stav 1. riječi: “i zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa” zamjenjuju se riječima: “u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa”, u sedmom redu iza riječi “umjetnosti” riječ “i” zamjenjuje se zarezom, a iza riječi “kulture” dodaje se zarez i riječi: “sporta i mladih”, a u osmom redu, iza riječi “kulture” dodaje se zarez i riječi: “utvrđuje strategiju razvoja u oblasti kulture, sporta i mladih”.

Član 7.

U članu 17. u prvom redu, iza riječi “trgovine” dodaju se riječi: “i turizma”, a u šestom redu, iza riječi “inspekciju” dodaju se riječi: “i turističko-ugostiteljsku inspekciju”.

Član 8.

U članu 19. stav 1. u sedmom redu, iza riječi ''životinja;'' dodaju se riječi: ''prehrambenu industriju;''.

Stav 2. mijenja se i glasi:

“U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nalaze se Federalna uprava za šumarstvo i Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi.”

Član 9.

U članu 23. u desetom redu, iza riječi “potrebe” dodaju se riječi: “vlasničko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama; pravni režim državne svojine na nekretninama;”, a u jedanaestom redu, iza riječi “nekretninama” dodaju se riječi: “i pravima na nekretnine; imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Federacija ima pravo vlasništva”.

Član 10.

U članu 24. iza tačke 5. dodaju se nove tač. 6., 7., 8. i 9. koje glase:

“6. Federalni zavod za agropedologiju,
7. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo,
8. Federalni agromediteranski zavod Mostar,
9. Federalni zavod za geologiju.”

Član 11.

Iza člana 29. dodaju se novi čl. 29a., 29b., 29c. i 29d. koji glase:

“Član 29a.

Federalni zavod za agropedologiju vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta; kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta; uređenje poljoprivrednog zemljišta; praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teškim metalima); rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje; monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu); uspostavljanje zemljišnog informacionog sistema (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu; davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima; davanje saglasnosti upotrebe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; učestvovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište, te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine Federacije BiH", broj 2/98) koji se odnose na stručne institucije iz područja poljoprivrede.


Član 29b.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti kontinentalnog voćarstva, duhanske proizvodnje; edukaciju farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području kontinentalne klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Član 29c.

Federalni agromediteranski zavod Mostar vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, duhanske proizvodnje, mediteranskog voćarstva; edukaciju farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području mediteranske klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Član 29d.

Federalni zavod za geologiju vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju koji se odnose na izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inženjersko-geoloških, seizmotektonskih i drugih geoloških karata i vrši pripremu za njihovo štampanje; vrši naučno utvrđivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori; priprema geološke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvođenje građevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja, te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; vrši izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama; uspostavlja kontakte sa međunarodnim geološkim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geološkom sklopu i strukturi zemljine kore, priprema i organizira zajedničke istraživačke projekte, priprema podatke za međunarodni geološki informacioni sistem; utvrđuje i predlaže Vladi Federacije strateške mineralne sirovine sa prijedlogom mjera za njihovo korištenje i predlaže politku geoloških istraživanja na prostoru Federacije; vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja; formira i vodi fond stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području Federacije; kreira i razvija jedinstven geološki informacioni sistem i pruža informacije i podatke u okviru općeg geoinformacionog sistema korisnicima rezultata geoloških istraživanja.”

Član 12.


U članu 30. stav 2. iza riječi “ministarstva” dodaju se riječi: “i ustanove”, a u alineji 1. iza riječi “trgovine” zarez se briše i dodaju riječi: “i turizma,“.

Alineja 5. mijenja se i glasi:

“- Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta”.

Iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

“- Federalni agromediteranski zavod Mostar.”.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREDSJEDAVAJUĆI                                            PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                     PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                      PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                            Muhamed Ibrahimović