Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

 

 

Član 1.

U Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 36/99) u poglavlju II SOCIJALNA ZAŠTITA dodaje se novo potpoglavlje 2.a pod nazivom – «OSNOVNA PRAVA LICA SA INVALIDITETOM « i potpoglavlje 2.b pod nazivom – « POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE OSNOVNIH PRAVA LICA SA INVALIDITETOM « sa razradom tih prava u članovima koji glase:

«2a. OSNOVNA PRAVA LICA SA INVALIDITETOM

Član 18.a

 

Lica sa invaliditetom i lica ometena u fizi č kom i psihi č kom razvoju , u smislu č lana 12. stav 1. ta č ka 5. te č lana 14. ovog Zakona , prema ovom Zakonu imaju sljedeća prava :

•  ličnu invalidninu,

•  dodatak za njegu i pomoć od drugog lica,

•  ortopedski dodatak,

•  pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala,

•  osposobljavanje za rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija),

•  prioritetno zapošljavanje.

 

 

Prava iz stava 1. tačke 1), 2) i 3) ovog člana ostvaruju se pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim ovim Zakonom.

Prava iz stava 1. tačke 4), 5), 6) ovog člana ostvaruju se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju.

Kanton može utvrditi i druga prava i proširiti obim prava utvrđenih ovim Zakonom na osnovu svojih materijalnih mogućnosti i drugih potreba lica sa invaliditetom.

 

Član 18.b

 

  Radi ostvarivanja prava utvrđenih ovim Zakonom lica sa invaliditetom razvrstavaju se prema utvrđenom procentu oštećenja organizma u pet grupa i to:

 

 I. grupa - lica sa invaliditetom sa 100% oštećenja organizma,

II. grupa - lica sa invaliditetom sa 90% oštećenja organizma,

III. grupa - lica sa invaliditetom sa 80% oštećenja organizma,

IV. grupa - lica sa invaliditetom sa 70% oštećenja organizma,

V. grupa - lica sa invaliditetom sa 60% oštećenja organizma.

 

 

1) LIČNA INVALIDNINA

 

Član 18.c

 

Lična invalidnina određuje se srazmjerno stepenu oštećenja, na osnovu nalaza i mišljenja ljekarske komisije u skladu sa međunarodnom klasifikacijom oštećenja, invaliditeta i hendikepa Svjetske zdravstvene organizacije. Mjesečni iznos lične invalidnine određuje se u procentu od osnovice definirane u članu 18.f i to:

 

Grupa

Procenat

I

70%

II

50%

III

39%

IV

28%

V

20%

          

 

 

2) DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ OD DRUGOG LICA

 

Član 18.d

  

Radi ostvarivanja ovog prava lica sa invaliditetom razvrstavaju se u dvije grupe i to:

1. u prvu grupu – lica sa invaliditetom koja su, prema nalazu i mišljenju ljekarske komisije u skladu sa međunarodnom klasifikacijom oštećenja, invaliditeta i hendikepa Svjetske zdravstvene organizacije, upućena na stalnu njegu od drugog lica i nesposobna su obavljati osnovne životne potrebe bez pomoći drugog lica.

  2. u drugu grupu – lica sa invaliditetom koja su, prema nalazu i mišljenju ljekarske komisije u skladu sa međunarodnom klasifikacijom oštećenja, invaliditeta i hendikepa nesposobna obavljati neke bitne životne potrebe bez pomoći drugog lica.

  Dodatak za njegu i pomoć od drugog lica određuje se u mjesečnom iznosu u procentu od osnovice iz člana 18.f ovog Zakona i to:

•  za prvu grupu 70% od osnovice,

•  za drugu grupu 50% od osnovice.

 

 

3) ORTOPEDSKI DODATAK

 

Član 18.e

 

Pravo na ortopedski dodatak imaju lica kojima je, prema nalazu i mišljenju ljekarske komisije u skladu sa međunarodnom klasifikacijom oštećenja, invaliditeta i hendikepa Svjetske zdravstvene organizacije, utvrđena potreba za ovakvim posebnim vidom materijalne zaštite.

Ortopedski dodatak određuje se u mjesečnom iznosu u visini od 15% od osnovice utvrđene u članu 18.f.

 

Član 18.f

 

Osnovica za određivanje mjesečnih novčanih primanja, prema ovom Zakonu, jeste 213 KM. Osnovica i mjesečni iznosi novčanih primanja, prema ovom Zakonu, usklađuju se početkom svake budžetske godine naredbom federalnog ministra rada i socijalne politike, u skladu sa kretanjem bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH.

 

 

 

2b. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE OSNOVNIH

PRAVA LICA SA INVALIDITETOM

 

Član 18. g

 

O pravima iz člana 18.a stav 1. tačke 1), 2) i 3) ovog Zakona rješava u prvom stepenu centar za socijalni rad ili općinska služba za upravu kojoj su povjereni poslovi socijalne zaštite (u daljnjem tekstu: nadležna općinska služba), prema mjestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahtjeva, a o žalbama protiv rješenja donesenih u prvom stepenu rješava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

 

Član 18.h

 

Oštećenje organizma lica sa invaliditetom, pravo na pomoć i njegu od drugog lica i ortopedski dodatak utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja nadležne ljekarske komisije određene propisom federalnog ministra rada i socijalne politike.

 

Član 18.i

 

Rješenje donijeto u prvom stepenu kojim je priznato pravo na osnovu ovog Zakona podliježe reviziji.

Reviziju po službenoj dužnosti vrši Federalno ministarstvo.

Ako je protiv rješenja prvostepenog organa izjavljena žalba o reviziji i žalbi rješava se istim rješenjem.

Ako protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije izjavljena žalba, prvostepeni organ koji je donio to rješenje dostavit će ga, zajedno sa spisima predmeta, organu nadležnom za reviziju u roku od osam dana od dana isteka roka za žalbu.

Revizija ne odlaže izvršenje rješenja.

 

Član 18.j

 

U postupku revizije nadležni drugostepeni organ može dati saglasnost na prvostepeno rješenje ili ga izmijeniti, poništiti ili ukinuti.

 

Član18.k

 

Drugostepeni organ će u postupku revizije poništiti ili ukinuti prvostepeno rješenje i predmet vratiti na ponovni postupak ili sam rješiti stvar ako utvrdi da su u prvostepenom postupku nepotpuno ili pogrešno utvrđene činjenice ili da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka, koji bi bili od uticaja na rješenje stvari, ili ako utvrdi da su pogrešno ocijenjeni dokazi, ili da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak o činjeničnom stanju, ili da je pogrešno primijenjen propis na osnovu kojeg je stvar rješena.

Prvostepeni organ čije je rješenje u postupku revizije poništeno ili ukinuto i predmet vraćen na ponovni postupak donosi novo rješenje.

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba i voditi se revizioni postupak.

 

Član 18.l

 

U postupku revizije drugostepeni organ može pribaviti nalaz i mišljenje drugostepene ljekarske komisije o oštećenju organizma, o pravu na dodatak za njegu i pomoć drugog lica i ortopedski dodatak.

 

Član 18.lj

 

Kada u postupku revizije bude izmijenjeno prvostepeno rješenje, to rješenje ima pravnu snagu od prvog dana narednog mjeseca od dana donošenja.

 

Član 18.m

 

Isplate, prema ovom Zakonu, za lica sa invaliditetom vrši Federalno ministarstvo po službenoj dužnosti.

 

 

Član 18.n

 

Sredstva za ostvarivanje osnovnih prava lica sa invaliditetom iz člana 18.a stav 1 tačke 1), 2) i 3) ovog Zakona osiguravaju se u budžetu Federacije.

Isplate mjesečnih novčanih primanja za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana izvršit će se na osnovu planiranih sredstava za tekuću budžetsku godinu.

Ukoliko planirana sredstva za tekuću godinu budu nedovoljna za isplatu novčanih primanja iz stava 2. ovog člana, raspoloživa sredstva dijele se iznosom potrebenim za isplatu prema zakonu i određuje koeficijent za mjesečna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa budžeta ili usvajanja novog budžeta.

Isplate mjesečnih novčanih primanja izvršene na način utvrđen ovim članom smatraju se konačnim.

 

 

Član 18.nj

 

Troškovi postupka za ostvarivanje prava, prema ovom Zakonu, padaju na teret organa koji postupak vodi.

 

 

Član 18. o

 

Za korisnike prava koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava, prema odredbama ovog Zakona, prava će se priznati od 01.01.2005. godine.

Za korisnike koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava, prema odredbama ovog Zakona, nadležna općinska služba će po službenoj dužnosti donijeti rješenje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

 

Član 18.p

 

Federalni ministar rada i socijalne politike donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona propise o nadležnim ljekarskim komisijama, načinu isplate novčanih primanja, načinu vođenja evidencije o korisnicima prava i izvršenim isplatama i dostavljanju izvještaja o utrošenim sredstvima prema ovom Zakonu.»

 

Član 2.

 

Naziv Glave V. INVALIDSKA UDRUŽENJA mijenja se i glasi –

UDRUŽENJA LICA SA INVALIDITETOM.

 

Tekst u čl. 51. i 53. usklađuje se prema novom nazivu Glave V. i terminologiji

iz člana 3.ovog Zakona.

 

Član 52. mijenja se i glasi:

«Nadležni organi Federacije, kantona i općina pri utvrđivanju politike za ostvarivanje programa socijalne zaštite sarađuju sa legitimnim predstavnicima Udruženja građana – lica sa invaliditetom ili njihovih staratelja, kao i s drugim organizacijama koje se bave socijalnom zaštitom, na inicijativu tih organizacija, u skladu sa Rezolucijom 48. UN kojom su usvojena Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za lica sa invaliditetom.»

 

Član 3.

 

 

U cijelom tekstu ovog poglavlja Zakona riječ «invalid» zamjenjuje se izrazom «lice sa invaliditetom».

 

 

Član 4.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” a primjenjivat će se od 01.01.2005. godine.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI     

DOMA NARODA         

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH     

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić  

Muhamed Ibrahimović