Z A K O N

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

   Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/03, 37/03 i 56/03) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

 

Članak 1.

 

   U članku 21. (Osnovni pojmovi), točka g) mijenja se i glasi:

   “g) “ovlaštena službena osoba” je ona osoba koja ima odgovarajuće ovlasti unutar policijskih organa Bosne i Hercegovine, uključujući Državnu agenciju za istrage i zaštitu i Državnu graničnu službu, policijskih organa nadležnih ministarstava unutrnjih poslova u Federaciji, sudske i financijske policije, kao i carinskih organa, poreznih organa i organa vojne policije Bosne i Hercegovine ili u Federaciji Bosne i Hercegovine”.

  

   Iza točke s), dodaje se nova točka t) koja glasi:

   “t) “ bračni ili izvanbračni drug” su one osobe koje takav status imaju prema obiteljskom pravu”.

 

Članak 2.

 

   U članku 97. (Osobe koje mogu odbiti svjedočenje), stavku 1., točka b) mijenja se i glasi:

   “b) roditelj ili dijete, posvojitelj ili posvojenik osumnjičenika odnosno optuženika”.

 

   Točka c) se briše.

 

Članak 3.

 

   U članku 308. (Subjekti žalbe), stavku 2., riječi: “krvni rođak u ravnoj liniji”, posvojitelj, posvojenik, brat, sestra i hranitelj” se zamjenjuju riječima: “roditelj ili dijete i posvojitelj odnosno posvojenik”.

 

Članak 4.

 

   Ovaj zakon stupa na snagu odmah i objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH” bez odgode.

 

 

  

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović