ZAKON

 O MJERITELJSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I - OSNOVNE ODREDBE

 

 

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se: jedinstven sistem zakonskog mjeriteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) pri pregledu, verifikaciji i upotrebi mjerila, nadzoru nad količinama pretpakiranih proizvoda, te kontroli i otiskivanju žiga na predmete od plemenitih metala i nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa koji proizilaze na osnovu ovog Zakona.

 

Član 2.

Odredbe ovog Zakona odnose se na mjerila koja se primjenjuju u oblastima:

a) zaštite zdravlja ljudi i životinja;

b) zaštite okoliša i tehničke sigurnosti;

c) prometa dobara i usluga i zaštite potrošača;

d) postupaka pred upravnim i pravosudnim organima.

 

Član 3.

U zakonskom mjeriteljstvu moraju se upotrebljavati samo propisane jedinice međunarodnog sistema mjernih jedinica SI.

 

Član 4.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

•  “zakonsko mjeriteljstvo” je oblast mjeriteljstva koja se bavi mjernim jedinicama, mjernim metodama i mjerilima sa stanovišta primjene obaveznih tehničkih i zakonskih zahtjeva u cilju ostvarivanja sigurnosti i tačnosti mjerenja;

•  “mjeriteljski nadzor” je skup postupaka koji se provode u cilju održavanja ispravnosti mjerila i/ili referentnih materijala;

•  “etalon” je mjera, mjerilo ili mjerni sistem namijenjen određivanju, pohranjivanju i reprodukciji neke mjerne jedinice radi prenošenja njene vrijednosti na druga mjerila da bi poslužila kao referentna vrijednost, a po mjestu u lancu sljedivosti, tačnosti i nesigurnosti mjerenja etaloni se rangiraju kao: međunarodni, državni, primarni, sekundarni i radni etaloni;

•  “referentni materijal” je materijal ili supstanca čija je jedna ili više vrijednosti osobina dovoljno homogena i dobro definirana da se može koristiti za kalibraciju mjerila, za ocjenu mjerne metode i određivanje vrijednosti materijala;

•  “certifikovani referentni materijal” je referentni materijal za koji postoji certifikat o vrijednostima osobine;

•  “sljedivost” je osobina rezultata mjerenja ili vrijednosti etalona pomoću kojih se oni mogu dovesti u vezu sa navedenim referentnim, obično državnim ili međunarodnim etalonom neprekidnim lancem poređenja;

•  “imenovana mjeriteljska laboratorija” je laboratorija koja je prethodno prošla proceduru akreditiranja u skladu sa ISO 17025 ili proceduru jednako vrijednu proceduri akreditacije i ispunjava zahtjeve iz Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine da može vršiti ispitivanja, kalibracije i verifikacije etalona, mjerila, referentnih materijala i opreme za verifikaciju;

•  “odobrenje tipa” je dokument zasnovan na izvještaju o ocjenjivanju da tip mjerila zadovoljava propisane zakonske zahtjeve ili da je pogodno za upotrebu u propisanom prostoru na način kojim se očekuju pouzdani rezultati mjerenja tokom određenog vremenskog perioda;

•  “ocjenjivanje usklađenosti” je svaka aktivnost koja se neposredno ili posredno odnosi na utvrđivanje da su odgovarajući zahtjevi zadovoljeni;

•  “certifikat o usklađenosti” je dokument kojim se potvrđuje da pojedino mjerilo, partija mjerila ili proizvedena serija mjerila ispunjava sve propisane mjeriteljske zahtjeve za taj tip mjerila, a to se dokazuje pomoću postupaka ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima;

•  “potvrda o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta” je dokument koji izdaje Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine za mjerila koja se uvoze a za koja je obavezan mjeriteljski nadzor da bi se na osnovu takve potvrde mogao dozvoliti uvoz;

•  “kalibracija” je skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili vrijednosti koju predstavlja neki referentni materijal i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonom;

m)   “certifikat o kalibraciji” je dokument u koji se upisuju i potvrđuju rezultati

kalibracije;

n)“ verifikacija mjerila ili referentnih materijala” je niz postupaka kojima se utvrđuje da

li mjerilo ili referentni materijal ispunjava propisane mjeriteljske zahtjeve, uključuje

pregled mjerila i otiskivanje žiga a može biti: prvo, naredno i vanredno;

•  “certifikat o verifikaciji” je dokument kojim se potvrđuje da je izvršena verifikacija uz navođenje rezultata pregleda mjerila i u kome se mogu dati upute i rokovi za narednu verifikaciju;

•  “rok verifikacije” je propisani vremenski razmak između uzastopnih verifikacija u cilju osiguranja propisane nesigurnosti mjerenja mjerila;

•  “kontrola predmeta od plemenitih metala” je skup postupaka koji se provode sa zadatkom utvrđivanja i potvrđivanja žigom zadovoljavanja zakonskih propisa za takve predmete;

•  “otiskivanje žiga” je skup postupaka kojim se na propisani način i na propisano mjesto na mjerilo otiskuje žig ili oznaka koja odgovara žigu;

•  “verifikacioni žig” je oznaka koja se otiskuje na mjerilo da bi se verifikovala ispravnost mjerila i/ili spriječilo odvajanje, pomicanje, izmjena ili zamjena pojedinih sastavnih elemenata mjerila;

•  “pretpakirani proizvodi” su proizvodi u bilo kakvoj ambalaži koji su pakovani i zatvoreni bez prisustva kupca a čiju količinu nije moguće mijenjati bez otvaranja i oštećenja ambalaže.

 

 

II - SISTEM ZAKONSKOG MJERITELJSTVA

 

 

Član 5.

Stručne i organizacione poslove iz oblasti zakonskog mjeriteljstva u Federaciji obavlja Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod) u saradnji i koordinaciji sa Institutom za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut) i Savjetom za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savjet).

 

Član 6.

Iz oblasti mjeriteljstva u Federaciji Zavod donosi: tehničke propise o verifikaciji mjerila; vrši ispitivanje i verifikaciju mjerila; izdaje potvrde o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta za mjerila i certifikate o ispravnosti mjerila; učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i upotrebi etalona i referentnih materijala; vodi odgovarajuće registre na području Federacije; vrši mjeriteljski nadzor nad upotrebom mjerila i označavanjem pakiranih proizvoda; vrši neposrednu kontrolu predmeta od plemenitih metala i otiskivanje žiga na njih; sarađuje sa odgovarajućim institucijama u Bosni i Hercegovini i obavlja druge poslove iz oblasti mjeriteljstva koji nisu u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

Za obavljanje poslova i ovlaštenja verifikacije mjerila, nadzora pretpakiranih proizvoda, neposredne kontrole predmeta od plemenitih metala i nadzora nad provođenjem zakonskih mjeriteljskih propisa u Federaciji, Zavod formira centre za verifikaciju i nadzor mjerila (u daljnjem tekstu: centri) čiji se broj i organizaciona struktura propisuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

 

III - ETALONI, REFERENTNI MATERIJALI I OPREMA ZA VERIFIKACIJU

 

 

Član 7.

Prilikom izvršavanja zadataka, poslova i ovlaštenja verifikacije i nadzora Zavod koristi referentne i radne etalone, uzorke referentnih materijala i opremu za verifikaciju koje upoređuje sa etalonima višeg ranga, koje čuva i održava Institut.

Etalone, referentne materijale i opremu za verifikaciju koje posjeduje Zavod kalibriše i verifikuje Institut u skladu sa međunarodnim mjeriteljskim preporukama i dokumentima.

 

Član 8.

Kalibraciju i verifikaciju etalona i opreme za verifikaciju iz člana 7. ovog Zakona vrši Institut na način i prema metodama koje propisuje direktor Instituta u formi mjeriteljskih uputstava.

Postupak osiguranja sljedivosti prema etalonima i/ili referentnim materijalima višeg mjeriteljskog kvaliteta ostvaruje se na način i prema metodama koje propisuje direktor Instituta u formi mjeriteljskih uputstava.

 

 

 

 

IV - MJERILA

 

Član 9.

Pravna i fizička lica moraju posjedovati i koristiti mjerila koja su propisana za obavljanje njihove djelatnosti u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i ovim Zakonom.

U promet se mogu stavljati samo ona mjerila koja ispunjavaju zakonske, mjeriteljske i tehničke zahtjeve sadržane u odgovarajućim propisima i za koja je zahtjevana usklađenost po propisanim načinima i postupcima ocjenjivanja usklađenosti.

U promet se mogu pustiti samo ona mjerila koja posjeduju certifikat o usklađenosti ili certifikat o odobrenju tipa i koja su na propisan način označena.

Pod označenim mjerilom podrazumijeva se mjerilo koje na sebi može imati sljedeće oznake:

a) oznaku usklađenosti za mjerila za koja nije obavezna verifikacija i za mjerila koja treba nakon ocjenjivanja usaglašenosti verifikovati;

b) oznaku postojanja ili nepostojanja obaveze uvoznika/imaoca mjerila da ispita tip i/ili verfikuje mjerilo nakon izdavanja potvrde o uvozu;

c) propisan žig verifikacije nakon izvršene verifikacije mjerila.

Direktor Instituta za pojedine vrste mjerila propisuje načine ocjenjivanja usklađenosti, vrste i načine označavanja mjerila, te sadržaj i oblik certifikata o usklađenosti sa mjeriteljskim propisima.

 

Član 10.

Kao certifikati o usklađenosti mjerila priznaju se samo certifikati izdati od Instituta i pravnih lica imenovanih od direktora Instituta.

 

Član 11.

Ukoliko tokom upotrebe mjerila Zavod utvrdi da mjerilo za koje je prethodno izdat certifikat o usklađenosti ili odobrenje tipa nije pogodno za daljnju upotrebu, direktor Zavoda će s tim upozoriti Institut.

 

Član 12.

Mjerila koja se uvoze i za koja je obavezan mjeriteljski nadzor moraju imati potvrdu o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta izdatu od Zavoda.

Potvrda se može izdati ako je mjerilo prethodno prošlo proceduru ocjenjivanja usklađenosti te ima certifikat o usklađenosti ili odobrenje tipa izdat ili priznat od Instituta i za mjerila koja se prvi put uvoze.

Potvrdom se definiraju obaveze uvoznika ili imaoca mjerila prije puštanja u promet ili upotrebe navedenog mjerila (certifikovanje, odobrenje tipa, verifikacija ili bez obaveza). Ova potvrda služi za obavljanje carinskih poslova pri uvozu mjerila sa ciljem zaštite industrije, tržišta, zdravlja i sigurnosti industrije i potrošača od uvoza mjerila koja ne zadovoljavaju mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Zahtjev za izdavanje potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta podnosi uvoznik mjerila, odnosno zastupnik strane firme, a uz zahtjev se obavezno prilaže potrebna tehnička dokumentacija.

Zavod vodi registar izdatih potvrda o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta kao javnu knjigu, te Institutu dostavlja popis izdatih potvrda.

 

V - VERIFIKACIJA MJERILA

 

Član 13.

Mjerila za koja je prema Zakonu o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i ovom Zakonu obavezan mjeriteljski nadzor podliježu prvoj, narednoj i vanrednoj verifikaciji.

Verifikaciju mjerila, poštujući važeće tehničke propise, vrši Zavod i njegovi centri ili imenovana pravna lica koja su prethodno prošla proceduru akreditiranja ili proceduru jednako vrijednu akreditiranju.

Tehničke i druge propise o mjeriteljskim uvjetima za mjerila, o načinu pregleda i verifikacije mjerila i o izdavanju potvrda za ispunjenje mjeriteljskih uvjeta za uvoz mjerila donosi federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: federalni ministar).

O ispravnosti mjerila koja se nalaze u upotrebi dužni su se brinuti vlasnici mjerila ili njihovi korisnici.

 

Član 14.

Prvoj verifikaciji podliježu nova mjerila domaće ili strane proizvodnje.

Prva verifikacija vrši se prije nego što se mjerilo stavi u upotrebu ili promet.

Zahtjev za prvu verifikaciju mjerila proizvedenih u Federaciji podnosi proizvođač mjerila, a za prvu verifikaciju uvezenih mjerila zahtjev podnosi uvoznik odnosno zastupnik strane firme koja prodaje mjerila sa konsignacionog skladišta.

Zavod može povjeriti prvu verifikaciju mjerila proizvođaču mjerila, ako je proces masovne proizvodnje ili ispitivanja mjerila automatiziran.

Način i uvjete povjeravanja iz stava 4. ovog člana propisuje federalni ministar, na prijedlog direktora Zavoda.

 

Član 15.

Narednoj verifikaciji podliježu mjerila koja se nalaze u upotrebi ili ona koja se čuvaju radi stavljanja u upotrebu ili promet.

Naredna verifikacija mjerila obavezno se vrši prije nego što istekne rok prethodne verifikacije.

Zahtjev za narednu verifikaciju podnosi vlasnik ili korisnik mjerila.

Naredna verifikacija mjerila vrši se u rokovima koje propiše direktor Instituta.

Mjerilo za koje je istekao rok važnosti verifikacije ne smije se upotrebljavati.

 

Član 16.

Vanrednoj verifikaciji podliježu mjerila na kojima je izvršena popravka ili neka tehnička modifikacija.

Zahtjev za vanrednu verifikaciju mjerila podnosi pravno lice koje je izvršilo popravku ili modifikaciju mjerila.

Ako se kod vanredne verifikacije utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve, ovlašteni djelatnik Zavoda poništit će žig na mjerilu a direktor Zavoda rješenjem o odbijanju verifikacije poništit će prethodno izdati certifikat o ispravnosti mjerila.

 

Član 17.

Vrste i oblike žigova koje upotrebljava Zavod i imenovana pravna lica u Federaciji za verifikaciju mjerila propisuje federalni ministar na prijedlog direktora Zavoda.

Žigovi koji se upotrebljavaju kod verifikacije mjerila prestaju da važe ako je:

•  prestao rok važnosti prethodne verifikacije;

•  žig promijenjen, oštećen ili uklonjen;

•  žig poništen.

Prestankom važenja žiga prestaje da važi i certifikat o verifikaciji mjerila.

 

 

VI - PREDMETI OD PLEMENITIH METALA

 

 

Član 18.

Neposrednu kontrolu predmeta od plemenitih metala vrši Zavod.

Kontrola predmeta od plemenitih metala uključuje kontrolu vrste osnovnog metala (platina, paladijum, zlato i srebro) i njegov maseni udio u leguri (finoća).

 

Član 19.

Kontrola predmeta od plemenitih metala vrši se u skladu sa posebnim zakonom.

 

 

VII - NADZOR, KOLIČINA I OZNAČAVANJE PRETPAKIRANIH PROIZVODA

 

 

Član 20.

Pretpakirani proizvodi (domaći i uvozni), u smislu ovog Zakona, su proizvodi u bilo kakvoj ambalaži, koji su pakirani i zatvoreni bez prisustva kupca a čiju količinu nije moguće mijenjati bez otvaranja i oštećenja ambalaže.

Pretpakirani proizvodi (domaći i uvozni), u smislu ovog Zakona, mogu se stavljati u promet samo ako na sebi imaju oznaku količine, odnosno ako je stvarna količina u dopuštenim granicama odstupanja od naznačene količine.

U prometu pretpakiranih proizvoda njihove količine moraju biti pod mjeriteljskim nadzorom.

 

Član 21.

Nadzor nad količinama pretpakiranih proizvoda koji se nalaze u prometu ili tek treba da se stave u promet vrše ovlašteni djelatnici Zavoda, tržišna inspekcija odnosno pravno lice koje je imenovano od Instituta.

Pravna lica koja se bave pretpakiranjem proizvoda o svojoj djelatnosti moraju obavijestiti Zavod.

 

Član 22.

Direktor Instituta propisuje način nadzora nad pretpakiranim proizvodima, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarne od označene količine.

Ako se pri nadzoru utvrdi da pretpakirani proizvod odstupa od propisanih zahtjeva, da nema odgovarajuće oznake količine ili da stvarna količina nije u granicama dozvoljenog odstupanja od naznačene količine, Zavod odnosno tržišna inspekcija će rješenjem zabraniti njihovu prodaju.

Na rješenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

VIII - MJERITELJSKI NADZOR

 

 

Član 23.

Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu vrše Zavod i tržišna inspekcija u okviru svojih ovlaštenja.

 

Član 24.

 

Nadzor nad imenovanim mjeriteljskim laboratorijama i pravnim licima imenovanim za nadzor vrši Institut, a direktor Instituta propisuje način mjeriteljskog nadzora nad mjeriteljskim laboratorijama i pravnim licima imenovanim za nadzor.

Direktor Instituta propisuje mjerila, etalone i referentne materijale nad kojima se vrši mjeriteljski nadzor, kao i način i sadržaj mjeriteljskog nadzora.

 

Član 25.

 

Ako pri vršenju nadzora ovlašteni djelatnik Zavoda utvrdi da mjerilo nema ispravan žig odnosno certifikat o verifikaciji, direktor Zavoda donijet će rješenje o zabrani upotrebe mjerila.

Ako pri vršenju nadzora ovlašteni djelatnik Zavoda utvrdi da mjerilo nije ispravno iako ima ispravan verifikacioni žig odnosno važeći certifikat o verifikaciji, direktor Zavoda donijet će rješenje o zabrani upotrebe mjerila.

Na rješenje iz st. 1. i 2. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Ako se mjera propisana rješenjem iz st. 1. i 2. ovog člana ne provodi na način i u roku propisanim rješenjem, djelatnik Zavoda može osigurati njeno provođenje privremenim oduzimanjem mjerila, a o oduzetom mjerilu dužan je izdati potvrdu.

 

Član 26.

Provedbu ovog Zakona pri nadzoru: ima li mjerilo ispravan žig odnosno važeći certifikat o verifikaciji, jesu li valjani žigovi na predmetima od plemenitih metala u prometu ili koji će se tek staviti u promet, jesu li ispravni pretpakirani proizvodi i deklarirane količine vrši tržišna inspekcija.

Organi tržišne inspekcije rješenjem će zabraniti upotrebu i promet neverifikovanih i neispravnih mjerila, bez otisnutog žiga ili sa neodgovarajuće otisnutim žigom predmeta od plemenitih metala i neispravnih ili neispravno deklarisanih pretpakiranih proizvoda.

Organi tržišne inspekcije primjerak rješenja iz stava 2. ovog člana dužni su dostaviti Zavodu.

 

Član 27.

Djelatnici Zavoda ovlašteni za nadzor imaju službenu legitimaciju koju izdaje i ovjerava direktor Zavoda.

Sadržaj i oblik službenih legitimacija i način izdavanja i vođenja evidencija o službenim legitimacijama propisuje federalni ministar.

 

Član 28.

Ovlašteni djelatnici Zavoda imaju pravo izvršiti kontrolni pregled mjerila koja su u upotrebi, bez obzira na to što nije istekao rok važenja verifikovanog žiga.

Pri vršenju mjeriteljskog nadzora ovlašteni djelatnici Zavoda imaju pravo slobodnog pristupa u poslovne ili proizvodne prostore te vozila u kojima se nalaze mjerila, predmeti od plemenitih metala i pretpakovani proizvodi ili za koja pretpostavljaju da se tu nalaze.

 

 

IX - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE ZAVODA

 

Član 29.

Sredstva za finansiranje Zavoda osiguravaju se u budžetu Federacije.

 

Član 30.

Visinu i način plaćanja naknade za pregled mjerila i u vezi sa pregledom mjerila propisuje federalni ministar.

 

Član 31.

Troškove iz člana 30. ovog Zakona koji nastaju u vezi sa verifikacijom mjerila snose proizvođači, uvoznici, serviseri odnosno vlasnici ili korisnici mjerila.

Troškove nadzora koji su okončani nepovoljno po stranku iz stava 1. ovog člana snosi stranka.

 

 

X - KAZNENE ODREDBE

 

Član 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za privredni prijestup pravno lice ako:

•  upotrebljava mjerilo koje rezultate mjerenja ne izražava u mjernim jedinicama

propisanim zakonom (član 3.);

•  upotrebljava mjerilo za koje nije izdat certifikat o ocjenjivanju usklađenosti ili je

ukinut certifikat o usklađenosti mjerila (član 9. stav 3.);

•  stavi u promet ili upotrebljava mjerilo iz uvoza za koje nije pribavljena potvrda

Zavoda da ispunjava mjeriteljske i druge uvjete (član 12. stav 1.);

•  stavi u promet ili upotrebljava mjerilo koje nije na propisan način verifikovano (član 13. stav 2.).

Za privredni prijestup iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 120,00 KM do 1.200,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

 

Član 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

•  ne vrši prvu, narednu ili vanrednu verifikaciju mjerila (član 13. stav 1.);

•  upotrebljava mjerilo kojem je istekao propisani rok periodične verifikacije (član 15. stav 5.);

•  stavi u promet pretpakirani proizvod bez oznake količine ili ako stvarna količina nije u okviru dozvoljenih odstupanja od naznačene količine (član 20. stav 2.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 500,00 KM kaznit će se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu.

 

Član 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 600,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

•  uopće ne posjeduje mjerilo propisano za obavljanje djelatnosti (član 9. stav 1.);

•  upotrebljava neispravno mjerilo ili ga upotrebljava na način kojim se ne osigurava potrebna tačnost mjerenja (član 25. stav 2.);

•  ne obavijesti Zavod o djelatnosti pretpakiranja (član 21. stav 2.);

•  ne omogući nesmetan nadzor ili ne da podatke potrebne za vršenje nadzora (član 28. stav 2.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 100,00 KM kaznit će se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu.

Za ponovljene prekršaje iz čl. 32. i 33. ovog Zakona može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja mjerila čijom je upotrebom počinjen prekršaj, a pored toga, može se izreći i zaštitna mjera trajne ili privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci.

 

XI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 35.

Propisi koji su predviđeni za provođenje ovog Zakona donijet će se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Član 36.

Do donošenja propisa iz člana 35. ovog Zakona primjenjivat će se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Sva odobrenja, certifikati, ovlaštenja i rješenja donijeta prije stupanja na snagu ovog Zakona ostaju na snazi šest mjeseci od dana donošenja propisa iz stava 1. ovog člana.

Žigovi na mjerilima koja su verifikovana prije stupanja na snagu ovog Zakona ostaju na snazi do isteka roka važenja.

 

Član 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Muhamed Ibrahimović

 

 

 

 

Obrazloženje

Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Ustavni osnov

 

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama tačke c) Amandmana VIII na Ustav Federacije BiH, prema kojoj je u isključivoj nadležnosti Federacije utvrđivanje ekonomske politike i članu IV. A. 20. (1) d) Ustava Federacije BiH, prema kojem je Parlament Federacije BiH odgovoran za donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti.

 

 

Razlozi za donošenje

Donošenje zakona kojim se uređuje jedinstven sistem zakonskog mjeriteljstva u Federaciji BiH pri pregledu, verifikaciji i upotrebi mjerila, nadzoru nad količinama pretpakiranih proizvoda, te kontroli i žigosanju predmeta od plemenitih metala, proističe iz Zakona o mjeriteljstvu BiH i Zakona o osnivanju Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH (oba zakona objavljena u »Službenom glasniku BiH«, br. 29/00 i »Službenom glasniku BiH«, br. 19/01). Ova dva zakona nizom svojih odredbi obavezuju entitete u Bosni i Hercegovini na osnivanje institucija za mjeriteljstvo i uređuju osnove njihove nadležnosti.

 

 

Obrazloženje pojedinih odredaba

 

Čl. od 1. do 3. Zakona određuje se sadržaj Zakona i primjena propisa o: mjerilima u oblastima zaštite zdravlja ljudi i životinja, okoliša i tehničke sigurnosti, prometa dobara i usluga i zaštite potrošača i postupaka pred upravnim i pravosudnim organima, te primjena jedinica međunarodnog sistema mjernih jedinica.

 

Članom 4. daje se značenje izraza upotrijebljenih u Zakonu.

 

Čl. 5. i 6. uređuje se sistem zakonskog mjeriteljstva. Stručne i organizacione poslove iz područja zakonskog mjeriteljstva u Federaciji i nadzor nad provođenjem zakonskog mjeriteljstva u Federaciji BiH vrši Zavod za mjeriteljstvo Federacije BiH. Centre za verifikaciju i nadzor nad mjerilima osniva i uvjete za rad centara osigurava Zavod u koordinaciji sa Institutom za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH. Zavod predlaže i donosi propise, uputstva, naredbe i odluke za njihov rad, priprema progama razvoja, godišnjih planova i izvještaja o radu Zavoda i dr.

U području verifikacije mjerila Zavod vrši: prve i naredne verifikacije mjerila, izdaje potvrde o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta za mjerila koja se uvoze, donosi tehničke propise o verifikaciji mjerila, uz konsultacije sa direktorom Instituta i vrši ispitivanje i verifikaciju mjerila u imenovanim centrima i mjeriteljskim laboratorijama, vrši propisno označavanje i žigosanje verifikovanih mjerila, izdaje odgovarajuće certifikate i izvještaje o rezultatima ispitivanja, vrši mjeriteljski nadzor u upotrebi takvih mjerila koja podliježu zakonskom mjeriteljstvu, izdaje certifikate o ispravnosti mjerila i donosi rješenja o zabrani upotrebe mjerila.

 

Članom 6. određuje se da za obavljanje poslova i ovlaštenja verifikacije mjerila, nadzora nad pretpakiranim proizvodima, neposredne kontrole predmeta od plemenitih metala i nadzora nad provođenjem zakonskih mjeriteljskih propisa u Federaciji Zavod formira centre.

Čl. 7. i 8. definirani su etaloni, referentni materijali i oprema za verifikaciju koji se koriste za nadzor nad provođenjem ovog Zakona.

Članom 9. određuje se da pravna i fizička lica moraju posjedovati i koristiti mjerila koja su propisana za obavljanje njihove djelatnosti u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH i ovim Zakonom a da se u promet mogu stavljati samo ona mjerila koja ispunjavaju zakonske mjeriteljske i tehničke zahtjeve sadržane u odgovarajućim propisima, koja posjeduju certifikat o usklađenosti ili certifikat o odobrenju tipa i koja su na propisan način označena.

 

Ukoliko tokom upotrebe mjerila Zavod utvrdi da mjerilo za koje je prethodno izdat certifikat o usklađenosti ili odobrenje tipa nije pogodno za daljnju upotrebu, direktor Zavoda će, prema odredbi člana 11. Zakona, upozoriti Institut.

 

Prema odredbi člana 12. mjerila koja se uvoze i za koja je obavezan mjeriteljski nadzor moraju imati potvrdu o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta izdatu od Zavoda, ako je mjerilo prethodno prošlo proceduru ocjenjivanja usklađenosti, te ako imaju certifikat o usklađenosti ili odobrenje tipa izdat ili priznat od Instituta i za mjerila koja se prvi put uvoze. Istim članom regulirano je da Zavod vodi registar izdatih potvrda o ispunjenju mjeriteljskih i drugih uvjeta kao javnu knjigu, te Institutu dostavlja popis izdatih potvrda.

 

Članom 13. određuje se da mjerila za koja je prema Zakonu o mjeriteljstvu BiH i ovom Zakonu obavezan mjeriteljski nadzor podliježu prvoj, narednoj i vanrednoj verifikaciji, koje vrši Zavod i njegovi centri ili imenovana pravna lica koja su prethodno prošla proceduru akreditiranja ili proceduru jednako vrijednu akreditiranju.

 

Tehničke propise o verifikaciji mjerila donosio bi federalni ministar na prijedlog direktora Zavoda, uz konsultacije sa direktorom Instituta u cilju usklađenosti sa odgovarajućim propisima Evropske unije ili dokumentima Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (OIML).

 

O ispravnosti mjerila koja se nalaze u upotrebi dužni su se brinuti vlasnici mjerila ili njihovi korisnici.

 

Čl. od 14. do 16. bliže se uređuju prva, naredna i vanredna verifikacija mjerila.

 

Član 17. daje osnovne odredbe o vrstama i oblicima žigova koji se upotrebljavaju kod verifikacije mjerila a čl. 18. i 19. u pogledu neposredne kontrole predmeta od plemenitih metala samo upućuju na primjenu posebnog zakona u ovoj materiji. Članovima od 20. do 22. obrađuje se nadzor nad količinom i označavanje pretpakiranih proizvoda.

 

Odredbama čl. od 23. do 28. obrađuje se mjeriteljski nadzor. Nadzor nad provedbom ovog Zakona vrši Zavod i tržišna inspekcija.

 

Shodno članu 29. sredstva za finansiranje Zavoda osiguravaju se u budžetu Federacije.

 

Čl. od 32. do 34. određene su radnje koje, u smislu ovog Zakona, imaju obilježja prekršaja odnosno privrednog prijestupa.

 

Prijelaznim odredbama čl. od 35. do 37. određuje se primjena dosadašnjih propisa iz oblasti mjeriteljstva sve do donošenja novih propisa a federalni ministar je ovlašten za njihovo donošenje.

 

Finansijska sredstva

 

Za provođenje ovog Zakona (član 29.) potrebno je osigurati finansijska sredstva u budžetu Federacije BiH.