Z A K O N
O MATIČNOJ EVIDENCIJI O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA
PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom ustanovljava se matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljnjem tekstu: matična evidencija), koja sadrži podatke od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, neophodne za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i uređuje koji se podaci unose u matičnu evidenciju, način ustrojavanja i vođenja matične evidencije, podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava za matičnu evidenciju, kao i druga pitanja u vezi sa matičnom evidencijom.

Član 2.

U matičnoj evidenciji vode se podaci o: osiguranicima, osiguranim licima i licima kojima je penzijski staž utvrđen rješenjem, odnosno kojima je vrijeme provedeno u radnom odnosu upisano u radnu knjižicu, kao i licima osiguranim po međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju (u daljnjem tekstu: osiguranici), o licima koja su ostvarila prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljnjem tekstu: korisnici prava) i o obveznicima uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: obveznici uplate doprinosa), na način propisan ovim Zakonom.

Član 3.

Matična evidencija vodi se prema jedinstvenim metodološkim načelima i jedinstvenom kodeksu šifara.

Član 4.

Matičnu evidenciju vodi Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: nosilac osiguranja).

Član 5.

Podaci sadržani u matičnoj evidenciji koriste se za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, provođenje tog osiguranja, kao i za druge potrebe određene drugim zakonima.

Član 6.

Obveznici uplate doprinosa dostavljaju nosiocu osiguranja podatke utvrđene ovim Zakonom na prijavama propisanim u skladu sa ovim Zakonom.
U prijave iz stava 1. ovog člana unose se podaci na osnovu javnih isprava i zakonom utvrđenih evidencija koje vode obveznici uplate doprinosa, odnosno nosilac osiguranja.

Podaci iz stava 1. ovog člana mogu se dostaviti i na magnetnim medijima.
Obveznici uplate doprinosa dužni su omogućiti nosiocu osiguranja provjeru dostavljenih podataka.

Član 7.

Svojstvo osiguranika, staž osiguranja, poseban staž, plaće i doprinosi utvrđuju se na osnovu isprava izdatih u skladu sa ovim Zakonom i drugim zakonima.

II. PODACI KOJI SE UNOSE U MATIČNU EVIDENCIJU

Član 8.

U matičnu evidenciju o osiguranicima i obveznicima uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje unose se podaci:
1. prezime, djevojačko prezime i ime;
2. jedinstveni matični broj građanina;
3. lični broj (matični broj);
4. spol;
5. dan, mjesec i godina rođenja;
6. zanimanje;
7. školska sprema;
8. stručno obrazovanje;
9. stručna sprema koja se traži za obavljanje određenih poslova;
10. osnov osiguranja;
11. datum sticanja svojstva osiguranika;
12. da li je učesnik rata na osnovu kojeg mu se u penzijski staž priznaje poseban staž u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon);
13. poslovi koje je osiguranik obavljao a na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i podaci o stepenu uvećanja staža osiguranja;
14. penzijski staž po vrstama;
15. radno vrijeme poslodavca i osiguranika (sedmično i dnevno);
16. broj sati provedenih na radu, plaći zaposlenika i naknadi plaće koja služi za utvrđivanje penzijskog osnova, te godišnji odnosno mjesečni iznos uplaćenih doprinosa;
17. registarski broj, naziv, adresa i sjedište, šifra djelatnosti, oblik vlasništva, oblik organiziranja i broj računa obveznika uplate doprinosa sa kojeg se vrši uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje;
18. identifikacioni broj poreskog obveznika;
19. datum prestanka svojstva osiguranika;
20. datum početka poslovanja obveznika uplate doprinosa;
21. datum prestanka poslovanja obveznika uplate doprinosa;
22. invalidi u smislu Zakona;
23. vrijeme služenja vojnog roka.

U matičnu evidenciju unose se i drugi podaci koji su neophodni za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
Lični broj (matični broj) iz stava 1. tačka 3. ovog člana odredit će nosilac osiguranja.

Član 9.

U matičnu evidenciju o korisnicima starosne i invalidske penzije, pored podataka iz člana 8. stav 1. tač. od 1. do 10., unose se i podaci o:
1. vrsti penzije, pravnom osnovu koji je služio za utvrđivanje penzije, datumu sticanja prava na penziju, datumu početka isplate penzije, smanjenju odnosno povećanju penzije, obustavi i početku ponovne isplate penzije i datumu prestanka prava na penziju;
2. vrsti, uzroku i kategoriji invalidnosti;
3. penzijskom osnovu, posljednjoj godini iz koje je uzeta plaća za utvrđivanje penzijskog osnova i iznosu penzije;
4. kontrolnom pregledu.

Član 10.

U matičnu evidenciju o korisnicima porodične penzije unose se podaci:
1. prezime i ime;
2. jedinstveni matični broj građanina;
3. spol;
4. dan, mjesec i godina rođenja;
5. srodstvo sa umrlim osiguranikom odnosno korisnikom penzije od koga se izvodi pravo na porodičnu penziju;
6. podaci iz člana 8. ovog Zakona za umrlog osiguranika, odnosno podaci iz člana 9. ovog Zakona za umrlog korisnika penzije od koga se izvodi pravo na porodičnu penziju;
7. datum sticanja prava na penziju, datum početka isplate penzije, datum obustave i početka ponovne isplate penzije i datum prestanka prava na penziju;
8. iznos porodične penzije;
9. o redovnom školovanju (za djecu korisnike porodične penzije).

Član 11.

Pored podataka iz člana 8. ovog Zakona u matičnu evidenciju unose se i podaci o korisnicima novčane naknade za fizičku onesposobljenost i to o:
1. uzroku, vrsti i procentu fizičke onesposobljenosti;
2. osnovu za utvrđivanje naknade za fizičku onesposobljenost;
3. iznosu novčane naknade za fizičku onesposobljenost;
4. datumu sticanja prava na novčanu naknadu za fizičku onesposobljenost;
5. datumu prestanka prava na novčanu naknadu za fizičku onesposobljenost;
6. kontrolnom pregledu.

III. USTROJAVANJE I VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE

Član 12.

Matična evidencija ustrojava se unošenjem podataka o osiguranicima na osnovu prijava za ustrojavanje matične evidencije. Podaci se mogu dostaviti i na magnetnom mediju.
Prijave iz stava 1. ovog člana nosiocu osiguranja podnosi poslodavac odnosno osiguranik sam za sebe u slučajevima predviđenim Zakonom.
Za osiguranike za koje obveznici uplate doprinosa prvi put podnose prijavu osiguranja, ta prijava služi i kao prijava za ustrojavanje matične evidencije.

Član 13.

Prijava za ustrojavanje matične evidencije sadrži podatke iz člana 8. ovog Zakona sa stanjem na dan podnošenja prijave.
Prijava o stažu osiguranja i plaćama sadrži podatke o stažu, plaći i iznosu uplaćenog doprinosa.
Prijava iz stava 2. ovog člana podnosi se za mjesec za koji je izvršena isplata plaće, odnosno za godinu za koju se prijava podnosi.

Član 14.

Podaci o penzijskom stažu osiguranika, navršenom do dana podnošenja prijave za ustrojavanje matične evidencije, unose se u tu prijavu na osnovu podataka iz radne knjižice ili na osnovu pravosnažnog rješenja, odnosno uvjerenja kojim su nadležni organi utvrdili penzijski staž.

Član 15.

Podaci iz člana 8. stav 1. tačka 12. ovog Zakona unose se u prijavu za ustrojavanje matične evidencije na osnovu uvjerenja, odnosno pravosnažnog rješenja nadležnog organa kojim su podaci utvrđeni.

Član 16.

Prijavu za ustrojavanje matične evidencije osiguranika podnosi obveznik uplate doprinosa službi nosioca osiguranja.
Prijavu iz stava 1. ovog člana podnose lica iz čl. 9., 10., 11. tačka 1. i člana 17. Zakona sami za sebe, a lica iz člana 12. stav 1. Zakona za sebe i članove svog domaćinstva.

Član 17.

Za korisnike prava matičnu evidenciju ustrojava i vodi nosilac osiguranja, na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka iz prijava obveznika uplate doprinosa.

Član 18.

Nosilac osiguranja određuje obveznicima uplate doprinosa registarski broj obveznika uplate doprinosa u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 17. ovog Zakona.
Registarski broj obveznika uplate doprinosa sastoji se od oznake Federacije Bosne i Hercegovine, općine, tekućeg broja, rednog broja registra i kontrolnog broja.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA MATIČNOJ EVIDENCIJI I POSTUPAK ZA
UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, PLAĆA I UPLAĆENIH
DOPRINOSA

Član 19.

Poslodavac, lice koje se bavi dopunskim zanimanjem, osiguranik koji je sam za sebe obveznik uplate doprinosa, nosilac zdravstvenog osiguranja i nadležna služba za zapošljavanje, kao obveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, podnose nosiocu osiguranja prijavu podataka za matičnu evidenciju.

Poslodavac podnosi :
- prijavu početka poslovanja, prijavu prestanka poslovanja i prijavu promjena u poslovanju obveznika uplate doprinosa;
- prijavu osiguranja za zaposlenike;
- odjavu osiguranja i prijavu promjene u toku osiguranja za zaposlenike;
- prijavu podataka o stažu osiguranja, plaći zaposlenika i iznos uplaćenog doprinosa;
- prijavu promjene podataka o stažu osiguranja, plaći zaposlenika i iznosu uplaćenog doprinosa;
- prijavu podataka o osiguranicima kod kojih je utvrđena II kategorija invalidnosti;
- prijavu podataka o osiguranicima koji su pretrpili nesreću na poslu, odnosno oboljeli od profesionalne bolesti.

Lice koje se bavi dopunskim zanimanjem podnosi:
- prijavu početka poslovanja i prijavu prestanka poslovanja obveznika uplate doprinosa;
- prijavu promjena u poslovanju obveznika uplate doprinosa;
- prijavu osiguranja za zaposlenike;
- odjavu osiguranja za zaposlenike;
- prijavu promjena u toku osiguranja za zaposlenike.

Osiguranik koji je sam za sebe obveznik uplate doprinosa podnosi:
- prijavu početka poslovanja, prijavu prestanka poslovanja i prijavu promjene u toku poslovanja obveznika uplate doprinosa;
- prijavu osiguranja;
- odjavu osiguranja;
- prijavu promjena u toku osiguranja.

Nosilac zdravstvenog osiguranja podnosi prijavu podataka o stažu osiguranja i naknadi plaće po propisima o zdravstvenom osiguranju nakon prestanka radnog odnosa i prijavu promjene tih podataka.

Nadležna služba za zapošljavanje podnosi:
- prijavu na osiguranje, odjavu sa osiguranja i promjene u osiguranju za nezaposlena lica,
- prijavu podataka o stažu osiguranja, naknadi plaće po propisima o zapošljavanju poslije prestanka radnog odnosa, iznosu uplaćenog doprinosa i prijavu promjene tih podataka.

Član 20.

Nosilac osiguranja vodi matičnu evidenciju o utvrđenom stažu osiguranja i plaći odnosno osnovici osiguranja, uplaćenim doprinosima i promjenama tih podataka za osiguranike iz člana 11. tačka 1. i člana 17. Zakona, za zemljoradnike i druge osiguranike koji su sami za sebe obveznici uplate doprinosa.

Član 21.

Za tačnost podataka unesenih u prijavu podataka za vođenje matične evidencije osiguranika odgovoran je podnosilac prijave podataka, odnosno odgovorno lice kod poslodavca i osiguranik koji je sam obveznik uplate doprinosa.

Član 22.

Nosilac osiguranja vrši kontrolu tačnosti podataka, kao i kontrolu načina popunjavanja prijava.
Obveznik uplate doprinosa, odnosno obveznik podnošenja prijave dužan je omogućiti nosiocu osiguranja uvid u odgovarajuću dokumentaciju radi provjere tačnosti prijavljenih podataka.

Član 23.

Podatke o stažu osiguranja i plaći kontroliše nosilac osiguranja i unosi ih u matičnu evidenciju iz prijava.
Podatke o plaći, sadržane u prijavama iz člana 19. ovog Zakona, obveznik uplate doprinosa podnosi na osnovu podataka iz evidencije iz oblasti rada, odnosno konačno utvrđene plaće po godišnjem obračunu za prethodnu godinu.

Član 24.

Ako nosilac osiguranja prilikom provjere tačnosti podataka iz člana 22. ovog Zakona utvrdi da prijava nije pravilno popunjena ili da podaci o stažu osiguranja i plaći koja služi za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja nisu uneseni u prijavu u skladu sa Zakonom i ovim Zakonom, osigurat će pomoć podnosiocu prijave da izvrši ispravku u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Član 25.

Podaci uneseni u matičnu evidenciju na način utvrđen ovim Zakonom mogu se naknadno mijenjati u slučajevima:
- ako naknadno u propisanom postupku nadležni organ utvrdi promjenu podataka;
- ako su podaci o svojstvu osiguranika, o penzijskom stažu, stažu osiguranja i plaćama uneseni u matičnu evidenciju na osnovu lažnih isprava;
- ako se naknadnom provjerom podataka ili na drugi način utvrdi da su u matičnu evidenciju uneseni neispravni, netačni ili nepotpuni podaci;
- u drugim slučajevima u kojima se po propisanom postupku mogu upotrijebiti vanredna pravna sredstva.
Promjena podataka unesenih u matičnu evidenciju vrši se na osnovu odgovarajuće prijave promjena podataka u postupku utvrđenom ovim Zakonom.
Ako promjenu podataka nije moguće izvršiti na način iz stava 2. ovog člana, promjena podataka može se izvršiti po zahtjevu lica o čijem se podatku radi, uz dostavu dokumentacije na osnovu koje je moguće izvršiti promjenu podataka unesenih u matičnu evidenciju i pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva ne postoji obveznik podnošenja prijave iz člana 19. ovog Zakona.

V. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA VOĐENJE
MATIČNE EVIDENCIJE I OBRADU PRISPJELIH PODATAKA

Član 26.

Podaci za vođenje matične evidencije dostavljaju se u rokovima:
- prijava početka poslovanja, prestanka poslovanja i promjena u poslovanju obveznika uplate doprinosa - u roku od osam dana od dana početka poslovanja, odnosno od dana prestanka poslovanja, odnosno od dana nastale promjene u poslovanju obveznika uplate doprinosa;
- prijava osiguranja, odjava osiguranja, promjene u toku osiguranja i promjene podataka - u roku od osam dana od dana stupanja zaposlenika na rad ili u osiguranje ili od dana donošenja rješenja o svojstvu osiguranika ili osnovici osiguranja, odnosno od dana prestanka rada zaposlenika ili prestanka osiguranja, odnosno od dana nastanka promjene u toku osiguranja;
- prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja, plaći, naknadi plaće, osnovici osiguranja, uz pregled uplaćenih doprinosa - po isplati mjesečne plaće;
- prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja, plaći, naknadi plaće, osnovici osiguranja, uz pregled uplaćenih doprinosa - po godišnjem obračunu do 30. aprila tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu;
- prijava promjene podataka o stažu osiguranja, plaći, naknadi plaće i osnovici osiguranja - u roku od osam dana od dana utvrđenih promjena;
- prijava podataka o naknadno utvrđenom penzijskom stažu, odnosno uvećanju staža osiguranja - u roku od osam dana od dana kada je rješenje o penzijskom stažu postalo pravosnažno, odnosno od dana utvrđivanja poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Član 27.

Nosilac osiguranja dužan je izvršiti unošenje podataka u matičnu evidenciju iz podnesenih prijava u rokovima:
- prijava iz člana 26. alineja 1. i 2. u roku od 15 dana od dana prijema prijave,
- prijava iz člana 26. alineja 3., 4. i 5. u roku od 30 dana od dana prijema
prijave, a najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 28.

Jedinstvena metodološka načela i jedinstveni kodeks šifara za vođenje matične evidencije, obrasce prijava matične evidencije utvrđene ovim Zakonom propisat će federalni ministar rada i socijalne politike na prijedlog nosioca osiguranja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 29.

Nosilac osiguranja dužan je na zahtjev osiguranika izdati uvjerenje o podacima unesenim u matičnu evidenciju.
Uvjerenje iz stava 1. ovog člana ima karakter javne isprave.
Osiguranik koji nije zadovoljan podacima iz uvjerenja ima pravo zahtijevati da nosilac osiguranja u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva u upravnom postupku donese rješenje o podacima unesenim u matičnu evidenciju.

Član 30.

Na prijedlog nosioca osiguranja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propis o visini naknade za korištenje podataka iz matične evidencije.

Član 31.

Poslodavac je dužan po godišnjem obračunu, a prije dostavljanja nosiocu osiguranja podataka iz člana 23. stav 2. ovog Zakona, osiguraniku dati pisano obavještenje o plaći ostvarenoj u prethodnoj kalendarskoj godini i uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Osiguranik koji nije zadovoljan utvrđenim podacima sadržanim u obavještenju iz stava 1. ovog člana ima pravo da davaocu obavještenja podnese prigovor u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Ukoliko poslodavac u roku od 15 dana od dana dostavljanja prigovora iz stava 2. ovog člana ne postupi odnosno ne udovolji prigovoru osiguranik može u roku dužem od jedne godine podnijeti tužbu nadležnom sudu.

VI. ČUVANJE DOKUMENTACIJE MATIČNE EVIDENCIJE

Član 32.

Dokumentacija koja služi za ustrojavanje i vođenje matične evidencije čuva se najmanje 30 godina, računajući od dana sticanja prava utvrđenih na osnovu te dokumentacije, ali ne manje od 10 godina od dana smrti korisnika pravam odnosno prestanka i gubitka tih prava.
Podaci u matičnoj evidenciji za lica koja nisu stekla prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja čuvaju se najmanje 40 godina, računajući od dana posljednjeg unošenja podataka u matičnu evidenciju.

Član 33.

Podaci dostavljeni na prijavama, u skladu sa ovim Zakonom, mogu se čuvati na mikrofilmovima, odnosno informacijskim medijima ako se njima osigurava reprodukovanje prijave na originalni format uz potpunu vjernost sa originalom prijave.
Ovjerena fotokopija prijave služi za dokazivanje činjenica unesenih u matičnu evidenciju. Fotokopiju prijave ovjerava nadležna služba nosioca osiguranja koji vodi matičnu evidenciju.

Član 34.

Uništavanje dokumentacije koja služi za ustrojavanje i vođenje matične evidencije, po isteku rokova iz člana 32. ovog Zakona, vrši stručna komisija koju obrazuje nosilac osiguranja u skladu sa propisima o zaštiti arhivske građe.
Komisija iz stava 1. ovog člana može i prije rokova utvrđenih članom 32. ovog Zakona izvršiti uništavanje originalne prijave ako su ispunjeni uvjeti iz člana 33. stav 1. ovog Zakona.

VII. NADZOR

Član 35.

Nadzor nad primjenom ovog Zakona vrše nadležne inspekcijske službe u okviru svog djelokruga rada u skladu sa odredbama važećeg Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim propisima koji reguliraju oblast inspekcijskog nadzora.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 36.

Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se poslodavac za prekršaj ako:
1) ne podnese prijavu početka poslovanja, prijavu prestanka poslovanja i prijavu promjena u poslovanju (član 19.);
2) ne podnese prijavu osiguranja, odjavu osiguranja i prijavu promjene u toku osiguranja (član 19.) ;
3) ne podnese prijavu podataka o stažu osiguranja, plaći, naknadi plaće ili osnovici osiguranja (član 19.);
4) unese netačne podatke u prijavu podataka za vođenje matične evidencije (član 21.);
5) u roku koji je odredio nosilac osiguranja ne otkloni netačne podatke unesene u prijavu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći (član 24.);
6) podnese prijavu početka poslovanja, prijavu prestanka poslovanja ili prijavu promjena u poslovanju po isteku propisanog roka (član 26.);
7) podnese prijavu osiguranja, odjavu osiguranja ili prijavu promjena u toku osiguranja po isteku propisanog roka (član 26.);
8) podnese prijavu podataka o stažu osiguranja, plaći, naknadi plaće ili osnovici osiguranja po isteku propisanog roka (član 26.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i odgovorno lice kod poslodavca.

Član 37.

Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj nosilac osiguranja ukoliko ne izda uvjerenje iz člana 29. ovog Zakona ili rješenje o podacima unesenim u matičnu evidenciju.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i odgovorno lice kod nosioca osiguranja.

Član 38.

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj osiguranik koji je sam za sebe obveznik uplate doprinosa ako: ne podnese prijavu o početku poslovanja, prijavu o prestanku poslovanja i prijavu o promjeni u toku poslovanja, prijavu na osiguranje, prijavu o prestanku osiguranja, prijavu o promjeni osiguranja ili te prijave podnese po isteku propisanog roka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Matična evidencija, prema ovom Zakonu, ustrojit će se najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Do ustrojavanja matične evidencije iz stava 1. ovog člana primjenjivat će se Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Službeni list RBiH”, br. 2/92 i 13/94), koji se primjenjivao do stupanja na snagu ovog Zakona.
Član 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA         
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH     

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Slavko Matić  

Muhamed Ibrahimović