Temeljem Članka IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O VRAĆANJU, DODJELI I PRODAJI STANOVA

 

 

Proglašava se Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 22. ožujka 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 30. ožujka 2005. godine.

 

 

Broj 01-02-154/05

4. svibnja 2005. godine Predsjednik

Sarajevo Niko Lozančić s.r.

 

 

ZAKON

O VRAĆANJU, DODJELI I PRODAJI STANOVA

 

 

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti i način vraćanja davatelju na korištenje, dodjela i prodaja stanova iz članaka 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ('Službene novine Federacije BiH', br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01 i 15/02).

 

Članak 2.

Stanovi navedeni u članaku 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima vraćaju se davatelju stana na korištenje pod uvjetom da su na području općine na čijoj teritoriji se nalaze takvi stanovi izvršena rješenja po svim zahtjevima za vraćanje u posjed stana.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članaka, ukoliko stan koristi osoba koje po zakonu ima pravo na alternatini smještaj, stan se vraća davatelju stana na korištenje po prestanku prava na alternativni smještaj, a najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Članak 3.

Ukoliko na teritoriju odnosne općine nisu izvršena rješenja po svim zahtjevima za vraćanje u posjed nekretnine, stanovima iz članaka 2. ovog Zakona raspolaže i dalje tijelo nadležano za stambene poslove na način propisan odredbom članaka 18d. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

 

Članak 4.

Iznimno, ukoliko je davatelj stana na korištenje poduzeće koje je privatizirano ili je poduzeće prestalo sa radom i brisano iz registra preduzeća i ukoliko su na teritoriji odnosne općine izvršena rješenja po svim zahtjevima za vraćanje u posjed stana, odnosno po svim zahtjevima za vraćanje u posjed nekretnine u vlasništvu, stanovima navedenim u odredbi članaka 2. ovog Zakona raspolaže općina na čijoj se teritoriji nalaze takvi stanovi.

 

Članak 5.

Zahtjev za vraćanje stana na raspolaganje podnosi davatelj stana na korištenje tijelu mjerodavnom za stambene poslove u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Davatelj stana na korištenje može podnijeti jedan zahtjev za vraćanje svih stanova koji se nalaze na području jedne općine.

Mjerodavno tijelo iz stavka 1. ovog članaka donosi odluku o vraćanju stana na raspolaganje davatelju stana na korištenje u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Stanovi se davatelju stana na korištenje vraćaju slobodni od osoba i stvari.

 

Članak 6.

Tijelo mjerodavno za stambene poslove po službenoj dužnosti vodi postupak ukoliko je davatelj stana na korištenje poduzeće koje je privatizirano.

Ukoliko u postupku iz stavka 1. ovog članaka tijelo ustvrdi da su ispunjeni uvjeti iz odredbe članaka 4. ovog Zakona, rješenjem stavlja na raspolaganje općini na čijoj se teritoriji stan nalazi.

 

Članak 7.

Davatelj stana na korištenje stanovima vraćenim rješenjem nadležnog tijeloa raspolaže na način da stanove dodjeli po sljedećem prvenstvu:

Dodjela stanova vrši se na osnovu rang-liste utvrđene na prijedlog sindikata davatelja, a sukladno vrijedećem pravilniku odnosno općm aktu.

Iznimno, ukoliko među vraćenim stanovima ima nacioliziranih stanova, davatelj stana na korištenje neće vršiti dodjeljivanje takvih stanova do donošenja posebnog zakona o restituciji.

 

Članak 8.

Općina raspolaže stanovima iz članaka 6. stavak 2. ovog Zakona tako što dodjeljuje stanove osobama čije je pravo utvrđeno posebnim zakonom o restituciji, nositeljima stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu, radnicima davatelja stana na korištenje – poduzeća koje je privatizirano na način propisan u odredbi članaka 7. ovog Zakona i socijalno ugroženim osobama.

Kantonalnim propisom utvrđuje se redosljed prioriteta za dodjelu stana kategorijama osoba iz stavka 1. ovog članaka.

Nositelj stanarskog prava na stan u privatnom vlasništvu ima pravo na dodjelu stana ukoliko:

Radnicima davatelja stana na korištenje, u smislu odredaba ovog Zakona, smatraju se radnici uposleni u poduzeću do privatizacije poduzeća.

 

 

Članak 9.

Osoba kojoj je dodjeljen stan sukladno sa čl. 7. i 8. ovog Zakona ( u daljem tekstu: kupac) ima pravo na kupnju stana.

Iznimno, osoba kojoj je prvenstveno dodjeljen stan kao nosiocu stanarskog prava na stan u privatnom vlasništvu, ima pravo na kupnju stana sukladno sa odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (' Službene novine Federacije BiH', br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02 i 54/04).

 

Članak 10.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se davatelju stana na korištenje, odnosno općini ukoliko je davatelj stana na korištenje poduzeće koje je privatizirano ( u daljnjem tekstu: prodavac) u roku od tri mjeseca od dana dodjele stana.

Osoba kojoj je dodjeljen stan a koja u ostavljenom roku ne podnese zahtjev za kupnju stana, sa davaocem stana zaključuje ugovor o zakupu sukladno kantonalnom propisu.

 

Članak 11.

Cijenu stana čini građevinska vrijednost stana korigirana koeficijentom položajne pogodnosti.

Građevna vrijednost stana je 600 KM po m2.

Kod utvrđivanja cijene stana primjenjuje se koeficijent položajne pogodnosti stana u rasponu od 0,60 do 1,00 utvrđen propisom vlade kantona.

 

Članak 12.

Plaćanje cijene stana vrši se novcem.

Plaćanje cijene stana može se ugovoriti odjednom ili otplatom u 10 jednakih godišnjih obroka sa 1% godišnje kamate.

Iznimno, ukoliko je stan dodjeljen osobi koja je i prije travnja 1992. godine bila radnik poduzeća, plaćanje cijene stana može se izvršiti certifikatima iz osnova potraživanja građana utvrđenih posebnim propisom.

Članak 13.

Sredstva ostvarena prodajom stanova raspoređuju se:

 

Članak 14.

Sredstva iz članaka 13. alineja 2. ovog Zakona uplaćuju se u kantonalni fond za izgradnju stanova.

 

Članak 15.

Na ostala pojedinačna i međusobna prava prodavca i kupca koja nisu regulirana ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, ukoliko nije drukčije propisano ovim Zakonom.

 

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 'Službenim novinama Federacije BiH'.

 

 

 

  

PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović