Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

U Zakonu o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 35/03, 37/03 i 56/03) u članku 146. stavku 1. točka c) riječ «najmanje» briše se.

Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović