Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 35/03, 37/03 i 56/03) u članu 146. stavu 1. tačka c) riječ «najmanje» briše se.


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

Predsjedavajući                                                Predsjedavajući

Doma naroda                                                   Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH                               Parlamenta Federacje BiH

Slavko Matić, s.r.                                            Muhamed Ibrahimović, s.r.