ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

U Zakonu o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 40/02) u članku 31. stavak 5. mijenja se i glasi:
«Nagrada odvjetnicima za pruženu pravnu pomoć stranci na Sudu ili pred drugim tijelima u tijeku jedne rasprave ili jedne poduzete pravne radnje (pismena) u: parničnom i izvanparničnom postupku, kaznenom postupku, postupku stečaja i likvidacije, zemljišno-knjižnom postupku, upravnom postupku, upravnom sporu, ovršnom postupku, postupku za upis u registar društva, postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, odnosno svim drugim radnjama koje poduzima odvjetnik pružajući pravnu pomoć stranci, ne može prelaziti jednomjesečni prosječni osobni dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine».
Iza stavka 5. istog članka dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:
«Sudovi i druga državna tijela u odluci o troškovima postupka odvjetnika za pružanje pravne pomoći stranci određivat će nagradu odvjetniku prema odredbama stavka 5. ovoga članka ukoliko je nagrada odvjetniku prema odvjetničkoj tarifi viša od iznosa iz stavka 5., osim ukoliko je odvjetnik sa svojim klijentom ugovorio visinu nagrade u pisanom obliku sukladno vrijedećim propisima, što ne može opteretiti suprotnu stranu.
Skupština Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine uskladit će odvjetničku tarifu s odredbama iz stavka 5. ovoga članka».

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se u svim predmetima u kojima nije donijeta pravomoćna odluka.

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović