ZAKON
O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj zakon uređuje materiju iz oblasti računovodstva i revizije koja se primjenjuje na privatna i javna poduzeća, obrtnike, i na sve pravne osobe koje su kao takve registrirane sukladno posebnom propisu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kao i provedbene akte koje donosi Federalno ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) i profesionalna računovodstvena tijela, u oblasti računovodstva, financijskog izvješćivanja i revizije.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome zakonu, imaju slijedeće značenje:
a) Računovodstvo - informacijski sustav koji procjenjuje, obrađuje i saopćava financijske informacije o pravnoj osobi;
b) Knjigovodstvo - podrazumijeva evidentiranje, klasificiranje i sumiranje poslovnih transakcija pravne osobe i čuvanje originalne poslovne dokumentacije koja pruža dokaze o ovim transakcijama;
c) Povjerenstvo – Povjerenstvo za računovodstvene i revizorske standarde BiH (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), formirano sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 42/04) (u daljnjem tekstu: Zakon BiH);
d) Certificirani računovodstveni tehničar - osoba kojoj je izdan certifikat od strane profesionalnog računovodstvenog tijela sukladno članku 6. ovoga zakona;
e) Certificirani računovođa - osoba kojoj je izdan certifikat od strane profesionalnog računovodstvenog tijela a sukladno članku 6. ovoga zakona;
f) Ovlašteni revizor - osoba kojoj je izdana licenca od strane Federalnog ministarstva nakon što je dobila certifikat od strane profesionalnog računovodstvenog tijela sukladno članku 6. ovoga zakona;
g) Standardi - računovodstveni standardi i standardi revizije, prateći napuci, objašnjenja i smjernice, načela profesionalne etike iz članka 3. ovoga zakona izdanih i objavljenih od strane Povjerenstva, a koji su obvezni za cjelokupnu računovodstvenu profesiju Federacije, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt);
h) Profesionalna tijela – nevladine, dobrovoljne profesionalne udruge u Federaciji, kao i savezi udruga, koji su priznati kao značajne profesionalne računovodstvene organizacije dobre reputacije, i koje ispunjavaju uvjete propisane od strane Povjerenstva, a sukladno članku 11. Zakona BiH;
i) Računovodstvena profesija – profesija koja pruža računovodstvene, revizorske i srodne usluge u Federaciji;
j) Javna odgovornost - Pravna osoba se smatra javno odgovornom, ako ispunjava bilo koji od sljedećih kriterija:
- ukoliko u cilju emitiranja financijskih instrumenata na javnom tržištu društvo registrirano kod Komisije za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine, podnosi, ili je u postupku podnošenja svojih financijskih izvješća Komisiji za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine ili drugoj regulatornoj organizaciji,
- ukoliko prima sve vrste novčanih depozita u svojstvu ovlaštenog povjerenika kao što su banke, osiguravajuće kompanije, mirovinski fondovi, brokeri ili dileri dionicama, privatizacijski fondovi, otvoreni fondovi pravnih osoba za investicijsko bankarstvo,
- ukoliko pravna osoba obavlja djelatnost od općeg javnog interesa, a sukladno posebnom zakonu ili ukoliko pravna osoba ima ukupan godišnji prihod, uključujući iznos poreza na promet ili poreza na dodanu vrijednost preko jedan milion KM, ili ukoliko zapošljava 50 ili više uposlenika.

II – STANDARDI I PRAVILA

Članak 3.

Računovodstveni standardi se primjenjuju na sva privatna i javna poduzeća i obrtnike i na sve pravne osobe koje su kao takve registrirane sukladno posebnom propisu na teritoriju Federacije, a obuhvataju:
1) Međunarodne računovodstvene standarde (IAS) i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja (IFRS),
2) prateće naputke, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a do objavljivanja međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, primjenjivat će se posebni propisi u Federaciji o računovodstvu i financijskom izvješćivanju u javnome sektoru.
Standardi revizije i načela profesionalne etike profesionalnih računovođa i revizora koji se primjenjuju na cijelom teritoriju Federacije su:
1) Međunarodni standardi revizije (ISA),
2) Kodeks etike za profesionalne računovođe, i
3) svi prateći napuci, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).
Standardi iz ovoga članka takođe obuhvataju ostale standarde, naputke, objašnjenja, smjernice i načela koje IFAC i IASB donesu i nakon stupanja na snagu ovoga zakona, i koje Povjerenstvo potom prevede i objavi.
Povjerenstvo je mjerodavno za prevođenje i objavljivanje standarda u Federaciji, a po potrebi može davati smjernice i pojašnjenja istih.

III–POVJERENSTVO ZA RAČUNOVODSTVENE I REVIZORSKE STANDARDE BiH

Članak 4.

Mjerodavnost Povjerenstva

Povjerenstvo koje je utemeljeno na razini Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu BiH, priznato je u Federaciji i mjerodavno je za obavljanje svih aktivnosti koje su propisane člankom 3. Zakona BiH.
Federalno ministarstvo propisuje obrasce financijskih izvješća uz suglasnost Povjerenstva, a sukladno odredbama Zakona BiH.

Članak 5.

Reguliranje i samoreguliranje profesionalnih tijela

Federalno ministarstvo je, sukladno članku 6. ovoga zakona, mjerodavno za nadzor u oblasti računovodstvene profesije i licenciranje revizora i drugih osoba koje su angažirane na pružanju ekspertnih usluga javnosti, sukladno članku 6. ovoga zakona, za određivanje jedinstvene cijene i naknade za stjecanje zvanja računovodstvenih tehničara, računovođa i revizora, te kontrolira primjenu istih.
Profesionalna tijela će, sukladno članku 6. ovoga zakona, urediti kvalificiranje za računovodstvenu i revizorsku profesiju, kvalificiranje i profesionalni razvoj računovođa i revizora, provjeru kvalifikacija njihovih članova i izdavanje, suspenziju i oduzimanje certifikata i licenci.


IV - ZVANJA I KVALIFIKACIJE

Članak 6.

Zvanja, testiranje, certificiranje i licenciranje

Ovim zakonom se propisuju tri zvanja u računovodstvenoj profesiji Federacije:
- Certificirani računovodstveni tehničar (CRT),
- Certificirani računovođa ( CR ),
- Ovlašteni revizor (OR).
Testiranje kandidata za zvanja iz stavka 1. ovoga članka, izdavanje certifikata uspješnim kandidatima i licenciranje (izdavanje dozvole za rad) vršiće slijedeća tijela:
a) Testiranje kandidata za CRT, CR i OR vrši Povjerenstvo. Testiranje kandidata se vrši temeljem jedinstvenog programa za Federaciju, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt, kako je utvrđeno Zakonom BiH, a koji je u cijelosti sukladan standardima i smjernicama IFAC-a. Povjerenstvo može prenijeti aktivnosti vezano za administriranje testiranja, na jedno ili više profesionalnih tijela, pri čemu će Povjerenstvo pobliže nadgledati sprovođenje tih aktivnosti.
b) Izdavanje certifikata za CRT i CR vrši profesionalno tijelo pod nadzorom Povjerenstva. Izdavanje certifikata za OR vrši Povjerenstvo.
c) Licenciranje CRT i CR koji pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama vrše profesionalna tijela. Licenciranje se ne vrši za CRT i CR koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe poduzeća i ostalih pravnih osoba.
d) Licenciranje OR vrši Federalno ministarstvo. Reviziju financijskih izvješća u Federaciji mogu vršiti samo osobe koje posjeduju odgovarajuću licencu izdanu u Federaciji, a revizorska izvješća mogu davati samo pravne osobe koje imaju odgovarajuću licencu izdanu u Federaciji.
e) Federalno ministarstvo će voditi registar, tj. evidenciju svih revizora i revizorskih društava kojima su, sukladno odredbama ovoga zakona, izdane licence za vršenje revizije u Federaciji. Registar treba sadržavati ime i poslovnu adresu revizora i revizorskog društva, ime profesionalnog tijela koje je revizoru izdalo certifikat i datum izdavanja licence. Registar revizora i revizorskog društva treba imati status javnog dokumenta.
f) Osobe i revizorska društva koje su licencirane sukladno zahtjevima Zakona BiH u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, smatraju se kvalificiranim za dobijanje odgovarajuće licence u Federaciji, bez zahtjeva za dodatnim ispitima, obukom ili iskustvom. Takve osobe ili društva trebaju se registrirati kod Federalnog ministarstva.
U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona, ranija zvanja računovođa i revizora u Federaciji, stečena sukladno propisima koji su se primjenjivali prije dana stupanja na snagu ovoga zakona, tretiraće se kako slijedi:
1) samostalni računovođa ( ranije zvanje u Federaciji ) –certificirani računovođa ( sadašnje zvanje ),
2) ovlašteni revizor ( ranije zvanje u Federaciji )-zadržava se zvanje ovlašteni revizor.
Na zahtjev osoba s važećim ranijim zvanjem iz stavka 3. ovoga članka, profesionalna tijela će, sukladno ovlaštenjima iz stavka 2. b) ovoga članka, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona izdati certifikat za odgovarajuće zvanje sukladno st. 1. i 3. ovoga članka, a uz naplatu administrativne naknade čiji će iznos utvrditi profesionalna tijela.

Članak 7.

Kvalificiranje računovođa i revizora

Novi kandidati za profesionalna zvanja iz članka 6. stavak 1. ovoga zakona moraju ispunjavati uvjete u pogledu stručne spreme, praktičnog iskustva, obuke i testiranja koje utvrđuje Povjerenstvo. Ti uvjeti trebaju biti sukladni odgovarajućim standardima i smjernicama IFAC-a. Profesionalna tijela će izdavati certifikate uspješnim kandidatima, potvrđujući da su oni ispunili sve propisane uvjete kako za punopravnoga člana, tako i za odgovarajuće zvanje.
Svaka osoba iz računovodstvene profesije, uključujući i osobe koje su stekle nova zvanja sukladno članku 6. stavak 4. ovoga zakona, dužna je pohađati kontinuirano profesionalno educiranje u okviru kriterija koje utvrdi Povjerenstvo, a u trajanju od najmanje 120 sati u razdoblju ne duljem od tri godine.
Licence koje su izdane prije stupanja na snagu ovoga zakona, i dalje će biti priznate, pod uvjetom da osoba koja posjeduje takvu licencu dobije novi certifikat o profesionalnom zvanju sukladno članku 6. stavak 5. ovoga zakona, te da ispuni zahtjeve vezane za kontinuirano profesionalno educiranje iz stavka 2. ovoga članka.


Članak 8.

Program za stjecanje kvalifikacija i obuka na razini Federacije

Za računovodstvenu profesiju u Federaciji primjenjuje se jedinstveni program za obuku i stjecanje kvalifikacija na razini Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Program), na isti način i pod istim uvjetima za cijeli teritorij Federacije.
Program donosi Povjerenstvo, sukladno IFAC-ovim standardima i smjernicama, i implementira ga u suradnji s profesionalnim tijelima.
Osobe koje po prvi put pristupaju računovodstvenoj profesiji u Federaciji, nakon stupanja na snagu ovoga zakona, mogu steći zvanja iz članka 6. stavak 1. ovoga zakona, samo ako ispunjavaju uvjete odgovarajućeg Programa.
Pored uvjeta u pogledu testiranja i certificiranja, tijela koja izdaju certifikate i licence u Federaciji, sukladno odredbama članka 6. ovoga zakona, osigurat će da kandidati ispunjavaju i uvjete vezane za stručnu spremu i radno iskustvo za njihovu razinu certificiranja.

Članak 9.

Usluge obuke kandidata

Usluge obuke kandidata za računovodstvenu profesiju, sukladno Programu, mogu pružati sve pravne osobe iz privatnog sektora, profesionalna tijela ili obrazovne ustanove iz Bosne i Hercegovine, koje ispunjavaju uvjete koje utvrdi Povjerenstvo.
Po završenoj obuci, organizator obuke izdaje polaznicima uvjerenje o prisustvovanju obuci, koje sadrži informacije o broju sati, sadržini i programu pružene obuke. Pohađanje tečajeva obuke za kandidate nije obvezno, ali je obvezno polaganje ispita za dobijanje certifikata.


Članak 10.

Priznavanje stranih kvalifikacija

Osobe koje posjeduju važeću licencu ili certifikat za obavljanje revizije ili obavljanje profesionalnih računovodstvenih usluga trećim osobama, u bilo kojoj drugoj zemlji, mogu se kod relevantnih tijela iz članka 6. ovoga zakona prijaviti za nostrificiranje svoje licence ili certifikata, odnosno dodjelu odgovarajuće licence ili certifikata u Federaciji.
Nostrificiranje, odnosno dodjela licence ili certifikata, kako je predviđeno stavkom 1. ovoga članka, bit će provedena uz uvjet posjedovanja licence ili certifikata za koje Povjerenstvo smatra da u suštini predstavljaju ekvivalent odgovarajućoj licenci ili certifikatu u Federaciji, i da ispunjavaju ostale uvjete koje utvrdi Povjerenstvo, a sukladno načelima direktiva EZ vezano za međusobno priznavanje revizorskih licenci i certifikata.
Zahtjev za registriranje revizora i revizorskih društava iz članka 6. stavak 2. točka e) ovoga zakona primjenjuje se u slučaju revizora koji traže priznavanje u Federaciji sukladno odredbama ovoga članka.


Članak 11.

Uzajamno priznavanje kvalifikacija u Bosni i Hercegovini

Svaka osoba kojoj su certifikat ili licenca izdani u drugom entitetu ili Brčko Distriktu, s tim da je taj entitet ili distrikt usvojio zakon ili regulativu kojom se osigurava identično priznavanje certifikata ili licenci izdanih u Federaciji, ima pravo obavljati ove aktivnosti u Federaciji.
Zahtjev za registriranje revizora i revizorskih društava iz članka 6. stavak 2. točka e) ovoga zakona primjenjuje se u slučaju revizora koji traže priznavanje u Federaciji sukladno odredbama ovoga članka.

V- RAČUNOVODSTVENA NAČELA I PRAVILA

Članak 12.

Knjigovodstvo

Sve pravne osobe obuhvaćene ovim zakonom koje obavljaju ekonomsku aktivnost u Federaciji, obvezne su voditi i čuvati knjigovodstvene evidencije koje pružaju dovoljne, adekvatne i kompletne dokaze o njihovim transakcijama, u razdoblju ne kraćem od šest godina, ili duže ako to zahtijevaju porezni zakoni Federacije.
Ovaj zahtjev se odnosi na sve javne, privatne i neprofitne pravne osobe, nevladine organizacije i proračunske korisnike, koji su predmetom poreznih zakona u Federaciji.
Za knjigovodstvo i računovodstvo pravne osobe je odgovoran njegov direktor.
Direktor, kao odgovorna osoba, te uposleni ili eksterni računovođa ili revizor čini prekršaj ako u pravnoj osobi vrši, ili na izravan ili neizravan način pomaže u vršenju, bilo koje od slijedećih aktivnosti:
-sastavljanje financijskih izvješća temeljem podataka koji nisu dobijeni iz poslovnih knjiga,
-vođenje evidencija mimo zvaničnih poslovnih knjiga i neadekvatno identificiranje transakcija,
-evidentiranje nepostojećih izdataka,
-knjiženje obveza kod kojih je netočno identificirana njihova svrha,
-kreiranje ili korištenje lažnih dokumenata,
-namjerno uništavanje knjigovodstvenih evidencija ili dokumenata.


Članak 13.

Računovodstvo

Standardi iz članka 3. ovoga zakona primjenjuju se na sva privatna i javna poduzeća, kao i ostale pravne osobe sa sjedištem u Federaciji.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, a do objavljivanja međunarodnih standarda za javni sektor, proračunski korisnici i neproračunski fondovi u Federaciji, primjenjivat će posebne propise za proračunske korisnike i izvanproračunske fondove iz oblasti računovodstva i revizije.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, svaka pravna osoba za koju se ne smatra da ima javnu odgovornost, obvezna je da koristi procjene i primjenjuje računovodstvene politike koje osiguravaju informacije koje su:

- konzistentne s IASB okvirom za izradu i prezentiranje financijskih izvješća,
- konzistentne s IASB standardima koji se mogu primjeniti u pravnoj osobi,
- relevantne za korisnike pri donošenju ekonomskih odluka, i
- pouzdane u smislu da financijska izvješća:

1) vjerno prikazuju financijski položaj, financijsku uspješnost i tokove gotovine u pravnoj osobi;
2) odražavaju ekonomsku suštinu transakcija, ostalih događaja i uvjeta, a ne samo njihovu pravnu formu,
3) su neutralna, odnosno da su oslobođena pristrasnosti,
4) su jasna, i
5) su kompletna u svim značajnim aspektima.

Prilikom procjenjivanja, od pravne osobe se zahtijeva da uzme u obzir sve IAS i IFRS standarde, kao i interpretiranje koje je publicirao IASB a prevelo Povjerenstvo. Struktura i sadržaj financijskih izvješća trebaju biti sukladni zahtijevima IAS-1 Prezentiranje financijskih izvješća .

Financijska izvješća za razdoblje koje se završava 31. prosinca, podnose se ovlaštenoj instituciji, najkasnije do posljednjeg dana veljače naredne godine, a potpisuje ih direktor koji je odgovoran za upravljanje pravnom osobom.

Format i prezentiranje financijskih izvješća mora biti sukladan načelima, standardima, zahtjevima i napucima iz članka 3., kao i stavka 3. ovoga članka. Profesionalna tijela mogu propisati detaljan kontni plan, pod uvjetom da je isti sukladan zahtjevima ovoga zakona.

Pravna osoba za koju se smatra da ima javnu odgovornost, do 31. srpnja svake godine, podnosi i polugodišnje izvješće koje predstavlja sumarno financijsko izvješće za šestomjesečno računovodstveno razdoblje koje se završava 30. lipnja.

Direktor je zakonski odgovoran za točnost, kompletnost, istinitost, fer prezentiranje i pravovremeno podnošenje financijskih izvješća.

Direktor pravne osobe može angažirati certificiranog računovođu, koji je kvalificiran sukladno ovome zakonu, da ispuni knjigovodstvene i računovodstvene zahtjeve koji stoje pred pravnom osobom.

Certificirani računovođa može zajedno s direktorom potpisati financijska izvješća i formalno prihvatiti odgovornost za izradu financijskih izvješća, temeljem informacija koje osigura pravna osoba.

Direktor pravne osobe je dužan pružiti potpune i točne relevantne informacije neophodne za sačinjavanje financijskih izvješća. Direktor pravne osobe je dužan pružiti sve relevantne informacije na zahtjev certificiranog računovođe i revizora.


VI - REVIZIJA

Članak 14.


Od svih pravnih osoba koje imaju javnu odgovornost zahtijeva se da svoja financijska izvješća podvrgnu reviziji, sukladno standardima iz članka 3. ovoga zakona.

Reviziju mora vršiti osoba iz i za revizorsko društvo, uz uvjet da posjeduje važeću licencu ovlaštenoga revizora, izdanu sukladno odredbama ovoga zakona.

Revizorsko društvo može utemeljiti pojedinac ili grupa pojedinaca, uz uvjet da većina utemeljitelja društva bude kvalificirana kao ovlašteni revizori, sukladno odredbama ovoga zakona.

Federalno ministarstvo će licencirati ovlaštene revizore i revizorska društva.

Federalni ministar financija će donijeti podzakonske akte kojima će se utvrditi uvjeti za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci, a sukladno odredbama ovoga zakona.


VII - KAZNENE ODREDBE


Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu do 2000 KM kaznit će se osoba koja nezakonito uporabi zvanja i nazive za koje ne posjeduje certifikat sukladno odredbama ovoga zakona.

Takve osobe se stavljaju na listu osoba nepodobnih za certificiranje i licenciranje od strane Federalnog ministarstva i profesionalnih tijela.

Novčanom kaznom u iznosu do 2000 KM, kaznit će se osoba koja nezakonito pruža usluge u svojstvu neovisnog računovođe ili revizora, odnosno osoba koja se angažira na pružanju neovisnih računovodstvenih ili revizorskih usluga, te usluga koje podrazumjevaju određeni stupanj stručnosti u računovodstvu ili reviziji, kao što je pružanje usluga poreznog konzaltinga, financijskog planiranja ili konzultantskih usluga, a koja nije licencirana sukladno odredbama ovoga zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 10 000 KM do 17 000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
a) sastavlja financijska izvješća temeljem podataka kojih nema u poslovnim knjigama;
b) vodi evidenciju koja nije sastavni dio zvaničnih poslovnih knjiga, te neadekvatno identificira transakcije;
c) evidentira nepostojeće izdatke;
d) knjiži obveze kod kojih je pogrešno identificirana njihova svrha;
e) kreira ili koristi lažne dokumente;
f) namjerno uništava knjigovodstvenu evidenciju ili dokumenta.

Za radnje iz prethodnoga stavka ovoga članka, kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom u iznosu do 2000 KM.

VIII –PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sve osobe koje su započele program obuke i certificiranja prije stupanja na snagu ovoga zakona, imaju pravo taj program završiti, u razdoblju od najviše jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, posebnim aktom, a na prijedlog federalnog ministra financija utvrditi način okončanja započetog programa obuke i certificiranja, iz stavka 1. ovoga članka.
Postojeća revizorska društva moraju ispuniti zahtjeve iz odredbe članka 14. ovoga zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Savez računovođa, revizora i financijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registarskim brojem 669 od 14. svibnja 2003. godine smatra se profesionalnim tijelom u svrhu ovoga zakona, pod uvjetom da ispunjava kriterije utvrđene ovim zakonom.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje obveza licenciranja računovodstvenih i financijskih radnika koji u poduzećima i drugim pravnim osobama u kojima su uposleni obavljaju računovodstvene, knjigovodstvene i porezne poslove za interne potrebe poduzeća uključujući, ali ne i ograničavajući se na izradu porezne bilance i slične poslove.

Članak 17.

Standardi iz članka 3. ovoga zakona se primjenjuju na financijska izvješća za razdoblje koje počinje od 01. siječnja 2005. godine i kasnije.

Članak 18.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, posebnim aktom, a na prijedlog federalnog ministra financija, propisati način rješavanja statusa uposlenih, pitanja arhive i imovine, te druga pitanja Zavoda za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga zakona, prestaje vrijediti Zakon o računovodstvu («Službene novine Federacije BiH», br. 2/95 i 12/98) i Zakon o reviziji («Službene novine Federacije BiH», br. 2/95 i 12/98 ).


Članak 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

  

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović