Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRIČNOJ ENERGIJI

Članak 1.

U Zakonu o električnoj energiji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 41/02), u članku 85. riječi: “uz suglasnost Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine”, brišu se.

U istom članku dodaje se novi stavak koji glasi:
“Na Odluku o načinu i metodi privatizacije elektroprivrednih društava iz članka 3. Zakona o privatizaciji poduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02 i 28/04), suglasnost daje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.”

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović