Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/03, 37/03 i 56/03) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

 

Član 1.

U članu 21. (Osnovni pojmovi), tačka g) mijenja se i glasi:

“g) “ovlaštena službena osoba” je ona osoba koja ima odgovarajuća ovlaštenja unutar policijskih organa Bosne i Hercegovine, uključujući Državnu agenciju za istrage i zaštitu i Državnu graničnu službu, policijskih organa nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji, sudske i finansijske policije, kao i carinskih organa, poreskih organa i organa vojne policije Bosne i Hercegovine ili u Federaciji Bosne i Hercegovine”.

Iza tačke s), dodaje se nova tačka t) koja glasi:

“t) “bračni ili vanbračni drug” su one osobe koje takav status imaju prema porodičnom pravu”.

 

Član 2.

U članu 97. (Osobe koje mogu odbiti svjedočenje), stavu 1., tačka b) mijenja se i glasi:

“b) roditelj ili dijete, usvojitelj ili usvojenik osumnjičenika odnosno optuženika”. Tačka c) se briše.

 

Član 3.

U članu 308. (Subjekti žalbe), stavu 2., riječi: “srodnik po krvi u pravoj liniji”, usvojitelj, usvojenik, brat, sestra i hranitelj” se zamjenjuju riječima: “roditelj ili dijete i usvojitelj odnosno usvojenik”.

 

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH” bez odlaganja.

 

Predsjedavajući                                                Predsjedavajući

Doma naroda                                                   Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH                               Parlamenta Federacje BiH

Slavko Matić, s.r.                                            Muhamed Ibrahimović, s.r.