ZAKON

O MJERITELJSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Zakonom uređuje: jedinstveni sustav zakonskoga mjeriteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) pri pregledu, verificiranju i uporabi mjerila, nadzoru nad količinama pretpakiranih proizvoda te nadzoru i otiskivanju žiga na predmete od plemenitih kovina i nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa koji proizilaze na temelju njega.

 

Članak 2.

 

Odredbe ovoga Zakona odnose se na mjerila koja se primjenjuju u područjima:

 

a) zaštite zdravlja ljudi i životinja;

b) zaštite okoliša i tehničke sigurnosti;

c) prometa dobrima i uslugama i zaštite potrošača;

d) postupaka pred upravnim i pravosudnim tijelima.

 

Članak 3.

 

U zakonskom mjeriteljstvu moraju se uporabljivati samo propisane jedinice međunarodnoga sustava mjernih jedinica SI.

 

Članak 4.

 

Izričaji upotrijebljeni u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja:

 

•  “zakonsko mjeriteljstvo” je područje mjeriteljstva koje se bavi mjernim jedinicama, mjernim metodama i mjerilima sa stanovišta primjene obveznih tehničkih i zakonskih zahtjeva, s ciljem ostvarivanja sigurnosti i točnosti mjerenja;

 

•  “mjeriteljski nadzor” je skup postupaka koji se provode s ciljem održavanja ispravnosti mjerila i/ili referentnih materijala;

 

•  “etalon” je mjera, mjerilo ili mjerni sustav namijenjen određivanju, pohranjivanju i reprodukciji neke mjerne jedinice radi prijenosa njezine vrijednosti na druga mjerila kako bi poslužila kao referentna vrijednost, a po mjestu u lancu sljedivosti, točnosti i nesigurnosti mjerenja etaloni se rangiraju kao: međunarodni, državni, primarni, sekundarni i radni etaloni;

 

•  “referentni materijal” je materijal ili supstanca čija je jedna ili više vrijednosti osobina dovoljno homogena i dobro definirana da se može koristiti za kalibriranje mjerila, za ocjenu mjerne metode i određivanje vrijednosti materijala;

•  “certificirani referentni materijal” je referentni materijal za koji postoji certifikat o vrijednostima osobine;

 

•  “sljedivost” je osobina rezultata mjerenja ili vrijednosti etalona pomoću kojih se oni mogu dovesti u svezu s navedenim referentnim, obično državnim ili međunarodnim, etalonom neprekidnim lancem usporedbe;

 

•  “imenovani mjeriteljski laboratorij” je laboratorij koji je prethodno prošao postupak akreditiranja sukladno ISO 17025 ili postupak jednako vrijedan postupku akreditiranja te ispunjuje zahtjeve iz Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine da može obavljati ispitivanja, kalibriranja i verificiranja etalona, mjerila, referentnih materijala i opreme za verificiranje;

•  “odobrenje tipa” je isprava temeljena na izvješću o ocjenjivanju, po kojemu tip mjerila udovoljava propisanim zakonskim zahtjevima ili da je pogodno za uporabu u propisanome prostoru, na način kojim se očekuju pouzdani rezultati mjerenja tijekom određenoga vremenskoga razdoblja;

 

•  “ocjenjivanje usklađenosti” je svako djelovanje koje se izravno ili neizravno odnosi na utvrđivanje da je odgovarajućim zahtjevima udovoljeno;

 

•  “certifikat o usklađenosti” je isprava kojom se potvrđuje da pojedino mjerilo, partija mjerila ili proizvedena serija mjerila ispunjuje sve propisane mjeriteljske zahtjeve za taj tip mjerila, što se dokazuje pomoću postupaka ocjenjivanja usklađenosti, sukladno odgovarajućim zakonskim propisima;

 

•  “potrvrda o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta” je isprava koju izdaje Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine za mjerila koja se uvoze a za koja je obvezan mjeriteljski nadzor, kako bi se temeljem takve potvrde mogao dozvoliti uvoz;

 

•  “kalibriranje” je skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili vrijednosti koju označuje neki referentni materijal i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonom;

 

m) “certifikat o kalibriranju” je isprava u koju se upisuju i potvrđuju rezultati kalibiranja;

 

n)   “verificiranje mjerila ili referentnih materijala” je niz postupaka kojima se utvrđuje

ispunjava li mjerilo ili referentni materijal propisane mjeriteljske zahtjeve, uključuje pregled mjerila i otiskivanje žiga, a može biti: prvo, naredno i izvanredno;

 

o) ”certifikat o verificiranju” je isprava kojom se potvrđuje provedenost verificiranja, uz

navođenje rezultata pregleda mjerila i u kome se mogu dati upute i rokovi za naredno

verificiranje;

 

•  “rok verificiranja” je propisani vremenski razmak između uzastopnih verifikacija, s ciljem osiguranja propisane nesigurnosti mjerenja mjerila;

   

•  “nadzor predmeta od plemenitih kovina” je skup postupaka koji se provode sa zadatkom utvrđivanja i potvrđivanja otiskom žiga udovoljenja zakonskim propisima za takve predmete;

 

•  “otiskivanje žiga” je skup postupaka kojima se na propisani način i na propisanome mjestu na mjerilo otiskuje žig ili oznaka koja odgovara žigu;

 

•  “verifikacijski žig” je oznaka koja se otiskuje na mjerilo kako bi se verificirala ispravnost mjerila i/ili spriječilo odvajanje, pomicanje, izmjena ili zamjena pojedinih sastavnih elemenata mjerila;

 

•  “pretpakirani proizvodi” su proizvodi u bilo kakvoj ambalaži, koji su pakirani i zatvoreni bez nazočnosti kupca, a čiju količinu nije moguće mijenjati bez otvaranja i oštećenja ambalaže.

 

II. SUSTAV ZAKONSKOGA MJERITELJSTVA

 

Članak 5.

 

Stručne i organizacijske poslove iz područja zakonskoga mjeriteljstva u Federaciji obavlja Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod), u suradnji i suobraćanju s Institutom za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut) i Vijećem za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće).

 

Članak 6.

 

Iz područja mjeriteljstva u Federaciji Zavod: donosi tehničke propise o verificiranju mjerila; obavlja ispitivanje i verificiranje mjerila; izdaje potvrde o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta za mjerila i certifikate o ispravnosti mjerila; sudjeluje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i uporabi etalona i referentnih materijala; vodi odgovarajuće registre na teritoriju Federacije; obavlja mjeriteljski nadzor nad uporabom mjerila i označavanjem pakiranih proizvoda; obavlja izravan nadzor predmeta od plemenitih kovina i otiskivanje žiga na njih; surađuje s odgovarajućim institucijama u Bosni i Hercegovini i obavlja druge poslove iz područja mjeriteljstva koji nisu u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

Za obavljanje poslova i ovlasti verificiranja mjerila, nadzora pretpakiranih proizvoda, izravnoga nadzora predmeta od plemenitih kovina i nadzora nad provedbom zakonskih mjeriteljskih propisa u Federaciji, Zavod utemeljuje centre za verificiranje i nadzor mjerila (u daljnjem tekstu: centri), čiji se broj i organizacijska struktura propisuju Pravilnikom o unutarnjem ustroju Federalnoga ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

III. ETALONI, REFERENTNI MATERIJALI I OPREMA ZA VERIFICIRANJE

 

Članak 7.

 

Pri izvršenju zadaća, poslova i ovlasti verificiranja i nadzora Zavod koristi referentne i radne etalone, uzorke referentnih materijala i opremu za verificiranje koje uspoređuje s etalonima višega ranga, koje čuva i održava Institut.

 

Etalone, referentne materijale i opremu za verificiranje koje posjeduje Zavod kalibrira i verificira Institut, sukladno međunarodnim mjeriteljskim preporukama i ispravama.

 

Članak 8.

 

Kalibriranje i verificiranje etalona i opreme za verificiranje iz članka 7. ovoga Zakona obavlja Institut, na način i prema metodama koje propisuje ravnatelj Institutom u formi mjeriteljskih naputaka.

Postupak osiguranja sljedivosti prema etalonima i/ili referentnim materijalima više mjeriteljske kvalitete ostvaruje se na način i prema metodama koje propisuje ravnatelj Institutom u formi mjeriteljskih naputaka.

 

 

IV. MJERILA

 

Članak 9.

 

Pravne i fizičke osobe moraju posjedovati i koristiti mjerila koja su propisana za obavljanje njihove djelatnosti, sukladno Zakonu o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i ovome Zakonu.

U promet se mogu pustiti samo ona mjerila koja ispunjuju zakonske mjeriteljske i tehničke zahtjeve sadržane u odgovarajućim propisima i za koja je zahtijevana usklađenost po propisanim načinima i postupcima ocjenjivanja usklađenosti.

U promet se mogu pustiti samo ona mjerila koja posjeduju certifikat o usklađenosti ili certifikat o odobrenju tipa i koja su na propisan način označena.

Pod označenim mjerilom podrazumijeva se mjerilo koje na sebi može imati slijedeće oznake:

a) oznaku usklađenosti za mjerila za koja nije obvezno verificiranje i za mjerila koja treba nakon ocjenjivanja usuglašenosti verificirati;

b) oznaku postojanja ili nepostojanja obveze uvoznika/imatelja mjerila da ispita tip i/ili verficira mjerilo nakon izdavanja potvrde o uvozu;

c) propisani žig verificiranja nakon obavljenog verificiranja mjerila.

 

Ravnatelj Institutom za pojedine vrste mjerila propisuje načine ocjenjivanja usklađenosti, vrste i načine označavanja mjerila te sadržaj i oblik certifikata o usklađenosti s mjeriteljskim propisima.

 

Članak 10.

 

Kao certifikati o usklađenosti mjerila priznaju se samo certifikati izdani od Instituta i pravnih osoba koje imenuje ravnatelj Institutom.

 

Članak 11.

 

Ukoliko tijekom uporabe mjerila Zavod ustvrdi da mjerilo za koje je prethodno izdan certifikat o usklađenosti ili odobrenje tipa nije pogodno za daljnju uporabu, ravnatelj Zavodom će o istome upozoriti Institut.

 

Članak 12.

 

Mjerila koja se uvoze i za koja je obvezan mjeriteljski nadzor moraju imati potvrdu o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta izdanu od Zavoda.

Potvrda se može izdati ako je mjerilo prethodno prošlo postupak ocjenjivanja usklađenosti te ima certifikat o usklađenosti ili odobrenje tipa izdano ili priznato od Instituta i za mjerila koja se prvi puta uvoze.

Potvrdom se definiraju obveze uvoznika ili imatelja mjerila prije puštanja u promet ili uporabe navedenoga mjerila (certificiranje, odobrenje tipa, verificiranje ili bez obveza). Ova potvrda služi za obavljanje carinskih poslova pri uvozu mjerila, s ciljem zaštite industrije, tržišta, zdravlja i sigurnosti industrije i potrošača od uvoza mjerila koja ne udovoljuju mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima.

Zahtjev za izdavanjem potvrde o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta podnosi uvoznik mjerila, odnosno zastupnik strane tvrtke, a uz zahtjev obvezno je prilažoti potrebnu tehničku dokumentaciju.

Zavod vodi registar izdanih potvrda o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta kao javnu knjigu, te Institutu dostavlja popis izdanih potvrda.

 

 

V. VERIFICIRANJE MJERILA

 

Članak 13.

 

Mjerila za koja je prema Zakonu o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i ovome Zakonu obvezan mjeriteljski nadzor podliježu prvom, narednom i izvanrednom verificiranju.

Verificiranje mjerila, poštujući vrijedeće tehničke propise, obavlja Zavod i njegovi centri ili imenovane pravne osobe koje su prethodno prošle postupak akreditiranja ili postupak jednako vrijedan akreditiranju.

Tehničke i druge propise o mjeriteljskim uvjetima za mjerila, o načinu pregleda i verificiranja mjerila i o izdavanju potvrda za ispunjenje mjeriteljskih uvjeta za uvoz mjerila donosi federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: federalni ministar).

O ispravnosti mjerila koja se nalaze u uporabi dužni su se brinuti vlasnici mjerila ili njihovi korisnici.

 

Članak 14.

 

Prvom verificiranju podliježu nova mjerila domaće ili strane proizvodnje.

Prvo verificiranje obavlja se prije nego što se mjerilo pusti u uporabu ili promet.

Zahtjev za prvim verificiranjem mjerila proizvedenim u Federaciji podnosi proizvođač mjerila, a za prvim verificiranjem uvezenih mjerila zahtjev podnosi uvoznik, odnosno zastupnik strane tvrtke koja prodaje mjerila sa konsignacijskog skladišta.

Zavod može povjeriti prvo verificiranje mjerila proizvođaču mjerila, ako je proces masovne proizvodnje ili ispitivanja mjerila automatiziran.

Način i uvjete povjeravanja iz stavka 4. ovoga članka propisuje federalni ministar, na prijedlog ravnatelja Zavodom.

 

 

Članak 15.

 

Narednom verificiranju podliježu mjerila koja se nalaze u uporabi ili ona koja se čuvaju radi puštanja u uporabu ili promet.

Naredno verificiranje mjerila obvezno je prije isteka roka prethodnoga verificiranja.

Zahtjev za narednim verificiranjem podnosi vlasnik ili korisnik mjerila.

Naredno verificiranje mjerila obavlja se u rokovima koje propiše ravnatelj Institutom.

Mjerilo za koje je istekao rok vrijednosti verificiranja ne smije se uporabljivati.

 

Članak 16.

 

Izvanrednom verificiranju podliježu mjerila na kojima je načinjen popravak ili koja tehnička modifikacija.

Zahtjev za izvanrednim verificiranjem mjerila podnosi pravna osoba koja je načinila popravak ili modifikaciju mjerila.

Ako se pri izvanrednom verificiranju ustvrdi da mjerilo ne udovoljuje propisanim mjeriteljskim zahtjevima, ovlašteni djelatnik Zavoda poništit će žig na mjerilu, a ravnatelj Zavodom će rješenjem o odbijanju verificiranja poništiti prethodno izdani certifikat o ispravnosti mjerila.

 

Članak 17.

 

Vrste i oblike žigova koje upotrebljava Zavod i imenovane pravne osobe u Federaciji za verificiranje mjerila propisuje federalni ministar, na prijedlog ravnatelja Zavodom.

Žigovi koji se upotrebljavaju kod verificiranja mjerila prestaju vrijediti ako je:

•  prestao rok vrijednosti prethodnoga verificiranja;

•  žig promijenjen, oštećen ili uklonjen;

•  žig poništen.

 

Prestankom vrijednosti žiga prestaje vrijediti i certifikat o verificiranju mjerila.

 

 

 

VI. PREDMETI OD PLEMENITIH KOVINA

 

Članak 18.

 

Izravan nadzor predmeta od plemenitih kovina obavlja Zavod.

Nadzor predmeta od plemenitih kovina uključuje kontrolu vrste temeljne kovine (platina, paladij, zlato i srebro) i njegov količinski udjel u slitini (finoća).

 

Članak 19.

 

Nadzor predmeta od plemenitih kovina obavlja se sukladno posebnome zakonu .

 

 

VII. NADZOR NAD KOLIČINOM I OZNAČAVANJEM PRETPAKIRANIH PROIZVODA

 

Članak 20.

 

Pretpakirani proizvodi (domaći i uvozni), u smislu ovoga Zakona, su proizvodi u bilo kakvoj ambalaži, koji su pakirani i zatvoreni bez nazočnosti kupca, a čiju količinu nije moguće mijenjati bez otvaranja i oštećenja ambalaže.

Pretpakirani proizvodi (domaći i uvozni), u smislu ovoga Zakona, mogu se puštati u promet samo ako na sebi imaju oznaku količine, odnosno ako je stvarna količina u dopuštenim granicama odstupanja od naznačene količine.

U prometu pretpakiranim proizvodima njihove količine moraju biti pod mjeriteljskim nadzorom.

 

Članak 21.

 

Nadzor nad količinama pretpakiranih proizvoda koji su pušteni u promet ili se tek trebaju pustiti u promet obavljaju ovlašteni djelatnici Zavoda, tržišna inspekcija, odnosno pravna osoba koja je imenovana od Instituta.

Pravne osobe koje se bave pretpakiranjem proizvoda o toj svojoj djelatnosti moraju obavijestiti Zavod.

 

Članak 22.

 

Ravnatelj Institutom propisuje način nadzora nad pretpakiranim proizvodima, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarne od označene količine.

Ako se pri nadzoru ustvrdi da pretpakirani proizvod odstupa od propisanih zahtjeva, da nema odgovarajuće oznake količine ili da stvarna količina nije u granicama dozvoljenoga odstupanja od naznačene količine, Zavod odnosno tržišna inspekcija će rješenjem zabraniti njihovu prodaju.

Na rješenje iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u roku od osam dana od dana primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

VIII. MJERITELJSKI NADZOR

 

Članak 23.

 

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih za njegovu provedbu obavljaju Zavod i tržišna inspekcija, u okviru svojih ovlasti.

 

Članak 24.

 

Nadzor nad imenovanim mjeriteljskim laboratorijima i pravnim osobama imenovanim za nadzor obavlja Institut, a ravnatelj Institutom propisuje način mjeriteljskoga nadzora nad mjeriteljskim laboratorijima i pravnim osobama imenovanim za nadzor.

Ravnatelj Institutom propisuje mjerila, etalone i referentne materijale nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor, kao i način i sadržaj mjeriteljskoga nadzora.

 

 

Članak 25.

 

Ako pri obavljanju nadzora ovlašteni djelatnik Zavoda ustvrdi da mjerilo nema ispravan žig, odnosno certifikat o verificiranju, ravnatelj Zavodom donijet će rješenje o zabrani uporabe mjerila.

Ako pri obavljanju nadzora ovlašteni djelatnik Zavoda ustvrdi da mjerilo nije ispravno iako ima ispravan verifikacijski žig, odnosno vrijedeći certifikat o verificiranju, ravnatelj Zavodom donijet će rješenje o zabrani uporabe mjerila.

Na rješenje iz st. 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u roku od osam dana od dana primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Ako se mjera propisana rješenjem iz st. 1. i 2. ovoga članka ne provodi na način i u roku propisanim u rješenju, djelatnik Zavoda može osigurati njezinu provedbu privremenim oduzimanjem mjerila, a o oduzetom mjerilu dužan je izdati potvrdu.

 

Članak 26.

 

Provedbu ovoga Zakona pri nadzoru: ima li mjerilo ispravni žig , odnosno vrijedeći certifikat o verificiranju, jesu li valjani žigovi na predmetima od plemenitih kovina u prometu ili koji će se tek pustiti u promet, jesu li ispravni pretpakirani proizvodi i deklarirane količine obavlja tržišna inspekcija.

Tijela tržišne inspekcije rješenjem će zabraniti uporabu i promet neverificiranim i neispravnim mjerilima, bez otisnuta žiga ili s neodgovarajuće otisnutim žigom na predmetima od plemenitih kovina i neispravnim ili neispravno deklariranim pretpakiranim proizvodima.

Tijela tržišne inspekcije primjerak rješenja iz stavka 2. ovoga članka dužni su dostaviti Zavodu.

 

Članak 27.

 

Djelatnici Zavoda ovlašteni za nadzor imaju službenu iskaznicu koju izdaje i ovjerava ravnatelj Zavodom.

Sadržaj i oblik službenih iskaznica i način izdavanja i vođenja evidencija o službenim iskaznicama propisuje federalni ministar.

 

Članak 28.

 

Ovlašteni djelatnici Zavoda imaju pravo obaviti kontrolni pregled mjerila koja su u uporabi, bez obzira što nije istekao rok vrijednosti verifikacijskog žiga.

Pri obavljanju mjeriteljskog nadzora ovlašteni djelatnici Zavoda imaju pravo slobodnog pristupa u poslovne ili proizvodne prostore te vozila u kojima se nalaze mjerila, predmeti od plemenitih kovina i pretpakirani proizvodi ili za koja pretpostavljaju da se tu nalaze.

 

IX. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE ZAVODA

 

Članak 29.

 

Sredstva za financiranje Zavoda osiguravaju se u proračunu Federacije.

 

 

Članak 30.

 

Visinu i način plaćanja naknade za pregled mjerila i u svezi s pregledom mjerila propisuje federalni ministar.

 

Članak 31.

 

Troškove iz članka 30. ovoga Zakona koji nastaju u svezi s verificiranjem mjerila snose proizvođači, uvoznici, serviseri, odnosno vlasnici ili korisnici mjerila.

Troškove nadzora koji su okončani nepovoljno po stranku iz stavka 1. ovoga članka snosi stranka.

 

 

X. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 32.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za gospodarski prijestup pravna osoba ako:

•  uporabljuje mjerilo koje rezultate mjerenja ne izražava u mjernim jedinicama

propisanim Zakonom (članak 3.);

•  uporabljuje mjerilo za koje nije izdan certifikat o ocjenjivanju usklađenosti ili je

ukinut certifikat o usklađenosti mjerila (članak 9. stavak 3.);

•  pusti u promet ili uporabljuje mjerilo iz uvoza za koje nije pribavljena potvrda

Zavoda da ispunjuje mjeriteljske i druge uvjete (članak 12. stavak 1.);

•  pusti u promet ili uporabljuje mjerilo koje nije na propisani način verificirano (članak 13. stavak 2.).

 

Za gospodarski prijestup iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 120,00 KM do 1.200,00 KM kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

Članak 33.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

•  ne obavi prvo, naredno ili izvanredno verificiranje mjerila (članak 13. stavak 1.);

•  uporabljuje mjerilo kojemu je istekao propisani rok periodičnog verificiranja (članak 15. stavak 5.);

•  pusti u promet pretpakirani proizvod bez oznake količine ili ako stvarna količina nije u okviru dozvoljenih odstupanja od naznačene količine (članak 20. stavak 2.).

 

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 500,00 KM kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

   

Članak 34.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 600,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

•  uopće ne posjeduje mjerilo propisano za obavljanje djelatnosti (članak 9. stavak 1.);

•  uporabljuje neispravno mjerilo ili ga uporabljuje na način kojime se ne osigurava potrebna točnost mjerenja (članak 25. stavak 2.);

•  ne obavijesti Zavod o djelatnosti pretpakiranja (članak 21. stavak 2.);

•  ne omogući nesmetani nadzor ili ne dade podatke potrebne za obavljanje

nadzora (članak 28. stavak 2.).

 

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 100,00 KM kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za ponovljene prekršaje iz čl. 32. i 33. ovoga Zakona može se izreći i zaštitna mjera trajnoga oduzimanja mjerila čijom je uporabom počinjen prekršaj a, pored toga, može se izreći i zaštitna mjera trajne ili privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci.

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

 

Propisi koji su predviđeni za provedbu ovoga Zakona bit će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 36.

 

Do donošenja propisa iz članka 35. ovoga Zakona primjenjivat će se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Sva odobrenja, certifikate, ovlasti i rješenja donijeta prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi šest mjeseci od dana donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka.

Žigovi na mjerilima koja su verificirana prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do isteka roka vrijednosti.

 

Članak 37.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

 

PREDSJEDA??LJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ

PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Muhamed Ibrahimović

 

 

 

 

Obrazloženje

Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

 

Ustavni temelj

   

Ustavni temelj za donošenje ovoga Zakona sadržan je u odredbama točke c) Amandmana VIII. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojoj je u isključivoj nadležnosti Federacije utvrđivanje ekonomske politike, i članku IV. A. 20. (1) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojoj je Parlament Federacije odgovoran za donošenje zakona o obavljanju dužnosti federalne vlasti.

   

Razlozi za donošenje

Donošenje zakona kojim se uređuje jedinstveni sustav zakonskoga mjeriteljstva u Federaciji BiH pri pregledu, verificiranju i uporabi mjerila, nadzoru nad količinama predpakiranih proizvoda te kontroli i žigosanju predmeta od plemenitih kovina, proistječe iz Zakona o mjeriteljstvu BiH i Zakona o osnivanju Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH (oba zakona objavljena u »Službenom glasniku BiH«, broj 52/00 i »Službenom glasniku BiH«, broj 19/01). Ta dva zakona nizom svojih odredaba obvezuju entitete u Bosni i Hercegovini na osnivanje institucija za mjeriteljstvo i uređivanje osnova njihove nadležnosti.

 

 

Obrazloženje pojedinih odredaba

 

Čl. 1-3. Zakona određuje se sadržaj Zakona i primjena propisa o mjerilima u područjima zaštite zdravlja ljudi i životinja, okolice i tehničke sigurnosti, prometa dobarima i usluga i zaštite potrošača i postupaka pred upravnim i pravosudnim organima, te primjena jedinica međunarodnog sustava mjernih jedinica.

 

Člankom 4. daje se značenje izričaja upotrijebljenih u Zakonu.

 

Čl. 5. i 6. uređuje se sustav zakonskoga mjeriteljstva. Stručne i organizacijske poslove iz područja zakonskoga mjeriteljstva u Federaciji i nadzor nad provedbom zakonskoga mjeriteljstva u Federaciji obavlja Zavod za mjeriteljstvo Federacije. Centre za verificiranje i nadzor mjerila osniva i uvjete za rad centara osigurava Zavod u koordinaciji s Institutom za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH. Zavod predlaže i donosi propise, naputke, naredbe i odluke za njihov rad, priprema progame razvoja, godišnjih planova i izvješća o radu Zavoda i dr.

U području verificiranja mjerila Zavod obavlja prva i naredna verificiranja mjerila, izdaje potvrde o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta za mjerila koja se uvoze, donosi tehničke propise o verificiranju mjerila, uz konzultacije s ravnateljem Instituta, i ispituje i verificira mjerila u imenovanim centrima i mjeriteljskim laboratorijima, propisno označuje i žigoše verificirana mjerila, izdaje odgovarajuće certifikate i izvješća o rezultatima ispitivanja, vrši mjeriteljski nadzor u uporabi takvih mjerila koja podliježu zakonskom mjeriteljstvu, izdaje certifikate o ispravnosti mjerila i donosi rješenja o zabrani uporabe mjerila.

 

 

Člankom 6. se određuje da za obavljanje poslova i ovlasti verificiranja mjerila, nadzora pretpakiranih proizvoda, izravne kontrole predmeta od plemenitih kovina i nadzora nad provedbom zakonskih mjeriteljskih propisa u Federaciji, Zavod utemeljuje centre.

 

Čl. 7. i 8. definirani su etaloni, referentni materijali i oprema za verificiranje koji se koriste za nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

 

Člankom 9. određuje se da pravne i fizičke osobe moraju posjedovati i koristiti mjerila koja su propisana za obavljanje njihove djelatnosti, sukladno Zakonu o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i ovom Zakonu, a da se u promet mogu stavljati samo ona mjerila koja ispunjuju zakonske mjeriteljske i tehničke zahtjeve sadržane u odgovarajućim propisima, koja posjeduju certifikat o usklađenosti ili certifikat o odobrenju tipa i koja su na propisani način označena.

 

Ukoliko tijekom uporabe mjerila Zavod ustvrdi da mjerilo za koje je prethodno izdan certifikat o usklađenosti ili odobrenje tipa nije pogodno za daljnju uporabu, ravnatelj Zavoda će, prema odredbi članka 11. Zakona, o istome upozoriti Institut.

 

Prema odredbi članka 12., mjerila koja se uvoze i za koja je obvezan mjeriteljski nadzor moraju imati potvrdu o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta izdanu od Zavoda, ako je mjerilo prethodno prošlo postupak ocjenjivanja usklađenosti te ako imaju certifikat o usklađenosti ili odobrenje tipa izdano ili priznato od Instituta i za mjerila koja se prvi puta uvoze. Istim je člankom regulirano da Zavod vodi registar izdanih potvrda o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta kao javnu knjigu, te Institutu dostavlja popis izdanih potvrda.

 

Člankom 13. određuje se da mjerila za koja je, prema Zakonu o mjeriteljstvu BiH i ovome Zakonu, obvezan mjeriteljski nadzor podliježu prvom, narednom i izvanrednom verificiranju, koje obavlja Zavod i njegovi centri ili imenovane pravne osobe koje su prethodno prošle postupak akreditiranja ili postupak jednako vrijedan akreditiranju.

 

Tehničke propise o verificiranju mjerila donosio bi federalni ministar na prijedlog ravnatelja Zavoda, uz konzultacije s ravnateljem Instituta, s ciljem usklađenosti s odgovarajućim propisima Europske unije ili dokumentima Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo – OIML.

 

O ispravnosti mjerila koja se nalaze u uporabi dužni su se brinuti vlasnici mjerila ili njihovi korisnici.

 

Čl. 14 -16. bliže se uređuju prvo, naredno i izvanredno verificiranje mjerila.

 

Članak 17. daje temeljne odredbe o vrstama i oblicima žigova koji se uporabljuju pri verificiranju mjerila, a čl. 18-19., glede izravne kontrole predmeta od plemenitih kovina, samo upućuju na primjenu posebnoga zakona u ovoj materiji. Čl. 20-22. obrađuje se nadzor količina i označavanje pretpakiranih proizvoda.

 

 

Odredbama čl. 23-28. obrađuje se mjeriteljski nadzor. Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju Zavod i tržišna inspekcija.

 

Sukladno članku 29., sredstva za financiranje Zavoda osiguravaju se u proračunu Federacije.

 

Čl. 32-34. određene su radnje koje, u smislu ovoga Zakona, imaju obilježja prekršaja, odnosno gospodarskog prijestupa.

 

Prijelaznim odredbama (čl. 35-37.) određuje se primjena dosadašnjih propisa iz područja mjeriteljstva sve do donošenja novih propisa, a federalni ministar ovlašćuje za donošenje istih.

 

 

Financijska sredstva

 

Za provedbu ovoga Zakona (članak 29.) potrebno je osigurati financijska sredstva u proračunu Federacije BiH.