Z A K O N

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA NEIZMIRENA DUGOVANJA

 

 

Članak 1.

 

   U Zakonu o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04 i 68/04) u članku 1. u drugom retku riječ “nastalim” briše se, u trećem retku iza riječi ”odnosa” dodaju se riječi: “i dugovanja nastalih temeljem naknade štete iz temelja obveznih osiguranja”, a u četvrtom retku riječi: “Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98 i 51/01)” zamjenjuju se riječima: “Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/01)”.

 

Članak 2.

 

   U dosadašnjem članku 2. stavak 1. briše se.

   U članku 2. u stavku 3. broj “2” zamjenjuje se brojem “1”.

   St. 2. i 3. postaju st. 1. i 2.

 

 

Članak 3.

 

   Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”

 

 

  

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović