Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRIČNOJ ENERGIJI


Član 1.

U Zakonu o električnoj energiji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 41/02), u članu 85. riječi: “uz saglasnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine”, brišu se.

U istom članu dodaje se novi stav koji glasi:
“Na Odluku o načinu i metodu privatizacije elektroprivrednih društava iz člana 3. Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02 i 28/04), saglasnost daje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.”

PREDSJEDAVAJUĆI                                            PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                     PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                      PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                            Muhamed Ibrahimović