Z A K O N

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA NEIZMIRENA DUGOVANJA

 

 

Član 1.

 

   U Zakonu o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04 i 68/04) u članu 1. u drugom redu riječ “nastalim” briše se, u trećem redu iza riječi “odnosa” dodaju se riječi: “i dugovanja nastalih na osnovu naknade štete iz osnove obaveznih osiguranja”, a u četvrtom redu riječi: “Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98 i 51/01)” zamjenjuju se riječima: “Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/01)”.

 

Član 2.

 

   U dosadašnjem članu 2. stav 1. briše se.

   U članu 2. u stavu 3. broj “2” zamjenjuje se brojem “1”.

   St. 2. i 3. postaju st. 1. i 2.

 

 

Član 3.

 

   Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

Predsjedavajući                                                Predsjedavajući

Doma naroda                                                   Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH                               Parlamenta Federacje BiH

Slavko Matić, s.r.                                            Muhamed Ibrahimović, s.r.