ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U članu 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94 i 8/95), riječ “pot- predsjednika“ zamjenjuje se riječima: “jednog od potpred- sjednika“.

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi:
“Premijer/predsjednik Vlade Federacije i njegovi zamjenici, ministri i Vlada Federacije u cjelini za svoj rad odgovorni su Parlamentu Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije. Ministri su odgovorni i premijeru/predsjedniku Vlade Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije.“

Član 3.

U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:
“Premijer/predsjednik Vlade Federacije i zamjenici premijera/ predsjednika Vlade Federacije imaju jedan zajednički područni ured u Mostaru.“

Član 4.

Član 6. mijenja se i glasi:
“Vladu čine: premijer/predsjednik Vlade Federacije koji ima dva zamjenika, iz različitih konstitutivnih naroda koji se biraju iz reda ministara i ministri.
Vlada Federacije se sastoji od osam ministara iz reda bošnjačkog, pet ministara iz reda hrvatskog i tri ministra iz reda srpskog naroda. Jednog ministra iz reda ostalih može imenovati premijer/predsjednik Vlade iz kvote najbrojnijeg konstitutivnog naroda.
Nakon potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini najmanje 15% članova Vlade Federacije mora biti iz jednog konstitutivnog naroda. Najmanje 35% članova Vlade mora biti iz dva konstitutivna naroda. Jedan član Vlade mora biti iz reda ostalih.“

Član 5.

Iza člana 6. dodaje se novi član 6a., koji glasi:
“Član 6a.
Predsjednik Federacije uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom/predsjednikom Vlade Federacije ili sa kandidatom za tu funkciju. Vlada Federacije je izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Predstavnički dom Parlamenta Federacije. Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.
Ukoliko Predstavnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije, predsjednik Federacije u saglasnosti sa potpredsjed- nicima Federacije, a uz konsultaciju sa premijerom ili kandidatom za tu funkciju, ponovo će postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana.“

Član 6.

Član 7. mijenja se i glasi:
“Premijer/predsjednik Vlade Federacije i njegovi zamjenici, kao i ministri, nakon potvrđivanja imenovanja u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta Federacije.“

Član 7.

Član 8. stav 2. mijenja se i glasi:
“Sekretar Vlade Federacije odgovara za svoj rad Vladi Federacije, premijeru/predsjedniku Vlade Federacije i zamjeni- cima premijera/predsjednika Vlade Federacije.“

Član 8.

Član 10. mijenja se i glasi:
“Zamjenici premijera/predsjednika Vlade Federacije poma- žu premijeru/predsjedniku Vlade Federacije u obavljanju njegovih poslova.
U slučaju odsutnosti premijera/predsjednika Vlade Federa- cije ili u drugim slučajevima kada premijer/predsjednik Vlade Federacije nije u mogućnosti da obavlja dužnost zamjenjuje ga jedan od zamjenika premijera/predsjednika Vlade Federacije kojeg on odredi.
U slučaju kada premijer/predsjednik Vlade Federacije nije u mogućnosti da odredi koji od zamjenika premijera/predsjednika Vlade Federacije će ga zamjenjivati, kao i u slučaju upražnjenja mjesta premijera/predsjednika Vlade Federacije, dok novi premijer/predsjednik Vlade Federacije ne preuzme dužnost, predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpred- sjednika Federacije, odredit će jednog od dva zamjenika premijera/ predsjednika Vlade Federacije koji će obavljati dužnost premijera.
Premijer/predsjednik Vlade Federacije, u okviru svojih ovlaštenja, može pojedina svoja ovlaštenja prenijeti na zamjenike premijera/predsjednika Vlade Federacije.“

Član 9.

Član 13. briše se.

Član 10.

Član 16. mijenja se i glasi:
“Vlada Federacije donijet će Poslovnik o svome radu u roku od 30 dana od dana svoga konstituiranja, koji će pored ostalog urediti postupak i način zakazivanja sjednica Vlade Federacije, određivanje mjesta održavanja sjednica, postupak i formu prethodnog razmatranja materijala, utvrđivanje prijedloga i zaključaka, način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala, način izvršenja zaključaka, prenošenje ovlaštenja i zaduženja i druga poslovnička pitanja.
Pojedina pitanja iz stava 1. ovog člana, ukoliko nisu uređena Poslovnikom Vlade Federacije, uređuju se zaključkom Vlade Federacije.“

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“.


PREDSJEDAVAJUĆI                                                  PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                           PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                             PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                                    Muhamed Ibrahimović