Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRU

VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

 

Član 1.

 

U Zakonu o Registru vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/98 i 36/99) u članu 2. stav 2. mijenja se i glasi:

 

“Pored poslova iz stava 1. ovog člana Registar može obavljati i poslove u funkciji prebijanja i poravnanja i s tim povezane poslove, po odobrenju Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.”

 

Član 2.

 

  U članu 5. u stavu 1. iza riječi «poslovanje» zarez se zamjenjuje veznikom “i”, a riječi: “i prestanak” brišu se.

 

  Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

 

«Spajanje, pripajanje, podjela, promjena oblika, prestanak, promjena firme ili sjedišta Registra mogu se vrštiti samo ovim Zakonom.»

 

Član 3.

 

U članu 6. stav 1. mijenja se i glasi:

          

“Dionice u vlasništvu Federacije iz člana 4. ovog Zakona ponudit će se na prodaju pravnim licima u privatnom vlasništvu na način i u roku koji odredi Komisija, imajući u vidu dostignuti stepen razvoja tržišta kapitala.”

 

  Stav 2. mijenja se i glasi:

 

“U skladu sa stavom 1. ovog člana Komisija će pripremiti i usvojiti plan privatizacije Registra.”

 

Član 4.

 

U članu 10. stav 2. mijenja se i glasi:

 

“Jednog člana Nadzornog odbora u prvom mandatu imenuje Komisija iz reda inozemnih stručnjaka.”

 

Član 5.

 

Iza člana 12. dodaju se novi čl. 12.a, 12.b, 12.c, 12.d i 12.e, koji glase:

 

 

 

 

"Član 12.a

 

Komisija nadzire rad i poslovanje Registra i primjenu propisa koji se odnose na rad i obavljanje poslova Registra.

 

Član 12.b

 

Komisija odobrava statut i opće akte, uključujući njihove izmjene i dopune koje se odnose na pravila rada i poslovanja, internu kontrolu, tarife naknada i druga pravila obavljanja poslova iz nadležnosti Registra, kako bi se osiguralo njegovo poslovanje u skladu sa zakonom i drugim propisima, pravedan pristup uslugama Registra i sigurno i efikasno obavljanje poslova Registra.

 

Član 12.c

 

Komisija može propisati pravila koja je Registar obavezan primjenjivati, a koja se odnose na: vođenje evidencija, kapital, garancije poravnanja, distribuciju dividende, internu kontrolu, obaveze obavještavanja Komisije i javnosti, nadzor od Komisije, postupanje po žalbama na rad Registra i druga pitanja koja se odnose na rad i obavljanje poslova Registra.

 

Član 12.d

 

Komisija daje prethodnu saglasnost na izbor direktora i zamjenika direktora Registra.

 

U slu č ajevima kada ustanovi da postoji odgovornost direktora ili zamjenika direktora Registra za kr š enje zakona i drugih propisa , Komisija mo ž e predlo ž iti Nadzornom odboru Registra njihovo smjenjivanje .

 

 

Č lan 12. e

 

U slučajevima kada ustanovi da postoji odgovornost ovlaštenih lica ili zaposlenika Registra za kršenje zakona i drugih propisa, Komisija može zahtijevati otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ili naložiti odgovornom licu Registra da suspenduje sa posla ovlašteno lice ili zaposlenika do okončanja postupka pred nadležnim organom ili sudom."

 

Član 6.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
Muhamed Ibrahimović