ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ADVOKATURI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

U Zakonu o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 40/02) u članu 31. stav 5. mijenja se i glasi:
«Nagrada advokatima za pruženu pravnu pomoć stranci na sudu ili pred drugim organima u toku jedne rasprave ili jedne poduzete pravne radnje (pismena) u parničnom i vanparničnom postupku, krivičnom postupku, postupku stečaja i likvidacije, zemljišno-knjižnom postupku, upravnom postupku, upravnom sporu, izvršnom postupku, postupku za upis u registar društva, postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, odnosno svim drugim radnjama koje poduzima advokat pružajući pravnu pomoć stranci, ne može prelaziti jednomjesečni prosječni lični dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine».
Iza stava 5. istog člana dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:
«Sudovi i drugi državni organi u odluci o troškovima postupka advokata za pružanje pravne pomoći stranci određivat će nagradu advokatu prema odredbama stava 5. ovog člana, ukoliko je nagrada advokata po advokatskoj tarifi viša od iznosa iz stava 5., osim ukoliko je advokat sa svojim klijentom ugovorio visinu nagrade u pisanom obliku u skladu sa važećim propisima, što ne može opteretiti suprotnu stranu.
Skupština Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine uskladit će advokatsku tarifu sa odredbama iz stava 5. ovog člana».

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se u svim predmetima gdje nije donesena pravomoćna odluka.

PREDSJEDAVAJUĆI         
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović